ORIGINAL ARTICLE
MARKETING STRATEGIES OF CREATING A REGION’S HIGH-TECHNOLOGY SECTOR: THEORETICAL AND EMPIRICAL ASPECTS
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warsaw School of Economics
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):22-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Stimulating capital inflow of high-tech investment and supporting knowledge-based ventures are key activities building an innovative regional economy. Regional authorities and scientists studying development issues are increasingly interested in the key activities. The main objective of this study is the identification of activities of foreign and domestic entities on the high-tech investment market. The key research issue is the application of the strategic marketing approach in the process of shaping the high-tech sector. The study is motivated by the knowledge gap about marketing strategies regarding a specific market, i.e., the high-tech investment. The study includes a review of literature about the theory of the issue, while in the empirical context also analyzing the strategic documents and data obtained from the interviews with the local government and agency representatives servicing investors. Given the results, only a few territorial entities attempt to shape the high-tech sector in accordance to marketing strategies. Marketing efforts of regional authorities seldom are subjected to strategic planning and concentrate on operations, most often involving actions without specifically targeting needs of a defined investor group. The conducted study identified and defined marketing strategies of establishing a high-tech sector in a region and named conditions of their effective implementation. Examples of regions, where a high-tech sector has been established, confirm the effectiveness of the professional approach to strategic marketing. The implementation of specially prepared action plans, the authorities, responsible for the management of a territorial entity, are able to influence the investor decision regarding location and build the innovation potential of the economy.
 
REFERENCES (19)
1.
Biotechnologia przyjazna dla wszystkich, http://pfb.info.pl/edukacja.ht... [pobrano 02.04.2012].
 
2.
Ernst & Young (2011), Beyond Borders. Global Biotechnology Report 2011. http://www.ey.com/GL/en/Indust... [pobrano 01.04.2012].
 
3.
Ernst & Young (2009), Beyond Borders. Global Biotechnology Report 2009.
 
4.
Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 64-65.
 
5.
Gajdzik B. (2002), Marketing w gminie - wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom, s. 36.
 
6.
Godlewska-Majkowska H., Żelazko B. (2006), Marketing terytorialny jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw wysokiej technologii (na przykładzie medycznego sektora biotechnologicznego), Badanie statutowe Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa.
 
7.
GUS (2011), Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, s. 72-73.
 
8.
Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129-134.
 
9.
Komor A., Żelazko B. (2006), Marketing oparty na klastrach źródłem przewagi konkurencyjnej regionu, w: J. Karwowski (red.), Marketing a rozwój regionu. Katedra Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
10.
Kotler Ph. (2004), Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Rebis, Poznań, s. 53.
 
11.
Kreikebaum H. (1997), Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, s. 26.
 
12.
Lambin J.J. (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa, s.28.
 
13.
Obłój K. (2001), Strategia organizacji, PWE, Warszawa, s. 14.
 
14.
OECD (2006), Biotechnology Statistics – 2006. s. 7.
 
15.
Rawski M. (2006), Kilka uwag o trudnościach tworzenia strategii marketingu terytorialnego. W: J. Karwowski (red.), Strategie marketingowe podmiotów w regionie, Katedra Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 17.
 
16.
Regionenmarketing Mitteldeutschland, http://www.mitteldeutschland.c....
 
17.
Schnurrenberger B. (2009), Erfolg durch Regionenmarketing, Materiały do wykładu w Fachhochschule Brandenburg, s. 16, http://www.bs_consult.de [pobrano 24.03.2012]. Za: U. Manschwetus, (1995), Regionalmarketing: Möglichkaiten und Grenzen des Managementansatzes als Instrument der Regionalenentwicklung, Berlin, Free University Berlin.
 
18.
Żelazko B. (2010), Kształtowanie lokalizacji przedsiębiorstw wysokich technologii poprzez działalność marketingową gminy (na przykładzie medycznego sektora biotechnologicznego). Praca doktorska, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
19.
Żelazko B. (2011), Zasoby pracy a rozwój przedsiębiorczości w sektorach wysokich technologii. W: I. Lichniak (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 258.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top