ORIGINAL ARTICLE
Funds of local government units in regional operational programmes 2007-2013 and 2014-2020
 
More details
Hide details
1
Katedra Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 
 
Submission date: 2021-12-23
 
 
Final revision date: 2022-01-20
 
 
Acceptance date: 2022-02-02
 
 
Online publication date: 2022-03-31
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Wojciech Pietrowski   

Katedra Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytecka 15, 25-406, Kielce, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(1):34-46
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The article concerns own contribution of local government units involved in the Regional Operational Programmes. The aim of the research is to assess the amount of own funds in the projects implemented under the ROP Materials and methods: The article analyses the secondary data obtained from the Local Data Bank, the data from the programme documents and available literature. Results: As the study has shown, no significant differences were found in the disbursement of funds in different years. However, in the perspective 2014-2020, the amount of local governance units contribution is higher. Conclusions: The regional distribution of the local government units resources in the particular regional programmes is strongly related to the total amount of the entire programme, but there is a noticeable variation between the perspectives. Still, local governance units own resources outweigh the national contribution.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (22)
1.
Biczkowski, M. (2016). Fundusze unijne wdrażane poprzez regionalne Programy Operacyjne jako neoendogeniczny czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 41, 63-81. https://doi. org/10.7163/SOW.41.4.
 
2.
Bień, W. (2017). Ocena kondycji finansowej gmin województwa małopolskiego w latach 2007-2016. Studia Ekonomiczne, 345, 45-62.
 
3.
Czykier-Wierzba, D. (2020). Pomoc z unijnych funduszy polityki spójności dla polskich regionów w latach 2004-2020. W: A. A. Ambroziak, A. D. Szypulewska-Porczyńska (red.), Polska w Unii Europejskiej – od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa (s. 123-143). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
4.
Dworakowska, M. (2018). Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy absorpcji funduszy unijnych. Optimum. Economic Studies, 3(93), 51-62. https://doi.org/10.15290/ oes.2018.03.93.05.
 
5.
Gers, O. (2020). Porównanie wsparcia dla Polski od Unii Europejskiej w ramach finansowania 2007–2013 i 2014–2020. Catallaxy, 5(1), 5-7. https://doi.org/10.24136/cxy.2....
 
6.
Jastrzębska, N. (2012). Finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
7.
Jurewicz, D. (2016). Dług samorządu – bodziec czy bariera absorbcji środków europejskich? Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 2, 231-249. https://doi.org/10.14746/rpeis....
 
8.
Kisiała, W., Bajerski, A., Stępiński, B. (2015). Realizacja Regionalnych Programów Operacyjnych: Analiza profili absorbcji funduszy unijnych w układzie centrum-peryferie. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(8), 113-130.
 
9.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014). Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Warszawa.
 
10.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Warszawa.
 
11.
Pietrowski, W. (2018). Finansowe instrumenty polityki regionalnej w Polsce. Toruń: Wyd. A. Marszałek.
 
12.
Pietrowski, W. (2020). Income structure of communes of the Świętokrzyskie Voivodship in 2009-2018. Baltic Journal of Economic Studies, 6(4), 9-16.https://doi.org/10.30525/2256-....
 
13.
Poniatowicz, M. (2016). Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy.
 
14.
finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 7-23. https://doi.org/10.18276/epu.2....
 
15.
Rogalska, J. (2016). System podatkowy jako narzędzie rozwoju lokalnego. W: E. Łyżwa (red.), Państwo polskie wobec współczesnej rzeczywistości gospodarczej – wyzwania ekonomiczne, społeczne, etyczne (s. 217-249). Kielce: UJK w Kielcach.
 
16.
Rogalska, J. (2020). Władztwo podatkowe i jego wpływ na budżety gminne. Studia Prawno-Ekonomiczne, 116, 233-251. https://doi.org/10.26485/SPE/2....
 
17.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 
18.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
 
19.
Sawicka, K. (2013). Rola Regionalnych Izb Obrachunkowych w procedurze uchwalania i kontroli wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Przegląd Prawa i Administracji, XCIII(3515), 49-71.
 
20.
Szlachta, J. (2018). Terytorializacja jako wyzwanie polityki rozwoju – perspektywa europejska. Studia KPZK PAN, 184, 10-19.
 
21.
Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 
22.
Wilk K. (2015). Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2006-2012 – wybrane zagadnienia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 408, 250-260.https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top