ORIGINAL ARTICLE
COOPERATION BETWEEN LOCAL AUTHORITIES AND NON- -GOVERNMENTAL ORGANISATIONS FOR THE BENEFIT OF LOCAL DEVELOPMENT
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Agnieszka Cyburt   

dr Agnieszka Cyburt, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05; e-mail:
 
 
Patrycja Hołownia
mgr Patrycja Hołownia, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
 
 
Marek Kuźmicki
dr Marek Kuźmicki, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):47-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the article is to present forms of cooperation between local authorities and non-governmental organisations, taking into consideration the model of cooperation between public administration and NGOs and legal aspects. Materials and methods: The research part of the article is based on the secondary data from “Barometr Współpracy 2009” (Cooperation Barometer 2009) report and the research results from the authors’ analysis of the selected examples of good practices of cooperation undertaken by the units of territorial self-government in the Lublin Province. The forms of cooperation and the amount of public funds devoted to the activities of the non-governmental organisations have been analysed. Moreover, the examples of cooperation realized by self-governments in the Lublin Province have been provided. Results: The present analysis has demonstrated that the development of cross-sectoral cooperation requires more commitment from its partners. The parties should adjust the model solutions to existing possibilities and local resources. Conclusions: The creation of an appropriate model of cooperation between local authorities and nongovernmental organisations is a positive example of creativity, activity and development of both types of sectors, which will unquestionably be appreciated by local communities.
 
REFERENCES (24)
1.
Brol R. (1998), Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, W: M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe nr 785, AE im. Oskara Langego, Wrocław, s. 11-14.
 
2.
Barometr współpracy 2009 – współpraca organów administracji lokalnej z organizacji pozarządowymi – www.poradnik.ngo.pl, (data dostępu 15.05.2015r.).
 
3.
Dresler E. (2006), Stan współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi na obszarach wiejskich w świetle opinii przedstawicieli samorządu terytorialnego, W: M. Adamowicz (red.), Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnymi regionalnym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 281-288.
 
4.
Dudkiewicz M., Makowski G. (2011), Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i rekomendacje. Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Golinowska S. (1999), Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych, W: D. Głogosz (red.), Pozarządowe instytucje społeczne: między państwem a społeczeństwem. Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa, s. 14-18.
 
6.
Herbst J. (2008), Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008. Bilans czterech lat. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
7.
Kosiedowski W. (red.) (2005), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń.
 
8.
Kożuch B. (2005), Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa. Zarządzanie Publiczne, 1, s. 11-12.
 
9.
Lechwar M., Ślusarz G. (2000), Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu rozwoju gmin, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Zagłobice.
 
10.
Legislacja w samorządzie terytorialnym, Monitorowania prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych (2010). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 46-51.
 
11.
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych (2012). Publikacja współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa.
 
12.
Myna A. (1998), Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja. Samorząd Terytorialny, nr 11, s. 30-48.
 
13.
Przewłocka J. (2011), Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w roku 2009. Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
14.
Roszkowska-Hołysz D. (2002), Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce. W: Fic M. (red.), Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskie. Wydawnictwo „Maria”, Zielona Góra, s. 33-42.
 
15.
Rudolf S. (2010), Nowa ekonomia instytucjonalna. Przedsiębiorstwo Przyszłości 1, s. 9-21.
 
16.
Saar M.A. (2011), Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości. CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 
17.
Schmidt J. (2013), Rola i rozwój lokalnych i regionalnych organizacji pozarządowych w świetle wyników badań własnych. W: K. Pająk, J. Polcyn (red.), Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce, Społeczeństwo-gospodarka-środowisko. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 205-212.
 
18.
Sochacka-Krysiak H. (red.) (2003), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
19.
Szreder J. (2004), Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, WSZ, Słupsk 2004.
 
20.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. Nr 96 poz. 873.
 
21.
Załącznik do Uchwały Nr XV/208/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 listopada 2011 r.
 
22.
Zalewski A. (red.) (2005), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
23.
www.poradnik.ngo.pl.
 
24.
www.bdl.stat.gov.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top