ORIGINAL ARTICLE
THE TECHNICAL INFRASTRUCTURE AS A LOCAL DEVELOPMENT FACTOR: THE EXAMPLE OF TERESPOL COUNTY
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):91-99
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper characterizes the technical infrastructure and its role in local development processes. Theoretical deliberations are broadened by the case study of Terespol county. The study examines actions taken by local authorities in the area of the technical infrastructure development. The discussion includes the summary of opinions of county council members about the selected issues related to the county technical infrastructure development. The purpose of the diagnostic survey was the collection of council members opinions about the level of infrastructure development, infrastructure role in county development, and selected problems and priorities in infrastructure development in Terespol county.
 
REFERENCES (24)
1.
Adamowicz M. (2003), Kształtowanie rozwoju lokalnego. w: M. Adamowicz. (red.), Strategie rozwoju lokalnego t. 2: Aspekty instrumentalne, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 11.
 
2.
Bajerowski T., Suchta J. (2002), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich w aspekcie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i przestrzennych. w: W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Tow. Naukowe, Kielce, s. 28.
 
3.
Black J. (2008), Słownik ekonomii, Wyd. PWN, Warszawa, s. 149.
 
4.
Borcz Z. (2000), Infrastruktura terenów wiejskich, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, s. 11.
 
5.
Chmiel J. (1997), Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Studia i prace, z. 243, Warszawa, s. 82.
 
6.
Fierla I. (2001), Bariery rozwoju polskich regionów peryferyjnych. w: I. Fierla (red.), Regionalne uwarunkowania lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania nr 480, SGH, Warszawa, s. 9-12.
 
7.
Folder gminny „15 lat gminy Terespol”, 2006, s. 5.
 
8.
Gałązka A. (2003), Infrastruktura komunalna na wsi. Początki, współczesność, perspektywy rozwoju. W:A. Stasiak (red.), Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, PAN, KPZK, Biuletyn, z. 207, Warszawa, s. 14.
 
9.
Jadczak S. (2002), Gmina Terespol w dziesięcioleciu 1992– 2002, Wyd. „Express– Press” na zlecenie Urzędu Gminy Terespol, Terespol.
 
10.
Kaja J., Piech K. (2005), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. w: S. Słupik (red.), Inwestycje infrastrukturalne jako niezbędny warunek rozwoju gospodarczego gminy; Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa, s. 259-260.
 
11.
Kamiński W. (1995), Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi – uwarunkowania przestrzenne, Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 295, z. 43, Kraków, s.20-21.
 
12.
Kołodziejczyk D. (1995), Zasoby pracy a wielofunkcyjność wsi, Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 295, z. 43, Kraków, s. 53-54.
 
13.
Kuciński K. (2009), Geografia ekonomiczna, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, s. 149.
 
14.
Lijewski T. (1994), Infrastruktura. w: I. Fierla (red.), Geografia Gospodarcza Polski, Wyd. PWE, Warszawa, s. 213.
 
15.
Pięcek B. (1997), Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. w: M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 117-119.
 
16.
Pięcek B. (2002), Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. w: M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa, s. 320.
 
17.
Plan rozwoju lokalnego dla Gminy Terespol na lata 2004- 2006.
 
18.
Polski J., Polska A. (2008), Strategia rozwoju gminy Terespol do 2020 roku. Załącznik do Uchwały nr XIV/84/2008 Rady Gminy Terespol z dnia 21 kwietnia 2008 roku, Wyd. Urząd Gminy Terespol, Terespol.
 
19.
Ratajczak M. (1990), Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, Wyd. „Książka i wiedza”, Warszawa, s. 23.
 
20.
Rogacki H. (2007), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, Wyd. PWN, Warszawa, s. 358.
 
21.
Rosner A. (2002), Wiejskie obszary skumulowanych barier rozwojowych. w: A. Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa, s. 161-162.
 
22.
Sochacka-Krysiak H. (2003), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. w: M. Sadowy (red.), Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa, s. 87.
 
23.
Szewczuk A. (2005), Rozwój lokalny i regionalny jako przedmiot badań naukowych. w: B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło (2005), Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 32-33.
 
24.
Wojtasiewicz L. (1997), Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcia metodologiczne. w: W. Maik (red.), Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, PAN KPZK, Biuletyn, Z. 177, Warszawa, s. 8-9.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top