ORIGINAL ARTICLE
THE LINKAGES AND THE FUNCTIONAL HIERARCHY OF CITIES AND TOWNS OF EASTERN POLAND IN THE LIGHT OF MIGRATIONS REGISTERED IN 2009
 
More details
Hide details
1
The Institute of Geography and Spatial Organization of PAS Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Przemysław Śleszyński   

dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IGiPZ, Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Twarda 51/55, 00-818 Warsaw, Poland; phone: +48 22 697-88-24
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(4):28-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents selected and, in case of certain plots, extended results of researches conducted for the Ministry of Regional Development within the works on “The strategy of the development of Eastern Poland up to 2020” (Śleszyński et al. 2011). The topics raised there, among others, include the rarely analysed issues connected with the formation of functional linkages on the basis of registered migrations. The unique data from GUS (Central Statistical Office of Poland) concerning registered matrix migrations (check-ins and check-outs) between municipalities in 2009 was used. The results of analyses point to relatively strong linkages of the region with Warsaw, at the expense of the voivodeship cities (especially Białystok and Lublin) and also quite strong internal polarization in respect of settlement hierarchy.
 
REFERENCES (30)
1.
Celińska-Janowicz D., Miszczuk A., Płoszaj A., Smętkowski M. (2010), Aktualne problemy demograficzne regionu Polski Wschodniej. Raporty i Analizy EUROREG, t. 5, Warszawa.
 
2.
Cichoń J. (1991), Wyludnianie się obszarów wiejskich a rozwój rolnictwa indywidualnego w latach 1978-1987 (przykład woj. białostockiego). Monografie i Opracowania, t. 335, Instytut Statystyki i Demografii SGH, Warszawa.
 
3.
Czapiewski K., Śleszyński P. (2013), Skala i dynamika procesów suburbanizacyjnych miast Polski Wschodniej i ich konsekwencje. W: K. Kurowska (red.), Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 69-85.
 
4.
Dicken P., Thrift N. (1992), The organisation of production and the production of organisation: why business enterprises matter in the study of geographical industrialisation. Transactions of the Institute of British Geographers, t. 17, s. 279-291.
 
5.
Dziewoński K., Korcelli P. (1981), Migracje w Polsce: przemiany i polityka. W: K. Dziewoński i P. Korcelli (red.), Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce. Prace Geograficzne, t. 140, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 10-90.
 
6.
Garrison W.L. (1959-1960), The Spatial structure of the economy. Annals of the Association of the American Geographers. I, II, III, vol. 49, s. 238-248, 471-482, vol. 50, s. 357-373.
 
7.
Jerczyński M. (1973), Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej w Polsce. Prace Geograficzne IG PAN, t. 97, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 
8.
Kłodziński M., Rosner A. (red.) (2000), Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 
9.
Komornicki T. (2003), Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce. Prace Geograficzne, t. 190, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 
10.
Komornicki T., Korcelli P., Siłka P., Śleszyński P., Świątek D. (2013), Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 
11.
Komornicki T., Szejgiec B. (2011), Handel zagraniczny. Znaczenie dla gospodarki Polski Wschodniej. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_..., 54 s. (data dostępu: 9.08.2014).
 
12.
Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P. (2014), Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu. Samorząd Terytorialny, t. 25, z. 4 (280), s. 5-21.
 
13.
Kozłowski S. (red.) (2006), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. 2, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Białystok-Lublin-Warszawa.
 
14.
Miszczuk A. (1993), Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny. Dokumentacja Geograficzna, z. 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 
15.
Rakowska J. (2011), Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin Polski Wschodniej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 13, z. 2, s. 392-397.
 
16.
Rykiel Z., Żurkowa A. (1981), Migracje między miastami: systemy krajowe i regionalne. W: K. Dziewoński, P. Korcelli (red.), Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce. Prace Geograficzne, t. 140, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 138-188.
 
17.
Sokołowski D. (2006), Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce. Wydawnictwo UMK, Toruń.
 
18.
Sadowska-Snarska C. (red.) (2002), Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 
19.
Stasiak A., Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.) (2001), Gospodarka – przestrzeń – środowisko. Strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 
20.
Śleszyński P. (2002), Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r. Przegląd Geograficzny, t. 74, z. 2, s. 199-228.
 
21.
Śleszyński P. (2005), Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. Przegląd Geograficzny, t. 77, z. 2, s. 193-212.
 
22.
Śleszyński P. (2007), Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne. t. 213, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 
23.
Śleszyński P. (2011a), Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, z. 2(160), s. 35-57.
 
24.
Śleszyński P. (2011b), Social linkages, W: T. Komornicki, P. Siłka (red.), Functional linkages between Polish metropolises. Studia Regionalia, t. 29, s. 65-80.
 
25.
Śleszyński P. (2012), Kierunki dojazdów do pracy. Wiadomości Statystyczne, z. 11, s. 59-75.
 
26.
Śleszyński P. (2013), Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych. Studia Regionalne i Lokalne, z. 1 (51), s. 5-25.
 
27.
Śleszyński P. (2014), Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006. Geographia Polonica, z. 2 (87), s. 317-320.
 
28.
Śleszyński P., Czapiewski K., konsultacja Kozak M. (2011), Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej. Ekspertyza wykonana w ramach prac nad aktualizacją i uzupełnieniem „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 137 s., maszynopis, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_... Documents/uslugi1.pdf (9.08.2014).
 
29.
Wesołowska M. (2006), Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego. Studia Obszarów Wiejskich, t. 10, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa.
 
30.
Wiśniewski R. (2013), Społeczno-demograficzne uwarunkowania dojazdów do pracy do Białegostoku. Prace Geograficzne, t. 244, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top