ORIGINAL ARTICLE
SPATIAL DIFFERENTIATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION POTENTIAL UTILIZATION IN POLAND
 
More details
Hide details
1
University of Life Sciences in Lublin / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Anna Nowak   

dr inż. Anna Nowak, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, Poland; phone: +48 81 461-00-61
 
 
Katarzyna Domańska
dr inż. Katarzyna Domańska, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, Poland; phone: +48 81 461-00-61
 
 
Agnieszka Komor
dr Agnieszka Komor, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, Poland; phone: +48 81 461-00-61
 
 
Artur Krukowski
dr inż. Artur Krukowski, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, Poland; phone: +48 81 461-00-61
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(3):19-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was an evaluation of spatial diversification of the production potential of agriculture in Poland. Land resources, labour and capital, as well as effec­tiveness of their use, have been analysed in 16 voivodeships in Poland. The study is based on data obtained from Central Statistical Office from 2012. Research shows that among the regions with the greatest resources of agricultural land there are the following voivodeships: Mazowieckie, Wielkopolskie a nd L ubelskie. T he h ighest l abour r esourc­es per 100 ha of the agricultural land were identified in the voivodeship of Malopolskie, Podkarpackie and Świeto­krzyskie. Studies have shown that regions with a high level of development were accompanied by higher productivity of production f actors i n a griculture, w hile i n t he l ess d evel­oped voivodeships where there are structural problems in the sector concerned, land and labor productivity is usually lower. The lowest effective use of its potential production, especially with reference to labour factor, was therefore noted in such regions as Podkarpackie, Malopolskie, Świ­etokrzyskie and Lubelskie. Moreover, the existence of dif­ferences in the productive potential of the regions surveyed should be emphasised. The greatest variation was related to labour and land productivity, the smallest was noted in case of capital factor.
 
REFERENCES (21)
1.
Karwat-Woźniak B., Chmieliński P. (2006), Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. IERiGŻ, Warszawa.
 
2.
Kowalski A. (1998), Czynniki produkcji w agrobiznesie, W: A. Woś (red.), Encyklopedia agrobiznesu. Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 108-114.
 
3.
Kowalski A. (2013), Perspektywy rozwoju rolnictwa europejskiego. W: B. Klepacki, A. Kowalski, F. Tomczak, J. Wilkin, J. S. Zegar (red.) (2011), Znaczenie rolnictwa – perspektywa historyczna i międzynarodowa. IERiGŻ, Warszawa, s. 71-81.
 
4.
Kowalski A., Figiel Sz., Halamska M. (2011), Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościo¬wego. Polish Journal of Agronomy, nr 7, s. 29–42.
 
5.
Martino G., A. Marchini A. (1996), The role of agriculture in developed economies: new tendencies. MEDIT, no. 3, s. 26-30.
 
6.
Misala J., B. Ślusarczyk B. (1999), Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie transformacji w świetle wyników badań empirycznych, W: K. Budzowski, S. Wydmus (red.), Handel zagraniczny – metody, problemy, tendencje. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków.
 
7.
Mrówczyńska-Kamińska A. (2013a), Zasoby pracy i ich wydajność w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europej¬skiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, z. 3 (29), s. 85-100.
 
8.
Mrówczyńska-Kamińska A. (2013b), Znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, nr 3 (259), s. 79-100.
 
9.
Nazarczuk J. (2013), Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 
10.
Nosecka B. (red.) (2013), Ocena konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora ogrodniczego. IERiGŻ, nr 69, Warszawa.
 
11.
Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. (2011), Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. IERiGŻ, nr 7, Warszawa.
 
12.
Nowak A., Wójcik E. (2013), Zmiany w poziomie i strukturze produkcji rolnej w Polsce na tle UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 13 (XXVIII), z. 2, s. 59-67.
 
13.
Pawlak K. (2013a), Typologia krajów unii europejskiej według potencjału konkurencyjnego sektora rolnego. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, s. 9-22.
 
14.
Pawlak K. (2013b), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe, nr 448, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
 
15.
Poczta W., Kołodziejczak M. (2008), Regionaldifferenzierung der Landwirtschaftseffektivität in der Europäischen Union. Journal of Agribusiness and Rural Development, z. 1 (7), s. 109-121.
 
16.
Pawlak K., Poczta W. (2010), Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności. Wieś i Rolnictwo, nr 1, s. 21-47.
 
17.
Słodowa-Hełpa M. (1998), Wieś i rolnictwo w regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju, W: E. Kośmicki, H. Januszek, W. Janik (red.), Wieś i rolnictwo w procesie integracji z Unią Europejską: przyjmowanie zachodnioniemieckich dróg rozwoju, utrzymywanie własnej tożsamości czy poszukiwanie innych rozwiązań. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań, s. 359-379.
 
18.
Tomczak F. (1998), Rolnictwo polskie. W: A. Woś, Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa, s. 711-720.
 
19.
Walenia A. (2009), Wybrane zagadnienia rozwoju rolnictwa na obszarach Polski Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 9, nr 24, s. 176-188.
 
20.
Wysocki F., Kozera A. (2012), Potencjał produkcyjny rolnictwa i efektywność wykorzystania czynników produkcji. Wiadomości Statystyczne, nr 4, s. 49-64.
 
21.
Ziętara W., Sobierajewska J. (2013), Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych-stan i kierunki rozwoju. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, s. 38-57.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top