ORIGINAL ARTICLE
THE ATTITUDE OF STUDENTS FROM SOUTHERN PODLASIE TO THE REGION: A CIVILIZATIONAL SELF-IDENTIFICATION PERSPECTIVE
 
More details
Hide details
1
zakład socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Publication date: 2019-06-28
 
 
Corresponding author
Wiesław Romanowicz   

zakład socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-509, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):173-186
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The paper addresses the issue of the attitude of students from Southern Podlasie to their region. Its purpose is to present the stance of young people who are permanent residents in the Eastern Borderlands to their civilizational identity. Materials and methods: The results shown in the present article come from the research carried out among students of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. A questionnaire designed by the current author contained 42 closed, semi-open and open questions. It was conducted in May – 2017 in the auditorium among 214 third year students from the following areas: nursing – 48, sociology – 29, pedagogy – 41, national security – 63, tourism and recreation – 33. Results: The study demonstrated that 83.3% of the students who identify themselves with the Western civilization and 72.0% of the respondents who identify themselves with both the Eastern and Western civilizations declare to be fully attached to the region. Slightly more than half of the respondents (51.4%) are convinced that they live in a region characterized by cultural diversity. This may suggest that the region of Southern Podlasie is characterized by the presence of the elements defining both the Western and the Eastern civilization. Conclusions: When summarizing the attitude of the students to the region, it should be noted that over 70% of them fully identify with it. Religion has the greatest influence on the respondents’ regional consciousness. This element should be recognized as the basic factor characterizing the students, which proves that the basic feature which identifies Southern Podlasie is the diversity of denominations.
 
REFERENCES (31)
1.
Bańko, M. (red.). (2000). Inny Słownik Języka Polskiego. T. 1-2. Warszawa: PWN.
 
2.
Bieniada, R. (2013). Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne. Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”, 6, 281-299.
 
3.
Błaszczak, D., Romanowicz, W. (2018). Wybrane problemy wschodniego pogranicza Polski wobec wyzwań współczesności. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
4.
Chudziński, E. (2013). Regionalizm, idea – ludzie – instytucje. Warszawa: Muzeum Niepodległości, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza.
 
5.
Davies, N. (1996). Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków: Znak.
 
6.
Davies, N. (2007). Europa. Między Wschodem a Zachodem. Kraków: Znak.
 
7.
Flis, A. (2012). Cechy konstytutywne kultury europejskiej. The Polish Journal of the Arts and Culture, 3(3), 77-99.
 
8.
Golka, M. (2012). Cywilizacja współczesna i problemy globalne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 
9.
Halecki, O. (2002). Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 
10.
Jabłoński, M., Obirek, S. (2004). Cywilizacja. W: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny (s. 101-108). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
11.
Kieniewicz, J. (2014). Pogranicza i peryferie: O granicach cywilizacji europejskiej. W: M. Koźmiński (red.), Cywilizacja europejska - różnorodność i podziały. T. III. Kraków: Universitas.
 
12.
Kieniewicz, J. (2013). Eurosarmacja: o Europie Środkowej z perspektywy cywilizacyjnej. Kwartalnik Historyczny, 120 (4), 817-823. https://doi.org/10.12775/kh.20....
 
13.
Kirijenko, W. (2004). Polska i Białoruś na kulturowo-cywilizacyjnej osi „Wschód-Zachód” (na podstawie wyników badań socjologicznych). W: A. Bobryk (red.), Blisko a tak daleko: Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi. Warszawa: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział.
 
14.
Kłoczowski, J. (1997). Cywilizacja bizantyjsko-słowiańska. W: J. Kłoczowski (red.), Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji X-XVII wiek. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 
15.
Kłoczowski, J. (2007). Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Warszawa: Świat Książki.
 
16.
Koneczny, F. (1996). O wielości cywilizacji. Capital: Komorów.
 
17.
Krzysztofek, K. (1991). Cywilizacja: dwie optyki. Warszawa: Instytut Kultury.
 
18.
Ossowski, S. (1967). Dzieła. Z zagadnień psychologii społecznej. T. 3, Warszawa: PWN.
 
19.
Kurcz, Z. (2002). Pogranicza: Modelowe euroregiony i tereny tradycyjnej rywalizacji. W: Z. Kurcz (red.), Wybrane problemy życia społecznego na pograniczach (s. 11-25). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
20.
Mironowicz, A. (2000). Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej. W: P. Chomik (red.), Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich. Białystok: Zakład Historii Kultur Pogranicza UwB i Bractwo Prawosławne w Białymstoku.
 
21.
Paleczny, T. (2008). Socjologia tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 
22.
Pawluczuk, W. (1999). Pogranicze narodowe czy pogranicze cywilizacyjne? Pogranicze. Studia społeczne, 8, 23-32. https://doi.org/10.15290/pss.2....
 
23.
Raźny, A. (2009). Dialog cywilizacyjny polsko-rosyjski. Perspektywa przeszłości i przyszłości. W: T. Paleczny, M. Banaś (red.), Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji (119-142). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
24.
Romanowicz, W. (2017). Stosunek maturzystów Południowego Podlasia do religii, moralności i ekumenizmu. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
25.
Sakson, A. (1996). Socjologiczne problemy tożsamości regionalnej współczesnych mieszkańców byłych Prus Wschodnich: próba porównania. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2, 233-246.
 
26.
Schramm, T. (2013). Granice i podziały Europy. Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 26(3), 81-115. http://dx.doi.org/10.12775/KLI....
 
27.
Siewierski, J. (2009). Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
28.
Skoczyński, J. (1998). Cywilizacja. W: W. Kwaśniewicz i inni (red.), Encyklopedia Socjologii T. 1. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
29.
Szacki, J. (2003). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 
30.
Szczepański, M.S. (1999). Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. Między tożsamością indywidualną a społeczną – preliminaria. W: L. Gołdyka (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje. Zielona Góra: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 
31.
Toynbee, A. J. (2000). Studium historii. Warszawa: PIW.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top