ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Sylwester Kozak 1  
,   Łukasz Grzęda 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Poland.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sylwester Kozak   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland.
Data publikacji online: 31-03-2020
Data publikacji: 31-03-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):47–57
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Artykuł przedstawia potencjał kapitału ludzkiego na rynku pracy województwa wielkopolskiego i jego zmiany na tle Polski i wybranych krajów UE w latach 2004-2017. Materiały i metody: Analiza porównawcza opiera się na danych Eurostatu i GUS. Wyniki: Wyniki wskazują, że Wielkopolska utrzymuje stały wzrost kapitału ludzkiego. Jego poziom mierzony liczbą studentów i absolwentów szkół wyższych jest porównywalny ze średnią w Polsce i innych krajach UE. Innowacje mierzone liczbą zarejestrowanych patentów, choć zbliżone do średniej krajowej, pozostają w tyle za rozwiniętymi krajami UE. Wnioski: Rozwój kapitału ludzkiego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych było szczególnie ważne w okresie negatywnego wpływu na gospodarkę Polski światowego kryzysu finansowego. Połączenie wysokiego wykształcenia i zaangażowanie w B+D pozwoliło zwiększyć konkurencyjność gospodarki województwa oraz osiągnąć ponadprzeciętne wyniki ekonomiczne i dochody gospodarstw domowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (28)
1.
Becker, G.S. (1978). The economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago Press.
 
2.
Becker, G.S. (1964). Human capital. New York: Columbia University Press.
 
3.
Benhabib, J., Spiegel, M. M. (1994). The role of human capital in economic development. Evidence from aggregate cross country data. Journal of Monetary Economics, 34(2), 143-173. https://doi.org/10.1016/0304-3....
 
4.
Chojnicki, Z., Czyż, T. (2000). Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo Geograficzne, t. LXXI (3-4), 261-277.
 
5.
Domański, R.S. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Drucker, P. (1994). The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, 274, 53-58.
 
7.
Grzeszczak, J. (2007). Teoria biegunów wzrostu w warunkach polskich: przeszłość i teraźniejszość. W: Lach, J., Borowic, M., Rachwał, T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Kraków: Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej.
 
8.
Hirschman, A.O. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.
 
9.
Kacprzak, M., Król, A. (2015). Kapitał ludzki na rynku pracy. Journal of Tourism and Regional Development, 4, 33-44.
 
10.
Król, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Lucas, R.E. (2002). Lectures on Economic Growth. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
12.
Łaźniewska, E., Nowak, M. (2012). Źródła regionalnej konkurencyjności, W: E. Łaźniewska, M. Grynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 11, p. 269-280. https://doi.org/10.18276/wpe.2....
 
14.
Mincer, J. (1974). Schooling, experience and earnings. New York: Columbia University Press.
 
15.
Mincer, J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy, 66(4), 281-302. https://doi.org/10.1086/258055.
 
16.
Mossakowska, E., Zawojska, A. (2009). Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywieniowej, 79, 5-21.
 
17.
Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Under-developed Regions. London: Gerald Duck - words.
 
18.
OECD. (1998). Human Capital Investment, An international Comparison. OECD Publishing.
 
19.
Proniewski, M. (1996). Polityka kształcenia jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie Niemiec. Białystok: Wydawnictwo fili Uniwersytetu Warszawskiego.
 
20.
Pritchett, L. (2001). Where has all the education gone? World Bank Economic Review, 15(3), 367-391. https://doi.org/10.1093/wber/1...
 
21.
Psacharopoulos, G., Patrinos, H.A. (2004). Returns to Investment in Education: A Further Update. Education Economics, 12, 111-134. https://doi.org/10.1080/096452....
 
22.
Schultz, T.W. (1971). Investment in Human Capital. The Role of Education and Research. New York: Free Press.
 
23.
Schultz, T.W. (1963). The economic value of education. New York: Columbia University Press.
 
24.
Scott, A. (1988). New industrial spaces. London: Pion.
 
25.
Strahl, D. (2000). Rola uczelni wyższych w rozwoju regionalnym. W: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Rola uczelni wyższej w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu. Łódź: Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
 
26.
Temple, J. (1999). A positive effect of human capital on growth. Economics Letters, 65(1), 131-134. https://doi.org/10.1016/S0165-....
 
27.
Trivedi, K. (2006). Educational human capital and levels of income: Evidence from states of India, 1965-91. Journal of Development Studies, 42(8), 1350-1378. https://doi.org/10.1080/002203....
 
28.
Winiarski, B. (1999). Czynniki konkurencyjności regionów. W: M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725