ORIGINAL ARTICLE
THE INFLUENCE OF SOCIAL RELATIONS ON ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN THE ŚWIDWIN COUNTY*
 
More details
Hide details
1
Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Katarzyna Droździel   

mgr Katarzyna Droździel, Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development, Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw; phone: +48 22 657-27-72
 
 
Ruta Śpiewak
dr Ruta Śpiewak, Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development, Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw; phone: +48 22 657-27-72
 
 
Jakub Jasiński
dr Jakub Jasiński, Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development, Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw; phone: +48 22 657-27-72
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):127-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The article presents the role of social relations between organic farmers and organic farming environment (representatives of local government, non-governmental organizations) in the development of organic farming in the Świdwin County. The aim of the paper is to explore the role of local leader and social capital in the process of organic the farming development in selected geographical area. Materials and methods: The research is based on both the analysis of existing data and the results of the study (Individual In-depth Interviews - IDIs and Focus Group Interview - FGI) carried out in 2016 with organic farmers and organic farming stakeholders incl. representatives of local government and non-governmental organizations. Results: The study shows a positive correlation between high level of social capital and a strong sector of organic farming. The key significance is given to a local leader activity. Conclusions: The development of a close network of social relations between organic farmers, and between organic farmers and their environment (representatives of local government and non-governmental organizations) determines the development of a strong sector of organic farming in the area. An important condition for the organic farming development is also recognition of this type of resources by the local authorities.
 
REFERENCES (15)
1.
Coleman J. S. (1988), Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, t. 94, suplement, Chicago. s. 95-120.
 
2.
Fedyszak-Radziejewska B. (2016), Społeczności wiejskie – stabilizacja procesu przemian, W: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, s. 63-79.
 
3.
Halamska M. (2008), Kapitał społeczny wsi. Próba rekonstrukcji. Przegląd Socjologiczny, Tom LVII/2008, Warszawa, s. 81-104.
 
4.
Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R. (2014), Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego, Wieś i Rolnictwo, Nr 4(165), Warszawa, s. 145-158.
 
5.
Kaźmierczak T. (2007), Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 41-64.
 
6.
Putman R. (1995), Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków-Warszawa.
 
7.
Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014, http://www.ijhar-s.gov.pl/plik... (data dostępu: 10.11.2016).
 
8.
Polska 2030, https://mac.gov.pl/files/wp-co... (data dostępu: 11.11.2016).
 
9.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/23... (data dostępu: 11.11.2016).
 
10.
Organic in Europe. Prospects and Developments 2016, IFOAM, EU Group, http://www.ifoam-eu.org/sites/... (data dostępu: 12.11.2016).
 
11.
Prorozwojowe wykorzystanie rolnictwa ekologicznego w polityce i działaniach samorządów lokalnych – analiza wybranych przypadków, http://www.irwirpan.waw.pl/472... (data dostępu: 20.11.2016).
 
12.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, z perspektywą do 2023 roku Lokalnej Grupy Działania ”Powiatu Świdwińskiego”, http://www.polczyn-zdroj.pl/wp... (data dostępu: 20.11.2016).
 
13.
Prezentacja: Rolnictwo ekologiczne w powiecie świdwińskim http://www.wrir.wzp.pl/sites/d... (data dostępu: 28.08.2016).
 
14.
Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015, Wspólnota http://www.wspolnota.org.pl/fi... (data dostępu: 12.09.2016).
 
15.
www.minrol.gov.pl (data dostępu: 9.12.2016).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top