POTATO AS A GLOBAL PLANT – NUTRITIONAL, DIETARY AND MEDICINAL VALUES
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2009;3(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The manuscript addressed an overview of potato nomenclature – from international names of the species, through national, folk, regional to cultivar names. It additionally outlined the history of potato incorporation to the European continent as well as its cultivation, production crop yield and consumption at a global, European and national level. Issues concerning the economic importance of potato, its chemical composition, nutritional, consumption, dietetic and health-promoting values were discussed as well.
 
REFERENCES (37)
1.
Birecki M. Ziemniaki. PWRiL Warszawa, 1958, s. 1-346.
 
2.
Ceglarek F., Zarzecka K. Ziemniak.W: Z. Jasińska i A. Kotecki (red.), Szczegółowa uprawa roślin, t. 1.. Wyd. AWA Wrocław, 2003, s. 315-373.
 
3.
Chotkowski J. Zarys rozwoju uprawy ziemniaków w Polsce. Biul. Inst. Ziemn., (40), 1990, s. 87-97.
 
4.
Gruczek T. Przyrodnicze i agrotechniczne aspekty uprawy ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 500, 2004. s. 31-44.
 
5.
Hobhouse H. Ziarna zmian. Sześć roślin, które zmieniły oblicze świata. Warszawskie Wyd. Literackie Muza SA, 2001, s. 1-481.
 
6.
International Year of the Potato http: //www.potato2008.org/.
 
7.
Karczmarczuk R. Ziemniak – jego rodowód i użytkowanie. Wiadomości Zielarskie, (9), 1999, s. 10-12.
 
8.
Kaszak A. Lecznicze właściwości roślin uprawnych. PWRiL Warszawa, 1991 s. 1-331.
 
9.
Krzysztofik B. Jakość bulw ziemniaka i czynniki ją determinujące. Mat. Konf. Nauk. nt. Ziemniak w badaniach naukowych i praktyce. Kraków, 5 listopada 2008, s. 1-17.
 
10.
Leszczyński W. Ziemniak jako produkt spożywczy. Post. Nauk Rol., (1), 1994a, s. 16-29.
 
11.
Leszczyński W. Wpływ czynników działających w okresie wegetacji ziemniaka na jego jakość. Post. Nauk Rol., (6), 1994b, s. 55-68.
 
12.
Leszczyński W. Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność, (7), Supl. 4(25), 2000, s. 5-27.
 
13.
Leszczyński W. Zależność jakości ziemniaka od stosowania w uprawie nawozów i pestycydów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., (489), 2002, s. 47-64.
 
14.
Leszczyński W. Historia ziemniaka. Ziemniak Polski, (4), 2007, s. 4-7.
 
15.
Leszczyński W. Podsumowanie problemu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., (530), 2008, s. 19-30.
 
16.
Lisińska G. Przetwory ziemniaczane spożywcze, wartość produkcji, wartość żywieniowa. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., (500), 2004, s. 57-68.
 
17.
Lisińska G. Wartość technologiczna i konsumpcyjna polskich odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., (511), 2006, s. 81-94.
 
18.
Lista odmian roślin rolniczych. Wyd. COBORU Słupia Wielka, 2008.
 
19.
Mazurczyk W., Lis B. Variation of chemical composition of tubers of potato table cultivars grown under deficit and excess of water. Pol. J. Food Nutrition Sci., 10/51, 2001, s. 27-30.
 
20.
Międzynarodowy Rok Ziemniaka http://www.unic.un.org.pl/rokz....
 
21.
Nowiński M. Dzieje upraw i roślin uprawnych. PWRiL Warszawa, 1970, s. 1-330.
 
22.
Nowacki W. Porównanie wartości agrotechnicznej i użytkowej odmian ziemniaka hodowli krajowej i zagranicznej. Biul. IHAR, (232), 2004, s. 67-79.
 
23.
Prośba-Białczyk U. 2008. Produkcja ziemniaka skrobiowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., (530), 2008, s. 43-52.
 
24.
Ratuszniak E. 400 lat ziemniaka w Europie. Ziemniak Polski, (3), 1998, s. 1-6.
 
25.
Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. IERiGŻ-PIB, ARR, Min. Rol. i Rozwoju Wsi, 2008, s. 1-24.
 
26.
Sawicka B. Ziemniak (W:). Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia. Praca zb. pod red. B. Sawickiej. Wyd. AR w Lublinie, 2008, s. 1-477.
 
27.
Sikora E., Cieślik E., Topolska K. The sources of natural antioxidants. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 7 (1), 2008, s. 5-17.
 
28.
Tomczak L. Ludowe nazwy ziemniaków i ich odmian. Acta Universitatis Wratislaviensis. Język a Kultura, 2282 (16), 2001, s. 123-129.
 
29.
Wiąckowski S.K. Zależność zdrowia człowieka od sposobów odżywiania. Biul. Nauk., (12), 1001, s. 149-158.
 
30.
Zalewski P. Ziemniak jako roślina uprawna – fragmenty historii. Mat. Konf. Nauk. nt. Ziemniak w badaniach naukowych i praktyce. Kraków, 5 listopada, 2008, s. 1-4.
 
31.
Zarzecka K. Uprawa ziemniaka w Polsce warunkująca właściwą jakość plonu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., (511), 2006, s. 53-72.
 
32.
Zarzecka K., Baranowska A. Przysmak królów i nędzarzy – dziś powszechna roślina jadalna. Raport Rolny, (10), 2003, s. 52.
 
33.
Zarzecka K., Gugała M. Wartości odżywcze i konsumpcyjne ziemniaka. Poradnik Gospodarski, (11), 2008, s. 12-13.
 
34.
Zarzecka K., Wyszyński Z. Znaczenie roślin okopowych w produkcji rolnej i przetwórstwie. Fragm. Agronom., 3 (91), 2006, s. 189-208.
 
35.
Zawistowska Z. 1983. Ziemniaki. Wyd. Watra Warszawa: 1-159.
 
36.
Zimnoch-Guzowska E., Flis B. Genetyczne podstawy cech jakościowych ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., (511), 2006, s. 23-36.
 
37.
Zgórska K. Kryteria oceny ziemniaka i jego przetworów w programie „PDZ – poznaj dobrą żywność”. Min. Rol. i Rozwoju Wsi, Produkcja Roślinna. Ziemniak. Poznaj Dobrą Żywność, (www.minrol.gov.pl), 2005.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top