ORIGINAL ARTICLE
THE STRUCTURE OF THE PROFESSIONAL AND SOCIAL PERCEPTION OF THE PROFESSION IN POLAND. THE SOCIOLOGICAL PRESENTATION
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2010;4(2):41-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Systemic transformation in Poland had many dimensionp. In the context of the politics, it has resulted in democra-tization, pluralism, multiplicity of political parties and the relative openness of political recruitment. In the field of economic, transformation has led to the liquidation of the central control principles and subject actors’ behaviour to the market game. Correlated with them, but also with other, independent sources social changes opened the Polish society in the world and European trendp. There appeared the phenomenon previously unheard of in our society, or marginally present, countless people had to change their life strategies to function in the new reality. At the junction of planes constructing the sphere of interests in sociology and economics, there are various issues that seem interesting and important not only from the stand-point of science, but also the practice of social life. A cardinal issue here is unemployment, social exclusion and matching individuals to the realities of the labour market. It would result in the interest in the transformations taking place in the la-bour market, in the context of changes in various professions. Work process itself takes place mostly in a particular social milieu, the phenomenon of modern times up to now has not led to the emergence of large-scale task-oriented sets, which work activities are connected with human work in separation from other unitp. In addition, professions do not exist in a vacuum – their creations are addressed to individualp. In the course of daily life, each of us is in contact with representatives of various professions, tangible products of human work are with us at every step. Therefore, it seems important how we now assess the representatives of various professions, whether in the light of their status, we believe that they play their roles as they should. This issue our discussion is devoted to.
 
REFERENCES (76)
1.
Barański, M. (red.) (2003), Samorząd – rozwój – integracja, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
2.
Barcik, A. (1995) Etyka w zarządzaniu biznesem. Rozprawa habilitacyjna, Bielsko – Biała.
 
3.
Berger, P. (1995), Rewolucja kapitalistyczna, tłum. Zygmunt Simbierowicz, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
4.
Borkowska, A. (1996), Dziennikarze i organizacje dziennikarskie, W: „Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995” , Gerda G. Koppera, Ignacego Rutkiewicza, Kathariny Schliep (red.),, Ośrodek Badań Praoznawczych UJ, Kraków.
 
5.
Borowik, I. (2002), Przemiany religijność polskiego społeczeństwa, W: „Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku”, (red.) M. Marody, Wyd. „Scholar”, Warszawa.
 
6.
Dębska, A. (2004), Kobieta w mundurze, czyli nowa jakość w systemie bezpieczeństwa państwa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
7.
Dębska, A., Kłoczowski, M. (2001), Kobieta w wojsku. Wyzwanie dla wojska i socjologii, W: „Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego” J. Maciejewski (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
8.
Dojwa, K. (2006), Obraz polityki i polityków w społeczeństwie polskim, W: Człowiek wobec maso-wych zjawisk społecznych, (red.) J.Klebaniuk, Wyd. „Atut”, Wrocław.
 
9.
Dojwa, K. (2007), Dziennikarze. Pomiędzy profesją a misją, W: „Demokracja medialna – źródła władzy”, (red.), A. Kracher i R. Riedl, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz.
 
10.
Dojwa, K. (2005), Kampania wyborcza z sondażami opinii w tle, „Dziś. Przegląd społeczno – polityczny” 12/2005.
 
11.
Dojwa, K. (2005), Opinia publiczna o politykach, „Dziś. Przegląd społeczno – polityczny”, 6/2005.
 
12.
Dojwa, K. (2008), Samorząd powiatowy jako kreator lokalnej elity politycznej. Rola powiatu w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, Wyd. UMCS, Lublin.
 
13.
Dojwa, K. Maciejewski, J. (red.), (2007), Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza statusu i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
14.
Dojwa, K. Placety, J., (2008), Wybrane aspekty statusu i roli sołtysa wsi w świetle badań własnych, „Samorząd Terytorialny” 1/2 2008.
 
15.
Fras, J. (red.), (2007), Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria. Rynek. Społeczeństwo, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
16.
Gierula, M. Jachimowski, M., (1996), Zmiany mediów i dziennikarstwa lokalnego w Polsce (prasa, radio, telewizja), W: „Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995” (red.), Gerd G. Kopper, Ignacy Rutkiewicz, Katharina Schliep, Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, Kraków.
 
17.
Goban – Klas, T. (1992), Percepcja elit politycznych, W: „Elity polityczne w Polsce” (red.) K. Pałecki, Warszawa.
 
18.
Grzelewski, M. (1996), Przemiany w kształceniu dziennikarzy, W: „Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995” (red.). Gerd G. Kopper, Ignacy Rutkiewicz, Katharina Schliep, Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, Kraków.
 
19.
Iwanek, M. (2007), Mobbing – nowe niebezpieczne zjawisko w organizacjach, W: „Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza statusu i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych”, (red.) K. Dojwa, J. Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
20.
Jacher, W. (2003), Władza jako czynnik integracji społeczności lokalnych i regionalnych, W: „Samo-rząd – rozwój – integracja” pod red. Marka Barańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
21.
„Jacy są, a jacy powinni być dziennikarze?”, CBOS, BS/68/2002.
 
22.
Jasińska – Kania, A. Marody, M. (red.) (2002), Polacy wśród Europejczyków. Wartości polskiego społeczeństwa na tle innych krajów europejskich, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 
23.
Kojder, A. (red.), (2007), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, PAN, Komitet Socjologii, Wyd. WAM., Kraków.
 
24.
Kracher, A. Ridel, R. (red.), (2007), Demokracja medialna – źródła władzy, Wyd. Państwowa Wyż-sza Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz.
 
25.
Laszczak, B. (2007), Informacja na temat wojskowej służby kobiet – bilans zmian w latach 2001 – 2005 oraz propozycje nowych rozwiązań, W:„Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza statusu i roli ko-biet w wojsku, policji oraz w innych grupach dys-pozycyjnych”, (red.) K.Dojwa, J.Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
26.
Lelińska, K. (1995), Sejm I Kadencji w świadomości posłów, W: „Świat elity politycznej” (red.) Włodzimierz Wesołowski, Irena Pańków, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 
27.
Łapa, A. (2006), Żołnierze zawodowi – kognitariusze czy plebejusze transformacji?, W: „Grupy dys-pozycyjne społeczeństwa polskiego” (red.) J. Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
28.
Mach, B. (2003), Pokolenia historycznej nadziei i codziennego ryzyka, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 
29.
Maciejewski, J. (red.), (2003), Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
30.
Maciejewski, J. (red.), (2001), Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
31.
Maciejewski, J. (2002), Oficerowie wojska polskiego w okresie przemian społecznej struktury i woj-ska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
32.
Maciejewski, J. (2002), Sylwetka kobiety w służ-bach zbrojnych RP – charakterystyka socjograficzna, W: „Wojskowa służba kobiet a restrukturyzacja Sił Zbrojnych”, Agencja Wydawnicza „ULMAK”, Warszawa.
 
33.
Maciejewski, J. Gąsiorowska, A. (2006), Psychologiczno – socjologiczne aspekty samobójstw w wojsku, W: „Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego” (red.) J. Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
34.
Maciejewski, J. Haduch, T. Iwanek, T. Pieczywok, A. Wełyczko, L. Dojwa, K. (2008), Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego. Studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
35.
Maciejewski, J. Wolska – Zogata, I. (2005), Zawód oficera Wojska Polskiego w toku transformacji. Studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 
36.
Mariański, J. „Nowe wymiary różnicowania religijności w Polsce”, W: A. Kojder (red.), „Jedna Pol-ska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne”, PAN, Komitet Socjologii, Wyd. WAM., Kraków.
 
37.
Marody, M. (red.), (2002), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. „Scholar”, Warszawa.
 
38.
Marody, M. (2002), Przemiany religijności Polaków, W: A. Jasińska – Kania, M. Marody (red.), „Polacy wśród Europejczyków. Wartości polskiego społeczeństwa na tle innych krajów europejskich”, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 
39.
Kopper, G. G. Rutkiewicz, I. Schliep, K. (red.), (1996), Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, Kraków.
 
40.
Michalczyk, S. (2000), Media lokalne w systemie komunikowania, Wyd. UŚ, Katowice 2000.
 
41.
Mikułowski – Pomorski, J. (2007), Fragmentaryzacja w mediach: proces i narzędzie, „Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria. Rynek. Społeczeństwo”, (red.) J.Fras, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
42.
Mills, C. W. (2007), Wyobraźnia socjologiczna, przełożyła Marta Bucholc, red naukowa i przed-mowa J. Much, PWN, Warszawa.
 
43.
Mocek, S. (2007), Dziennikarze po komunizmie, Wyd. „Scholar”, Warszawa.
 
44.
Morawski, Z. (1999), Funkcjonowanie policji w strukturze społecznej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
45.
Morawski, Z. (2005), Prawne determinanty pozy-cji, roli i statusu warstw dyspozycyjnych społeczeństwa Polski na przykładzie trzech organizacji formalnych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
46.
Nogalski, B. Śniadecki, J. (1996), Etyka menedżer-ska, Bydgoszcz.
 
47.
„Oceny działalności prezydenta, sejmu i senatu”, CBOS, 100/2008.
 
48.
„Oceny sytuacji i stosunek do władz lokalnych”, CBOS, 18/2008.
 
49.
Olechnicki, K. Załęcki, P. (1997), Słowniki socjologiczny, Wyd. „Graffiti BC”, Toruń 1997.
 
50.
Patrzałek, W. (2007), Funkcjonowanie i segmentacja rynku prasowego, W: Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria. Rynek. Społeczeństwo”, (red.) J. Fras, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
51.
„Polacy o zawodach”, OBOP, 23/2000.
 
52.
„Prestiż zawodów”, CBOS, 32/1999.
 
53.
„Opinia społeczna na temat zawodów zaufania społecznego”, CBOS, 73/2004.
 
54.
„Opinie o działalności instytucji publicznych”, CBOS, BS 16/2008.
 
55.
„Opinie o uczciwości i rzetelności zawodowej”, CBOS, 1998.
 
56.
„Opinie o uczciwości i rzetelności zawodowej”, CBOS, 2000.
 
57.
„Opinie o uczciwości i rzetelności zawodowej”, CBOS, 2006.
 
58.
Pełecki, K. (red.), (1992), Elity polityczne w Polsce, Warszawa.
 
59.
Pietraś, Z. (1996), Problemy patologii elit politycznych, W: „Z zagadnień socjologii polityki”, T. I. „Klasyczne i nowe obszary badawcze. Pogranicza dyscyplin i dziedzin. Kwestia teorii i praktyki”, (red.) L. W. Zacher, Wyd. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie, Lublin.
 
60.
Pokorna – Ignatowicz, K. (2007), Próba bilansu „nowego ładu informacyjnego, czyli o potrzebie badań nad polskim systemem medialnym, W: Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria. Rynek. Społeczeństwo, (red.) J. Fras, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
61.
Rychard, A. (2002), Polityka i społeczeństwo w Polsce: ewolucja porządku instytucjonalnego, W: „Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji” praca zbiorowa pod red.: E. Kokrzyckiego, A. Rycharda i A. Zybertowicza, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 
62.
Sułek, A. (2002), Ogród socjologii metodologicznej, Wyd. „Scholar”, Warszawa.
 
63.
Szacka, B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
64.
Szacki, J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wyd. PWN, Warszawa.
 
65.
Sztompka, P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. „Znak”, Kraków.
 
66.
Ulrich, B. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. Stanisław Cieśla, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 
67.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. O służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 
68.
„Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji” praca zbiorowa pod red. Edmunda Mokrzyckiego, Andrzeja Rycharda i Andrzeja Zybertowicza, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002.
 
69.
Wasilewski, J. (red.), (2006), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Wyd. „Scholar”, Warszawa.
 
70.
Wasilewski, J. (2006), Formowanie się nowej struktury społecznej, W: „Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian”, (red.) J. Wasilewski, Wyd. „Scholar”, Warszawa.
 
71.
Wesołowski, W. Pańków, I. (red.), (1995), Świat elity politycznej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 
72.
Wojskowa służba kobiet a restrukturyzacja Sił Zbrojnych, Agencja Wydawnicza „ULMAK”, Warszawa 2002.
 
73.
Wolska – Zogata, I. (2002), Specyfika zawodu dziennikarskiego (na przykładzie dziennikarzy wrocławskich), W: „Socjologiczne portrety grup społecznych” (red.) Z. Zagórski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
74.
www.wp.mil.pl.
 
75.
Zacher, L. W. (red.), (1996), Z zagadnień socjologii polityki, T. I. „Klasyczne i nowe obszary badawcze. Pogranicza dyscyplin i dziedzin. Kwestia teorii i praktyki”, Wyd. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie, Lublin.
 
76.
Zagórski, Z. (red.), (2002), Socjologiczne portrety grup społecznych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top