ORIGINAL ARTICLE
ENVIRONMENTAL AWARENESS OF LOCAL AUTHORITIES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF BIO-ECONOMY IN THE NATURAL VALUABLE AREAS OF THE LUBLIN VOIVODSHIP
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Danuta Guzal-Dec   

dr Danuta Guzal-Dec, Department of Economics and Management, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 603 867 576
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(1):73-91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the environmental awareness of local authorities as a factor in the development of bio-economy in the natural valuable areas and the analysis of selected aspects of environmental awareness of the councilors of the Lublin voivodeship. An analysis was performed of the existing research on the environmental awareness of the inhabitants of the Lublin voivodship and the study of the environmental awareness of councilors conducted in 2013, being part of the project entitled: "Environmental conditions and factors of economic functions’ development in the areas of natural value of the Lublin voivodeship. "Analyses were performed for the following municipalities: Urszulin, Zwierzyniec, Wilków, Susiec, Sosnowica, where, in the late 90s studies were carried out of the ecological awareness of inhabitants of the natural valuable areas of the Lublin voivodship and five units of comparison – Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, Komarówka Podlaska, Tyszowce, Wohyń. In the "green" municipalities, 70 councillors were studied - 95% of the total, and in the control ones 75 - 100% of the total. Councillors from the environmentally valuable municipalities showed their positive attitude to nature, but often had insufficient expertise on the resources, protection and sustainable use in the management processes. The condition for the development of bio-economy in the Lublin voivodship was to develop ecological awareness of local authorities.
 
REFERENCES (25)
1.
Bołtromiuk A. (2009), Świadomość ekologiczna Polaków- zrównoważony rozwój. Raport z badań 2009, InE, Warszawa.
 
2.
Bołtromiuk A., Burger T. (2008), Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r. InE, Warszawa.
 
3.
Burger T, Sadowski A. (1994), Świadomość społeczna: Niderlandy ekologiczne, Raport 1/94, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 
4.
Burger T. (1992), Świadomość ekologiczna: Między lękiem a działaniem, Raport 1/92, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 
5.
Burger T. (1997), Optymizm i lokalność. Społeczna świadomość ekologiczna 97. W: W. Baturo i in. (red.), Agenda niespełnionych nadziei. Społeczna ocena realizacji Agendy 21 w Polsce, Raport 4/97, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 
6.
Burger T. (2000), Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI. Raport 1/2000, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 
7.
Burger T. (2005), Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, s. 113.
 
8.
Chyłek E., K., Rzepecka M. (2011), Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, s. 9.
 
9.
Czaja S., Becla A. (2007), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 375.
 
10.
Czyż P. i in. (2013), Raport końcowy z badania pogłębionego „Ocena poziomu kompetencji i umiejętności administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem i kreowania innowacji”, Warszawa.
 
11.
Dobrzańska B.M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, 74.
 
12.
Górka K. i in. (2001), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 30-31.
 
13.
Guzal-Dec D. (2013), Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. Annual Set the Environment Protection/ Rocznik Ochrona Środowiska, T. 15, nr 3, s. 2925-2941.
 
14.
Hull Z. (1984), Świadomość ekologiczna (II). Aura, 11, s. 3-4.
 
15.
Leśniewski M. A. (2011), Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jako forma przedsiębiorczości ekologicznej. W: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw sektora energii odnawialnej w Polsce. Badania przeprowadzone pod kierunkiem prof. K. Kucińskiego w Kolegium nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Nr 01/S/0003/11. Raport z badań, s. 30-31.
 
16.
Leśniewski M. A. (2013), Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce. CeDeWu, Warszawa, s. 132.
 
17.
Majchrowska A. (2013), Świadomość ekologiczna i postawy wobec środowiska naturalnego wśród mieszkańców Lubelszczyzny. Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, http://www.kil.lubelskie.pl, dostęp z dnia 30 maja 2014.
 
18.
Mirowski W. (1999), Świadomość ekologiczna współczesnego społeczeństwa polskiego. W: Świadomość ekologiczna i społeczne ruchy „Zielonych” w Polsce, Warszawa, s. 10-15.
 
19.
Papuziński A. (2006), Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej). Problemy Ekorozwoju, 1, s. 33-40.
 
20.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, Biuro Planowania Przestrzennego, Lublin 2002.
 
21.
Projekt "Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020" (2005). T. II: Cele i priorytety strategii oraz system wdrażania. ZWL, Lublin, s. 10-17.
 
22.
Ryszkowski L. (1984), Idea rolnictwa ekologicznego– postawienie zagadnienia Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 286, 17-44.
 
23.
Stanaszek A., Tędziagolska M. (2011), Badanie świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku. Przeprowadzone w ramach projektu „Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat”, raport z badania, Warszawa.
 
24.
Sychut W., Chmielewski T. J. (1990), Świadomość ekologiczna mieszkańców obszarów chronionych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Lublin, s. 3-4.
 
25.
Wódz J. (1990), Świadomość ekologiczna mieszkańców Górnego Śląska – postawienie problemu. W: J. Wódz (red.), Problemy świadomości ekologicznej. Wyd. ŚIN, Katowice, s. 13.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top