ORIGINAL ARTICLE
REGIONAL DIFFERENTIATION OF FARM PROFITABILITY IN POLAND DURING 2006-2014
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
2
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):45-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the study is to assess the regional differentiation of the average level of farm income and to answer the question of whether during 2006-2014 there was a tendency towards convergence in this area. Materials and methods: The spatial scope of research included four FADN agricultural regions, whereas the time span covered the years 2006-2014. The numerical data used for the analyses were sourced from standard FADN results. The assessment of convergence was carried out using the coefficient of variation (sigma convergence) and the relative index of changes in the regions compared to the country (beta convergence). Results: The conducted research indicates the existence of regional disproportions in terms of average income level and average labour profitability on farms. The highest average income was achieved throughout all the years covered by research in the region of Pomerania and Masuria, and the lowest one in Lesser Poland and Carpathian Foothills. The research demonstrates that during 2006-2014 there was no convergence in the average level of income and average labour profitability of farms in the FADN regions. Conclusions: Convergence is a long-term process, so the research should be treated as an initial examination of the regional differentiation of the income situation of farms.
 
REFERENCES (23)
1.
Barath L., Fertő I. (2017), Productivity and convergence in European agriculture. Journal of Agricultural Economics, Vol. 68, No. 1, p. 228–248. https://doi.org/10.1111/1477-9....
 
2.
Brelik A., Grzelak A. (2011), The evaluation of the trends of Polish farms incomes in the FADN regions after the integration with the EU. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 20 (2), s. 5-11.
 
3.
Czyżewski, A., Kryszak L. (2015), Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 iw Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15(30), z. 1, s. 21-32.
 
4.
Głodowska A. (2012), Znaczenie konwergencji w aktualnej i przyszłej polityce strukturalnej Unii Europejskiej. Nierówności społeczne.
 
5.
a Wzrost Gospodarczy, nr 24, s. 174-185.
 
6.
Golas Z. (2015), Systemy wskaźników dochodowości pracy w rolnictwie - propozycja metodyczna. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 109, s. 17-26.
 
7.
Hamulczuk M. (2015), Total factor productivity convergence in the EU agriculture. Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy, Faculty of Agro - Food and Environmental Economics - Bucharest University of Economic Studies, Bucharest.
 
8.
Headey D., Alauddin M., Rao P.D.S. (2010), Explaining agricultural productivity growth: an international perspective. Agricultural Economics, Vol. 41, p. 1–14. https://doi.org/10.1111/j.1574....
 
9.
Idczak J. (2001), Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 
10.
Kaczmarek J. (2006), Zróżnicowanie regionalne potencjału produkcyjnego oraz wyników produkcyjno-ekonomicznych indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z uwzględnieniem wybranych typów rolniczych (na podstawie FADN). Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, s. 26-35.
 
11.
Kamińska A., Nowak A. (2014), Zastosowanie analizy skupień do badania zróżnicowania regionalnego potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. 16, z. 3, s. 126-130.
 
12.
Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R. (2011), Konwergencja regionalna. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
13.
Majchrzak A., Smędzik-Ambroży K. (2014), Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 01(31), s. 89-98.
 
14.
Nowak A., Domańska K. (2014), Zmiany dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 10, z.1, s. 64-73.
 
15.
Nowak A., Kijek T., Wójcik E. (2016), Wpływ wykształcenia rolników na produktywność pracy w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. 18, z. 1, s. 202-207.
 
16.
O’Donnell Ch.J. (2010), Measuring and decomposing agricultural productivity and profitability change. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, No 54, p. 527-560. https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
17.
Pawłowska-Tyszko J., Soliwoda M. (2014), Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
18.
Rezitis A.N. (2010), Agricultural productivity and convergence: Europe and the United States. Applied Economics, No. 42(8), p. 1029-1044. https://doi.org/10.1080/000368....
 
19.
Sapa A., Baer-Nawrocka A. (2014), Konwergencja wydajności pracy w rolnictwie a intensywność handlu rolno-żywnościowego w amerykańskich ugrupowaniach handlowych. Gospodarka Narodowa, nr 3, s. 111-131.
 
20.
Skórska A. (2013), Konwergencja czy dywergencja struktur zatrudnienia w Polsce i UE-15? Studia Ekonomiczne, nr 160, s. 64-72.
 
21.
Wyniki standardowe FADN z lat 2006-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa, http://fadn.pl/ (data dostępu: 2017.03.10).
 
22.
Zegar J.S. (2003), Strategia polskiego rolnictwa po akcesji do UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, s. 66-84.
 
23.
Zegar J.S. (2008), Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top