ORIGINAL ARTICLE
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BIOECONOMY IN THE NATURAL VALUABLE AREAS OF THE LUBELSKIE VOIVODESHIP
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Magdalena Zwolińska-Ligaj   

dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 606 374 521
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(1):92-111
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study consists of two parts. The aim of the first part of thesis providing theoretical background is to characterise the concept of Corporate Social Responsibility and its relationship with contemporary perception of the development of natural precious areas, where the bioeconomy sector plays an important role. The aim of the second, scientific part is to characterise enterprises representing the bioeconomy sector and to provide the level of importance of selected non-economic factors related to social responsibility in business decision-making process. The article also presents the areas of environmentally friendly activities of analysed entities and the assessment of entrepreneurs regarding positive impact of business activities on the natural precious areas. The method of diagnostic survey along with an interview questionnaire were applied in the empirical research. In the group of 150 examined companies, 48 were selected to represent entities of the bioeconomy sector on the basis of the resource criterion, which included all entities of production area that use biological resources. This was followed by a comparative characteristics of declared attitudes and actions taken by companies with regard to corporate social responsibility in a group of the bioeconomy sector and others. In order to reveal the occurrence of characteristic clusters and similar attitudes towards particular areas of corporate social responsibility in the bioeconomy sector a two-stage classification method of grouping, Two-step Cluster, was employed. Selected elements of descriptive statistics and the non-parametric Mann-Whitney test of the statistical significance were introduced in the study. Results of empirical research, presented in a descriptive and graphic way in the form of tables and graphs, were delivered using the SPSS Statistical Package. The analysis presented in the thesis provides support for the assertion that, in accordance with declarations of entrepreneurs, non-economic factors play an above-average role in business decision-making process of analysed enterprises. The entrepreneurs declared an important role of durable relationships with contractors and both employees’ and customers’ welfare. Particularly important role of non-economic factors in the examined sector is typical for companies with significant competitive potential, when compared to other enterprises, and it is associated with relatively greater scope of influence on given developmental aspects of the natural precious areas.
 
REFERENCES (21)
1.
Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 
2.
Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Difin, Warszawa.
 
3.
Borys T. (2010), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, W: B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, s. 44-61.
 
4.
Chyłek E., Rzepecka M. (2011), Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy nr 7, s. 3-13.
 
5.
Communication from the commission to the European Parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe (2012), European Commission. Brussels.
 
6.
Dobrzański G. (2000), Trwały rozwój w ujęciu regionalnym i lokalnym. Ekonomia i Środowisko, Nr 2(17), s. 21-29.
 
7.
Dokument zamykający projekt „Business to Nature – nowe podejście do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo”, Rekomendacje dla polityki, INTERREGIVC (2012), European Regional Development Fund.
 
8.
Gołębiewski J. (2013), Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju, IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl (dostęp: 10.06.2014).
 
9.
Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR) - Informacja Ministerstwa Gospodarki (data publikacji: 2010-08-04), dostęp: http://www.mg.gov.pl/node/1089..., (dostęp: 18.06.2014).
 
10.
Janczarek P. (2013), Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. INTELIGENTNE SPECJALIZACJE. Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, dostęp: http://www.rsi.lubelskie.pl/im... (dostęp: 7.11.2014).
 
11.
Józefowski B. (red.), Kokoszka B. (2012), CSR w Małopolsce, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Departament Polityki regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 
12.
Kutkowska B. (2007), Możliwości rozwoju obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych na Dolnym Śląsku, w: K. Michałowski (red.), Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 117-129.
 
13.
Kutkowska B. (2012), Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Uniwersytet Rzeszowski ,Z. nr 29, s. 97-110.
 
14.
Maas S., Reniers G. (2014), Development of a CSR model for practice: connecting five inherent areas of sustainable business. Journal of Cleaner Production 64(1), s. 104-114.
 
15.
Mose I. (2007), Foreword, Protected areas and regional development in Europe: towards a new model for the 21st century. ed. I. Mose, Aldershot, Burlington, Ashgate.
 
16.
Mose I., Weixlbaumer N. (2007), A new paradigm for protected areas in Europe, Protected areas and regional development in Europe: towards a new model for the 21st century. Ed. I. Mose, Aldershot, Burlington, Ashgate.
 
17.
Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. RAPORT (2011), MillwardBrown SMG/ KRC PwC, Warszawa.
 
18.
Ratajczak E. (2013), Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki. IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl (dostęp: 10.06.2014).
 
19.
Sokołowska A. (2013), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania nr 232, Wrocław.
 
20.
Van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepenningen E. and Verspecht A. (2007), Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments. Living Rev. Landscape Res., 1, 3, s. 5-31.
 
21.
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności (2012), Polska Norma, PN-ISO 26000:2012, PKN, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top