ORIGINAL ARTICLE
THE EDUCATIONAL ASPECT OF LOCAL MEDIA CULTURE IN THE AGE OF GLOBALIZATION
 
More details
Hide details
1
Akademia Podlaska w Siedlcach Podlaska Academy in Siedlce
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2010;4(1):58-71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to look at the media culture created by the local media against a background of the global media culture in an educational context. An attempt was also made to answer the following questions: - what the media culture is? - what elements and factors do influence the formation and the specific character of functioning of the local media culture? - what is the significance of the local media in the educational process of the community of their recipients? - what is uniting and dividing the local media culture from the culture created by the global media? - what are the educational values of the local media in the time of globalization?
 
REFERENCES (14)
1.
Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa, s. 15-16.
 
2.
Bednarek J. (2008), Multimedia w kształceniu, Warszawa, s. 87-88.
 
3.
Dylak S. (2004), Kompetencje medialne jako ważny nurt w edukacji humanistycznej. W: W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Wydaw. eMPi2, Poznań, s. 99-100.
 
4.
Gołaszewska M. (1998), Internalizacja kultury. Analiza i interpretacja zjawiska oraz pojęcia „Edukacja Kulturowa” w aspekcie antropologii filozoficznej. W: J. Gajda (red.) Pedagogika kultury. Historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, Lublin, s. 119.
 
5.
Juszczyk S. (2007), Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej. W: B. Siemieniecki (red.) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa, t. 2, s. 27.
 
6.
Kwieciński Z. (2007), Potrzeba alfabetyzacji krytycznej. W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.) Edukacja, moralność, sfera publiczna. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, Oficyna Wydawnicza „Verba”, Lublin, s. 29.
 
7.
Lewowicki T. (2007), Pedagogika wobec (nie) moralności sfery publicznej. W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.) Edukacja, moralność, sfera publiczna. Materiały z Ogólno-polskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, Oficyna Wydawnicza „Verba”, Lublin, s. 40.
 
8.
Palka S. (2004), Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 93.
 
9.
Postman N. (1995), Technopol – triumf techniki nad kulturą, Warszawa, s. 75-78.
 
10.
Roguska A. (2008a), Mass media lokalne w umacnianiu kulturowej tożsamości regionalnej. W: M. Danielak-Chomać, A. Roguska (red.) Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Wybrane aspekty, cz. I, „Elpil”, Siedlce, s. 41-42.
 
11.
Roguska A. (2008b), Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 111-112.
 
12.
Siemieniecki B. (2007), Przedmiot i zadania mediów w edukacji. W: B. Siemieniecki (red.) Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa, t. 1, s. 137.
 
13.
Szulczewski M. (1972), Magia szklanego ekranu. Szkice o telewizji, Warszawa, s. 26.
 
14.
Winiarski M. (2002), Edukacja środowiska – istota, wymiary, aktualne problemy. W: S. Kawula (red.) Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualności-perspektywy, Toruń, s. 142.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top