ARTYKUŁ ORYGINALNY
SYTUACJA FINANSOWA WĘGIERSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY SPOŻYWCZEJ – ZMIANY W LATACH 2017-2021
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Agricultural Economics, Széchenyi István University, Hungary
 
 
Data nadesłania: 27-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-05-2023
 
 
Data akceptacji: 20-06-2023
 
 
Data publikacji: 27-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Judit Hegyi   

Department of Agricultural Economics, Széchenyi István University, Hungary
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(3):348–366
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Q13
Q14
M21
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem opracowania jest analiza wpływu zmian w otoczeniu gospodarczym na podstawowe dane finansowe przedsiębiorstw z branży przetwórstwa spożywczego prowadzących księgowość opartą na regule podwójnego zapisu. Materiały i metody: Ocenę oparto na wskaźnikach wyliczonych na podstawie sprawozdań z sytuacji finansowej oraz rachunków zysków i strat, a także analiz trendów i wskaźników finansowych. Wyniki: W omawianym okresie odnotowano stopniowy spadek liczby przedsiębiorstw w branży przetwórstwa spożywczego na Węgrzech. Zarówno obroty, jak i wydatki tych firm wykazywały liniowy wzrost w cenach bieżących; wzrosty nastąpiły również w poszczególnych kategoriach wyników. Struktura aktywów była stabilna, poprawiła się też rentowność. Wnioski: W ostatnich latach liczba firm i zatrudnienie w analizowanym sektorze systematycznie spada, rosną natomiast wskaźniki efektywności. Wzrost zysków w przemyśle spożywczym jest znaczący na tle wszystkich pozostałych gałęzi gospodarki. Ponadto sektor ten umiejętnie przystosowuje się do negatywnych skutków wynikających ze zmian w otoczeniu gospodarczym.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (20)
1.
Agrárminisztérium (2020). Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020. Available at: https://kormany.hu/dokumentumt... (Accessed: 15.04.2023) (in Hungarian).
 
2.
AKI (2022). Agrárgazdasági Statisztikai Zsebkönyv 2021. Agrárközgazdasági Intézet, Budapest, https://doi.org/10.7896/zsk220... (in Hungarian).
 
3.
AKI report (2017). Illés, I., Keményné Horváth, Zs. (2019). Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete 2017. AKI, Budapest pp. 24. Available at: https://www.aki.gov.hu/termek/... (in Hungarian).
 
4.
AKI report (2019). Illés, I., Vágó K. (2021). Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete 2019. AKI, Budapest. Available at: https://www.aki.gov.hu/termek/... (in Hungarian).
 
5.
AKI reports (2018). Illés, I., Vágó, K. (2020). Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete 2018. AKI, Budapest. Available at: https://www.aki.gov.hu/termek/... (in Hungarian).
 
6.
AKI reports (2020) Vörös-Illés, I., Rózsa A. (2021). Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete 2020. AKI, Budapest. Available at: https://www.aki.gov.hu/termek/... (in Hungarian).
 
7.
AKI reports (2021). Rózsa, A., Vörös-Illés, I. (2022). Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete 2021. AKI, Budapest. Available at: https://www.aki.gov.hu/termek/... (in Hungarian).
 
8.
Baráth, L., Nagy, Zs., Szabó, G. (2010). The correlation between the agricultural productivity and the export performance of the agri-food foreign trade in the Visegrad group countries following accession to the European Union. Studies in Agricultural Economics, 112(4), 55-68. https://doi.org/10.22004/ag.ec....
 
9.
Bene, A., Domán, Cs., Felkai, B., Lámfalusi, I. (2016). Az élelmiszeripar pénzügyi helyzetének vizsgálata, Agrárgazdasági Tanulmányok. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. Available at: http://repo.aki.gov.hu/2491/ (Accessed: 15.04.2023) (in Hungarian).
 
10.
Felkai, B. O., Kuti, B. A. (2022). Az élelmiszeripar helyzete és fejlődési irányai, Élelmiszervizsgálati közlemények – 2022. LXVIII. évf. 4. szám. https://doi.org./10.52091/EVIK... (in Hungarian).
 
11.
Fenyves, V., Pető, K., Harangi-Rákos, M., Szenderák, J. (2019). A Visegrádi országok gazdasági és pénzügyi helyzete. Gazdálkodás, 63(6), 459-473. https://doi.org./10.22004/ag.e... (in Hungarian).
 
12.
Kiss, L. B. (2022). Az élelmiszeripari vállalkozások pénzügyi helyzetének alakulása 2014 és 2020 között Magyarországon, Vállalkozásfejlesztés a XXI. században 2022.1. kötet, 201-219. Available at: https://kgk.uniobuda.hu/sites/... (Accessed: 24.03.23) (in Hungarian).
 
13.
KSH (2020). Helyzetkép a mezőgazdaságról, 2020. Available at: https://www.ksh.hu/docs/hun/xf... (Accessed: 09.04.2023) (in Hungarian).
 
14.
KSH (2021). Helyzetkép a mezőgazdaságról, 2021. Available at: https://ksh.hu/s/helyzetkep-20... (Accessed: 09.04.2023) (in Hungarian).
 
15.
Lukač, Z., Gardijan, M. (2017). Measuring the Efficiency of the Food Industry in Central and East European Countries by using the Data Envelopment Analysis Approach. In: Proceedings of the 6th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems – ICORES, SciTePress, 385-392. https://doi.org/10.5220/000619....
 
16.
Mezei, K., Gombkötő, N. (2022). A COVID-19 hatása a hazai élelmiszergazdaságra. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 19(1), 99-110. (in Hungarian) https://doi.org/10.32976/strat... (in Hungarian).
 
17.
Nagy, Zs. (2011). A magyar mezőgazdaság komplex vizsgálata az EU csatlakozás tükrében. PhD dolgozat tézisei, Debreceni Egyetem. Available at: https://dea.lib.unideb.hu/serv... (Accessed: 24.03.2023) (in Hungarian).
 
18.
Lisek, S. (2023). Pre- and during-pandemic financial standing of companies in Poland ranked according to the type of business activity. Economic and Regional Studies 16(1), 65–80. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
19.
Juszczyk, S., Balina, R., Bąk, M., Juszczyk, J. (2020). Macroeconomic conditions of the financial efficiency of food industry enterprises/ Uwarunkowania makroekonomiczne efektywności finansowej przedsiębiorstwprzemysłu spożywczego. Economic and Regional Studies, 13(4), 407-428. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
20.
Tóth, O., Garay, R., (2012). Stratégiai ágazat-e az élelmiszer-gazdaság? (Műhelyvita-összegzés). Gazdálkodás, 56(2), 146-161. (in Hungarian) https://doi.org/10.22004/ag.ec....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725