ARTYKUŁ ORYGINALNY
REGIONALNE RÓŻNICE W ZARZĄDZANIU I WYNIKACH FINANSOWYCH SZPITALI NA WĘGRZECH
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Business Sciences, University of Miskolc, Hungary
 
2
Institute of World-and Regional Economics, University of Miskolc, Hungary
 
 
Data nadesłania: 28-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-05-2023
 
 
Data akceptacji: 16-05-2023
 
 
Data publikacji online: 29-06-2023
 
 
Data publikacji: 29-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katalin Liptak   

Institute of World-and Regional Economics, University of Miskolc, Egyetemvaros, 3515, Miskolc, Hungary
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(2):257-274
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
I15
R11
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Regiony Węgier według klasyfikacji NUTS2 są wysoce zróżnicowane pod względem gospodarczym i społecznym. W regionie Budapesztu PKB na mieszkańca wynosi przykładowo około 150% średniej UE-27, podczas gdy w połowie regionów NUTS2 PKB per capita nie sięga 50% średniej UE-27. Czy te różnice regionalne przekładają się na zarządzanie i działanie szpitali na Węgrzech? Materialy i metody: Wykorzystane w tej analizie bilanse i zestawienia wyników szpitali pochodzą a bazy CREFOPORT, a brakujące sprawozdania finansowe pozyskano bezpośrednio od placówek. Dane dotyczące możliwości zapewnienia opieki i dane na temat działalności ośrodków zdrowia, które stanowiły uzupełnienie danych finansowych, zostały zaczerpnięte z rocznych sprawozdań dostępnych na stronie internetowej NEAK. Dane zebrano w grudniu 2021 roku i na początku roku 2022. Konkretne wskaźniki opracowano na podstawie danych finansowych i wyników dotyczących działalności szpitali. Zależności między wskaźnikami a regionami zostały w pierwszej kolejności przetestowane w analizie wariancji ANOVA w oprogramowaniu SPSS. Następnie wykonano test Bonferroniego. Wyniki: Siła korelacji pomiędzy wskaźnikami zamożności i danymi dotyczącymi rentowności jest umiarkowana, ale w testach post-hoc nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy regionami, z wyjątkiem jednego wskaźnika. Stosunek korelacyjny ETA wskazuje słabą lub średnią zależność między wskaźnikami płynności a podziałem regionalnym według klasyfikacji NUTS2, ale w testach post-hoc Bonferroniego nie uzyskano istotnej różnicy między regionami, z wyjątkiem jednej zależności (2016, Budapeszt-Pest). Te same wyniki uzyskano w odniesieniu do wskaźników obłożenia. Wnioski: Minimalne i maksymalne wartości PKB per capita i przeciętnych dochodów w regionach różnią się dwu-, a nawet trzykrotnie. Szpitale publiczne w regionach o różnym poziomie rozwoju nie wykazują jednak znaczących różnic pod względem wskaźników finansowych ani wskaźników dotyczących samej działalności. Tym samym szpitale o różnej sytuacji finansowej i różnych profilach działalności nie odzwierciedlają różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów.
 
REFERENCJE (16)
1.
Anthony-Orji, O.I., Orji, A., Ogbuabor, J.E., Onwe, I. E (2022). Empirical analysis of financial development and financial inclusion nexus in Nigeria. Economic and Regional Studies, 15(2), pp. 181–195. https://doi. org/10.2478/ers-2022-0012.
 
2.
Benedek, J. (2021). Regionális egyenlőtlenség és gazdasági felzárkózás: Magyarországi és romániai régiók összehasonlító vizsgálata. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek, 18(2), pp. 4–14. https://doi. org/10.32976/stratfuz.2021.15.
 
3.
Bíró, T., Pucsek, J., Sztanó, I. (1997). A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt Kiadó, Budapest (in Hungarian).
 
4.
Csiki, G. (2021). Kritikus ponthoz értek az állami kórházak Portfolio.hu. https://www.portfolio.hu/gazda... 20210831/kritikus-ponthoz-ertek-az-allami-korhazak-498258 (accessed 14.03.2023) (in Hungarian).
 
5.
Csiszárik-Kocsir, Á., Varga, J. (2017). The Hungarian SMEs’ Project Financing Practice – Results Based on a Primary Research, in: Proceedings of 2nd Business & Entrepreneurial Economics. BEE, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, pp. 163–169.
 
6.
Dobó, R., Pintér, T. (2022). Regionális jóléti különbégek alakulása Magyarországon az EU-csatlakozástól napjainkig, in: Vállalkozásfejlesztés a XXI. században – Globális reakciók, lokális akciók a gazdaság rezilienciájának erősítéséhez (in Hungarian).
 
7.
Jánosa, A. (2015). Adatelemzés IBM SPSS Statistics megoldások alkalmazásával. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft, Budapest (in Hungarian).
 
8.
Kocsicska, I. (2023). Magyarország és Szerbia orvosokkal való ellátottságának összehasonlítása területi egységek szintjén 2002-2020 közötti időszakban. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek, 20(1), pp. 96–107 (in Hungarian). https://doi.org/10.32976/strat....
 
9.
Komarek, L. (2019). Hasonlóságok és különbségek Magyarország területi fejlettségében. Jelenkori Társadalom és Gazdasági Folyamatok, 14(3), pp. 29–43 (in Hungarian). https://doi.org/10.14232/jtgf.....
 
10.
Lukovics, M., Kovács, P. (2011). A magyar kistérségek versenyképessége. Területi Statisztika, 14(51), pp. 52–71 (in Hungarian).
 
11.
Molnár, A., Vasa, L., Csiszárik-Kocsir, Á. (2023). Detecting business cycles for Hungarian leading and coincident indicators with a Markov switching dynamic model to improve sustainability in economic growth. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 6(1) pp. 744-773. https://doi.org/10.31181/ dmame060120032023m.
 
12.
Móra, M. (2020). Óriási az életszínvonalbeli különbség az ország régiói között. https://merce.hu/2020/11/10/ oriasi-az-eletszinvonalbeli-kulonbseg-az-orszag-regioi-kozott/ (accessed 12.03.2023) (in Hungarian).
 
13.
NEAK (2020). Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás. http://neak.gov.hu/felso_menu/... publikus_forgalmi_adatok/gyogyito_megelozo_forgalmi_adat/fekvobeteg_szakellatas_stat/korhazi_ agyszam.html (accessed 09.10.2022) (in Hungarian).
 
14.
Sajtos, L., Mitev, A. (2007). SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest. (in Hungarian).
 
15.
Székelyi, M., Barna, I. (2002). Túlélőkészlet az SPSS-hez Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Typotex Kiadó, Budapest (in Hungarian).
 
16.
Takács, I. (2020). Az Észak-magyarországi régió egészségügyi ellátórendszerének fejlődése a legutóbbi negyedszázadban a legfontosabb népegészségügyi mutatók tükrében. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek, 17(2), pp. 15–39. https://doi.org/10.32976/strat... (in Hungarian).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top