ORIGINAL ARTICLE
THE ROLE OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT STRATEGY OF A COMMUNE
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):28-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A number of actions should be undertaken to ensure the rapid development of a commune and the improvement of the lives of its inhabitants. The priorities in this respect are the following: the creation, introduction and application of a tourism development strategy and long-term promotional activities. The main aim of the article is to present the role of tourism in the development strategies of two communes: Biała Podlaska and Serock. The diagnosis and analysis conducted by the author made it possible to identify the strengths and weaknesses of the communes and to assess their promotional activities. The research methods and techniques used in the article include the analysis of documents and source materials, surveys carried out among the inhabitants of the Biala Podlaska commune and tourists visiting it, as well as SWOT analyses.
 
REFERENCES (13)
1.
Gaworecki W.W. (2003). Turystyka, P 1. WE, Warszawa;.
 
2.
Gralak K., Długokęcka M. (2004). Miejsce i rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin [w:] Sikorska-Wolak I., Turystyka w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa;.
 
3.
Klasik A. (2002). Strategie regionalne formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice;.
 
4.
Kornak A., Rapacz A.(2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo AE, Wrocław;.
 
5.
Panasiuk A.(2007). Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
6.
Sekuła A.(2008). Instrumenty marketingu – mix w odniesieniu do terytorium, [w:] Strzelecki Z. (red), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
7.
Szromnik A.(2005). Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym, [w:] H. Szulc, M. Florek(red.), Marketing terytorialny - możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań;.
 
8.
Szwacka-Salmonowicz J. (1997). Marketing produktów żywnościowych. PWRiL, Warszawa;.
 
9.
Szwacka-Mokrzycka J., Chomicz Ł. (2007): Kierunki rozwoju gminy Biała Podlaska. Raport wewnętrzny, SGGW, Warszawa;.
 
10.
Szwacka-Mokrzycka J., Miłosz E. (2006): Strategia rozwoju turystyki na terenie gminy Serock, Raport wewnętrzny, SGGW, Warszawa;.
 
11.
Szwacka-Mokrzycka J., Chudzian J. (2008): Wizerunek jako podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej. KEEKD, SGGW, Warszawa;.
 
12.
Wiktor J.W (2001): Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN, Warszawa;.
 
13.
Zeman- Miszewska E. (2002). Konkurencja i konkurencyjność regionów, [w:] Żabiński L., Śliwińska K., Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top