ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA ZMIAN W PODATKU PIT WPROWADZONYCH W 2022 ROKU W RAMACH „POLSKIEGO ŁADU”
 
Więcej
Ukryj
1
Urząd Skarbowy w Siedlcach, Polska
 
2
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 14-08-2023
 
 
Data akceptacji: 22-02-2024
 
 
Data publikacji online: 28-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Ewa Deresz   

Urząd Skarbowy w Siedlcach, Urząd Skarbowy w Siedlcach, B-pa I. Świrskiego 45, 08-110, Siedlce, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(1):98-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
H 20
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest ocena programu „Polski Ład” wprowadzonego w 2022 r. w sferze podatkowej. Celem artykułu jest pokazanie wpływu przepisów „Polskiego Ładu” na wysokość wynagrodzeń netto osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Materiały i metody: Praca została oparta na analizie zapisów prawnych w sferze podatkowej będących jednym z filarów „Polskiego Ładu”. Przeprowadzono symulację wpływu nowych zasad podatkowych na poziom wynagrodzeń netto wprowadzonych z początkiem stycznia 2022 r. („Polski Ład 1”) i z początkiem lipca 2022 r. („Polski Ład 2”). Wyniki: Wprowadzone przez „Polski Ład” nowe zasady opodatkowania osób fizycznych przyczyniły się do wzrostu wynagrodzeń netto pracowników otrzymujących płacę poniżej 12 000 zł brutto miesięcznie i obniżenia dochodu z pracy pracowników uzyskujących wynagrodzenie powyżej tej kwoty. Wnioski: Reforma systemu podatkowego w ramach „Polskiego Ładu” wzmacniając stopień progresywności znacząco wpłynęła na dochody netto osób f izycznych u zyskujących w ynagrodzenie ze s tosunku pracy. Wprowadzone w sposób przyspieszony przez „Polski Ład” nowe przepisy podatkowe wzbudziły jednak szereg kontrowersji zarówno wśród pracodawców jak i pracowników.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (16)
1.
Falski, J. (2000). Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Państwo i Prawo, 1, 49-70.
 
2.
Friedman, B. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 58(1), 1-17.
 
3.
Gide, K., Rist, K. (1920). Historia doktryn ekonomicznych T.1. Warszawa – Lublin – Łódź – Poznań – Kraków: Nakład Geberthnera i Wolffa.
 
4.
Gomułowicz, A. (2001). Zasada sprawiedliwości podatkowej. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 
5.
Hayek, F.A. (2015). Konstytucja wolności. Warszawa: PWN.
 
6.
Keyens, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWN.
 
7.
Koranyi, K. (1961). Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa: PWN.
 
8.
Pomaskow, J. (2018). Podejście ekonomistów do roli podatku w ekonomii. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 349, 173-182.
 
9.
Mastalski, R. (2018). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.
 
10.
Owsiak, S. (2017). Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. Warszawa: PWN.
 
11.
Podstawka, M. (2021). Podstawy finansów. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
12.
Smith, A. (2007). Badania na naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
 
13.
Ustawa (2021). Ustawa z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).
 
14.
Ustawa (2022). Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1265 ze zm.).
 
15.
Druk nr 1532 (2021). Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.....
 
16.
Wagner, A. (1967). Three Extracts on Public Finanse, In: R.A. Musgrave, A.T. Peacock (eds.), Classics in the Theory of Public Finance (1-15). London – Macmillan – Toronto: St Martin’s Press.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top