ORIGINAL ARTICLE
OLD-AGE PENSION INSURANCE IN ZUS AND KRUS IN THE CONTEXT OF THE INSURED AND PUBLIC FINANCES
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
 
 
Publication date: 2019-09-30
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):312-325
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: Pension social security in ZUS and KRUS. Evaluation from the point of view of public finances and the insured Materials and methods: literature, KRUS and ZUS data and GUS statistics Results: The effectiveness of pension insurance in KRUS is over six times higher than in ZUS In the audited years there was an increase in public expenditure on social insurance for the KRUS and ZUS. Conclusions: Income adequacy of retirement insurance in Poland is much lower than that which is considered optimal and according to forecasts it will decrease The efficiency of saving in the KRUS pension insurance system is 6 times higher than the corresponding efficiency in the Social Insurance Institution
 
REFERENCES (11)
1.
Chybalski, F. (red.) (2016). Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne. Warszawa: CH Beck.
 
2.
Jedynak, T. (2018). Wpływ wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyk, 2(137), 1-23.
 
3.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (Monitor Polski 2016 poz. 291).
 
4.
Muszalski, W. (2006). Prawo socjalne. Warszawa: PWN.
 
5.
Nowak, S., Nowak, A., Sopoćko, A. (2016). Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.7172/978-83....
 
6.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003 nr 24 poz. 199).
 
7.
Raport pt. Poziom wydatków budżetowych na sfinansowanie ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolniczego w ogólnych wydatkach budżetu państwa na przestrzeni lat, IERGIŻ-PIB, Warszawa 2010.
 
8.
Rocznik statystyczny GUS.
 
9.
Szumlicz, T. (red.) (2010). Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH.
 
10.
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 155, poz. 114 z 1998 r.
 
11.
www.zus.pl/wskazniki-waloryzacji-rocznej (data dostępu: 27.05.2019).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top