ARTYKUŁ ORYGINALNY
URBAN FARMING – EKOLOGICZNY, PRZESTRZENNY I SPOŁECZNY CZYNNIK PRZEMIAN KRAJOBRAZU MIAST
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Politechnika Poznańska
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):67–76
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań jest zjawisko Urban Farming i przykłady zrealizowanych ogrodów miejskich w wybranych miastach Ameryki Północnej i Europy. Celem badań jest rozpoznanie wpływu Urban Farmingu na krajobraz miast. Materiały i metody: Studium przypadku - analiza wybranych przykładów w aspektach: ekologicznym, przestrzennym i społecznym. Wyniki: Idea Urban Farmingu znajduje swoje coraz szersze rzesze zwolenników i z każdym rokiem pojawiają się kolejne ogrody w miastach Ameryki Północnej i Europy. W Polsce jest już ich kilkadziesiąt. Funkcja i struktura tych ogrodów jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb lokalnych społeczności. Miejskie uprawy przyjmują różny charakter i skalę, zaspakajając potrzeby małych społeczności w aspekcie estetyczno-krajobrazowym, ekologicznym, społecznym a nawet gospodarczym. Wzbogacają krajobraz miasta o nowe, zmienne sezonowo, barwne enklawy zieleni użytkowej i estetycznej. Wnioski: Idea Urban Farming stanowi czynnik ekologiczny, społeczny i przestrzenny oraz korzystną alternatywę dla przemian krajobrazu miast. Rozwój idei Urban Farming powinien być sukcesywnie wspierany przez władze lokalne.
 
REFERENCJE (18)
1.
Billert A. (2012), Likwidacja podmiotowości polskich miast i ich degradacja jako wynik błędnej polityki rozwoju państwa. Zielone Wiadomości (wyd. internetowe), http://zielonewiadomosci.pl/wp.... (data dostępu: 05.10.2017).
 
2.
Cohen N., Reynolds K. (2015), Resource needs for a socially just and sustainable urban agriculture system: Lessons from New York City. Renewable Agriculture and Food Systems, Cambridge, vol. 30. s. 103-114. https://doi.org/10.1017/S17421....
 
3.
Cohen N., Reynolds K., Sanghvi R. (2012), Five Borough Farm: Seeding the future of urban agriculture in New York City. Design Trust for Public Space. p. 5–6.
 
4.
Colasanti K., Hamm M. (2012), The city as an ‘agricultural powerhouse’? Perspectives on expanding urban agriculture from Detroit, Michigan. Urban Geography, 33 (3), s. 348–369. https://doi.org/10.2747/0272-3....
 
5.
Idaczak P., Mrozik K. (2016), Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Gospodarka regionalna i międzynarodowa. t. 2, Studia i Prace WNEIZ US, tom 2, nr 46, s. 243-254.
 
6.
Kontothanassis G. (2017), Social Practices of Urban Agriculture in the Metropolitan Region of Thessaloniki. Procedia Environmental Sciences, vol. 38, s. 666-673. https://doi.org/10.1016/j.proe....
 
7.
Loeks Z. (2016), The Permaculture Market Garden: A Visual Guide to a Profitable Whole-systems Farm Business, New Society Publishers, Canada.
 
8.
McClinock N. (2010), Rolnictwo miejskie i rozpad metaboliczny. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, vol. 3, nr 2, s. 191-207.
 
9.
Mollison B., Slay M.R. (1995), Introduction to Permaculture. Tagari Publications.
 
10.
Nugent R. (2000), The Impact of Urban Agriculture on the Household and Local Economies. In: N. Bakker, M. Dubbeling, S. Gündel, U. Sabel-Koshella, H. de Zeeuw (red.), Growing Cities, Growing Food. Urban Agriculture on the Policy Agenda. Zentralstelle für Ernährung und Landwirtschaft (ZEL), Feldafing, s. 67-95.
 
11.
Palej A. (2010), Farmy miejskie - przedsięwzięcia wspomagające strategie zrównoważonego rozwoju miast. Czasopismo Techniczne, z.14. s. 39-44.
 
12.
Parysek J. J. (1997), Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
13.
Rzeszotarska-Pałka M. (2012), Rewitalizacja terenów zieleni osiedlowej szansą dla dwudziestowiecznych blokowisk. Czasopismo Techniczne, Architrktura, R.109, z.1-A/2, s. 157.
 
14.
Smit J., Nasr J. (1992), Urbanistyczne rolnictwo dla zrównoważonych miast: wykorzystanie odpadów i ziemi w stanie bezczynności i zasobów wodnych jako zasobów. Environmental and Urbanization, vol. 4, nr 2, s. 141-152.
 
15.
Sobol A. (2014), Rewitalizacja miast w kolorach zieleni. Studia Ekonomiczne, 187, s. 285-295.
 
16.
Sroka W. (2014), Definicje oraz formy miejskiej agrokultury - przyczynek do dyskusji. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (164), s. 85-103.
 
17.
Szumigała P. (2016), Zarządzanie i gospodarowanie przestrzenią w kontekście zrównoważonego rozwoju - diagnoza stanu przestrzeni w Polsce. Gospodarowanie w XXI wieku. ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, Szczecin.
 
18.
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U.2014 poz.40).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725