ORIGINAL ARTICLE
ROLE OF PLANT FABACEAE IN ORGANIC FARMS OF LUBLIN PROVINCE
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Alicja Baranowska   

dr inż. Alicja Baranowska, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, The Faculty of Economic and Technical Sciences, Department of Technical Sciences, Agriculture Institute, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-08
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(2):87-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of this study is to present the role of fabaceae plants in ecological farms in Lubelskie Voivodeship. Materials and methods: The study has been written based on the literature research on the subject, mandatory legal acts, statistical data on ecological farming. Results: In the implementation of the environmental policy, Poland has adopted a sustainable and balanced development strategy, according to which the obligation to protect the environment is part of the proper farming (Jaśkiewicz 2008). A particular way of farming that is the most environmental friendly is ecological farming. Lublin Voivodeship has a special predisposition to the development of organic production (Kasztelan 2010). Conclusions: A valuable element of environmental friendly farming are Fabaceae plants. Their cultivation does not threaten the natural environment, as on Agrotechnik these plants consists of little treatments. Using plants Fabaceae with atmospheric nitrogen significantly reduces the fertilization component (Gaweł 2011). Despite the multiple benefits of growing Fabaceae plants, their share in the crop structure, however, is small.
 
REFERENCES (34)
1.
Bałuch A., Benedycki S. (2004), Wpływ mieszanek motylkowato-trawiastych i nawożenia mineralnego na żyzność gleby. Annales UMCS. Sec. E vol. 59, s. 441-448.
 
2.
Błażej J. (2011), Kompendium rolnictwa ekologicznego. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
3.
Buczek J., Bobrecka-Jamro D., Szpunar-Krok E., Tobiasz-Salach T. (2009), Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu i stosowanych herbicydów. Fragm. Agron. 26(3), s. 7-14.
 
4.
Dzienia S., Sosnowski A., Romek B. (1989), Wpływ następczy roślin strączkowych na plonowanie zbóż, W: Nowe kierunki w uprawie i użytkowaniu roślin motylkowych. Wyd. AR Szczecin, s. 48-60.
 
5.
Fabiański J., Chmielnicki J., Roszak W. (1989), Wpływ członów zmianowania z udziałem roślin motylkowych na niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz plon rośliny następczej. Mater. Konf. XXXV lat AR, Szczecin. Nowe kierunki w uprawie i użytkowaniu roślin motylkowych. Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin, s. 120-131.
 
6.
Gaweł E. (2011), Rola roślin motylkowatych drobnonasiennych w gospodarstwie rolnym. Woda. Środowisko. Obszary wiejskie, t. 11 z. 3 (35), s. 73–91.
 
7.
Hatano R., Lipiec J. (2004), Effects of land use and cultural practices on greenhouse gas fluxes in soil. Acta Agrophysica 111, s. 5-51.
 
8.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2015), Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce. Warszawa, s. 1-47.
 
9.
Jasińska Z., Kotecki A. (2003), Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, s. 1-224.
 
10.
Jaśkiewicz J. (2008), Dylematy zrównoważonego rozwoju w Polsce, W: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 3, no 1, s. 33-38.
 
11.
Karłowski S. (1934), Praktyczne wskazówki i zastosowania metody biologiczno-dynamicznej na roli i w ogrodzie. Wyd. Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa sp. z o.o., Szelejewo.
 
12.
Kasztelan A. (2010), Środowiskowa konkurencyjność regionów - próba konceptualizacji. Probl. Ekorozw., vol.5 (2), s. 77-86.
 
13.
Kociszewska I., Kociszewski K. (1998), Rolnictwo ekologiczne w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Sterowanie ekorozwojem – regionalne i gospodarcze aspekty ekorozwoju 3, s. 189-197.
 
14.
Kocoń A. (2006), Dlaczego nie motylkowate. Wiadomości Rolnicze. http://matrix.ur.krakow.pl/Lak..., (data dostępu: 10.10.2015.).
 
15.
Kozłowski S., Swędrzyński A., Zielewicz W. (2011), Rośliny motylkowate w środowisku pzyrodniczym. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach 4(36), s. 161-181.
 
16.
Mickiewicz B., Zuzek D. (2012), Zasady wsparcia rozwoju gospodarstw ekologicznych po wstąpieniu polski do unii europejskiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 54, s. 9-25.
 
17.
Podleśny J., Księżak J. (2009). Aktualne i perspektywiczne możliwości produkcji nasion roślin strączkowych w Polsce. Studia i raporty IUNG-PIB 14, s. 111-132.
 
18.
Poradnik rolnictwa ekologicznego (2012). Kielce, cz. III, s. 1-192.
 
19.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
 
20.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
 
21.
Runowski H. (1996), Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa.
 
22.
Rutkowski L. (2007), Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa, s. 834.
 
23.
Staniak M., Kaźmierczak J. (2011), Rola roślin motylkowatych w gospodarstwie ekologicznym (http://www.ekonews.com.pl, (data dostępu: 15.10. 2015).
 
24.
Stypiński P. (1998), Pozapaszowe i pozarolnicze znaczenie roślin motylkowatych. Biuletyn Naukowy 1, s. 352-359.
 
25.
Tyburski J. (2005), Struktura zasiewów w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych w Polsce. Fragm. Agron., 2(86), s. 229-237.
 
26.
Tyburski J., Gaziński B. (1992), Rolnictwo ekologiczne. Konferencja systemów rolniczych. Wyd. ART w Olsztynie - ODR Przysiek.
 
27.
Tyburski J., Żakowska-Biemanas S. (2007), Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa.
 
28.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (2014), Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). Lublin.
 
29.
Urząd Statystyczny w Lublinie (2014), Rolnictwo w województwie lubelskim w 2014 roku.
 
30.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 04. Nr 116, poz.975).
 
31.
Węglarzy K., Czubała A. (2011), Poradnik rolnika ekologicznego. Wyd. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, Grodziec Śląski.
 
32.
www.hr-strzelce.pl, (data dostępu: 15.10.2015).
 
33.
www.lubelskie.pl, (data dostępu: 10.10.2015).
 
34.
www.minrol.gov.pl, (data dostępu: 10.10.2015).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top