ORIGINAL ARTICLE
INTEGRATED AND ORGANIC SYSTEMS OF SUSTAINABLE AGRICULTURE IN POLAND OVER THE PERIOD 2010–2020
 
 
More details
Hide details
1
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY, ANS w Tarnowie
 
 
Submission date: 2022-11-27
 
 
Final revision date: 2022-12-19
 
 
Acceptance date: 2023-01-19
 
 
Online publication date: 2023-03-29
 
 
Publication date: 2023-03-29
 
 
Corresponding author
Jakub Kokoszka   

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY, ANS w Tarnowie
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(1):81-98
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
A1
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of the publication is to present two sustainable farming systems in Poland - the system of integrated production and organic farming in 2010 and 2020. Materials and methods: Changes in the number of farms over the decade are analyzed. The study used statistical data published by the Central Statistical Office. Results: A descriptive method was used, combined with the use of simple dynamics indicators, and a concise review of the literature on the subject was carried out. A decrease in the number of organic farms in 2020 compared to 2010 was noted, while the number of farms using the method of integrated agricultural production increased slightly. A large regional variation in the analyzed farming systems was also noted. Conclusions: The results lead to the conclusion that sustainable agriculture is not recording the desired growth.
 
REFERENCES (33)
1.
Domagalska, J., Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju. Probl Hig Epidemiol, 96(2), 370-376.
 
2.
Faber, A. (2001). Wskaźniki proponowane do badań równowagi rozwoju rolnictwa. Fragm. Agronomica, 1(69), 31-44.
 
3.
Galant, J., Kubecka, P., Widz, A. (2015). „Rolnictwo ekologiczne – cele i zasady certyfikacji oraz aspekty związane z mlekiem pozyskiwanym od krów utrzymanych systemem ekologicznym” [w:] Nauka dla rozwoju rolnictwa ekologii i medycyny w świetle współczesnych osiągnięć. Pod redakcją Mateusza Gortata. Lublin.
 
4.
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2010 roku. www.ijhar-s.gov.pl.
 
5.
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2020 roku. www.ijhar-s.gov.pl.
 
6.
Gorzała, G. (2007). Proces wdrażania urzędowo kontrolowanej integrowanej produkcji w Polsce. W: VII Ogólnopolska Konferencja „Racjonalna technika ochrony roślin” Poznań.
 
7.
Gorzała, G. (2016). System integrowanej produkcji roślinnej (IP), a integrowana ochrona roślin. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 
8.
GUS (2011). Rocznik Statystyczny Rolnictwa.
 
9.
GUS (2021). Rocznik Statystyczny Rolnictwa.
 
10.
IFOAM (2005). Kryteria bazowe rolnictwa ekologicznego.
 
11.
IFOAM (2005). The IFOAM norms for organic production and processing. Version 2005.
 
12.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rolnictwo w 2020 roku. Dane o rolnictwie ekologicznym.
 
13.
Jasiński, J., Michalska, S., Śpiewak, R. (2013). Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków. Warszawa: IRWiR PAN.
 
14.
Komisja Europejska. (2020). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego.
 
15.
Kopiński J. (2019). Kierunki rozwoju różnych systemów produkcji roślinnej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB. Zeszyt 60(14), 103-128.
 
16.
Kośmicki, E. (1993). Tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i w Polsce. W: U. Sołtysiak (red.), Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND.
 
17.
Kukuła, K. (2019). Trendy wybranych determinant ekologicznych gospodarki żywnościowej w Polsce (2007 - 2017) W: „100 lat polityki agrarnej w SGGW”, pr. zb. pod red. Mariana Podstawki, Warszawa: Wyd. SGGW.
 
18.
Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Warszawa: PWE.
 
19.
Łuczka, W. (2021). Procesy rozwojowe rolnictwa ekologicznego i ich ekonomiczno-społeczne uwarunkowania. Warszawa: WN Scholar.
 
20.
Majewski, E. (1995). Koncepcja systemu integrowanej produkcji rolniczej. Zag. Ekon. Rol., 6, s. 39-55.
 
21.
Majewski, E. (2002). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SJPR) w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
22.
Majewski, E. (2005). Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne przesłanki upowszechniania systemu integrowanej produkcji w rolnictwie, w: Integrowana produkcja drogą do żywności bezpiecznej i wysokiej jakości. Warszawa: Wyd. Wieś Jutra, s. 81-94.
 
23.
Niemczyk, E. (2002). Jedenaście lat integrowanej produkcji owoców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed szkodnikami. XLll Sesja Naukowa IOR; 20.
 
24.
Niewiadomski, W. M. (1993) Rolnictwo jutra. Materiały sympozjum.
 
25.
Pruszyński, S., Mrówczyński, M., Pruszyński, G. (2008). Ochrona roślin w integrowanej technologii produkcji rolniczej. Problemy Inżynierii Rolniczej 1/2008, s. 87-98.
 
26.
Pruszyński, S., Wolny, S. (2007). Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Poznań: Instytut Ochrony Roślin, s.80.
 
27.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych.
 
28.
Praca zbiorowa pod redakcją Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (2019). Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Warszawa.
 
29.
Runowski, H. (2012). Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywa. [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15). Warszawa: Red. J.S. Zegar. IERiGŻ, 38-78.
 
30.
Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz. 455), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz.U. poz. 788) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin (Dz.U. poz. 760) i rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. poz. 554).
 
31.
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. Dz.U. 2022 poz. 1370 zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
 
32.
Sołtysiak, U. (1995). O kryteriach w rolnictwie ekologicznym. W: Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND.
 
33.
Woś, A., Zegar, J. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top