ORIGINAL ARTICLE
ECONOMIC AND SOCIAL EXCLUSION IN THE EUROPEAN COMMUNITY IN THE YEARS 2011–2022
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Metod Ilościowych I Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
Submission date: 2024-03-08
 
 
Final revision date: 2024-06-04
 
 
Acceptance date: 2024-06-05
 
 
Online publication date: 2024-06-28
 
 
Publication date: 2024-06-28
 
 
Corresponding author
Beata Kasprzyk   

Zakład Metod Ilościowych I Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(2):355-372
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
C38 Classification Methods; O52 Europe; O57 Comparative Country Studies
I32 Measurement and Analysis of Poverty
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject-matter and aim of this paper is to present the extent of poverty and economic and social exclusion in the countries of the European Union (EU-27). The specific aim is the comparative assessment and reduction of these processes between 2011 and 2022. Materials and methods: The paper is based on an analysis of official EUROSTAT statistics. The TOPSIS taxonomic method was used for comparative evaluation, making it possible to measure and assess synthetically the variation of poverty across countries in dynamic terms for the selected years 2011, 2016 and 2022. Results: On the basis of the collected empirical material, a multivariate synthetic assessment of the level of economic and social exclusion in all EU-27 member states was made. The extent of the variation and changes in this process were compared in dynamic terms using the taxonomic approach. Conclusions: The analysis of the results confirmed the existence of considerable variation in the occurrence of the “components” of economic and social exclusion. The results of the multivariate analysis helped made it possible to prepare a ranking and typology of similarities between countries. The analysis confirms the partial achievement of the poverty-reducing goals of the EU strategies, although not to the same extent and in the same pace, by EU countries.
 
REFERENCES (27)
1.
Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1995). Ekonomia. Tom 2. Warszawa: PWE.
 
2.
Broda-Wysocki, P. (2012). Wykluczenie i inkluzja społeczna: paradygmaty i próby definicji. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
3.
Dezagregacja wskaźników Strategii Europa 2020 na poziom NTS 2 z zakresu pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego (2013). Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Pobrane z: https://stat.gov.pl/statystyki.... (dostęp 4.11.2023).
 
4.
Dworak, E. (2018). Realizacja założeń strategii Europa 2020 w Polsce. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5, 43-55.
 
5.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Bruksela. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eu2020/pd.... (dostęp 10.11.2023).
 
6.
Europa 2020: strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal... (dostęp 10.11.2023).
 
7.
Fura, B., Wojnar, J., Kasprzyk, B. (2017). Ranking and classification of UE countries regarding their levels of implementation of the Europe 2020 strategy. Journal of Cleaner Production, 165, 968-979. https://doi.org/10.1016/j.jcle....
 
8.
Grzywna, P., Lustig, J., Mitręga, M., Stępień-Lampa, N., Zasępa, B. (2017). Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
9.
https://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 13.12.2023).
 
10.
Hwang, C.L., Yoon, K. (1981). Podejmowanie decyzji na podstawie wielu atrybutów: metody i zastosowania. Nowy Jork: Springer-Verlag. http://dx.doi.org/10.1007/978-....
 
11.
Kaźmierczak-Kałużna, I. (2012). Dwa oblicza biedy. Subiektywne i obiektywne aspekty sytuacji życiowej ubogich. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
12.
Kraszewska, B. (2022). Ocena stopnia zagrożenia ubóstwem w ramach podejścia możliwości Sena z zastosowaniem modelu MIMIC. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 67(10), 28-47. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
13.
Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN.
 
14.
Ostasiewicz, W. (red.) (1998). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
15.
Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
16.
Panek, T., Zwierzchowski, J. (2016). Ubóstwo w krajach Unii Europejskiej. Ekonomista, 2, 180-199.
 
17.
Panek, T., Zwierzchowski, J. (2021). Economic Growth, Poverty, Inequality and Social Transfers in the European Union. Warszawa: SGH Publishing House. https://agathos.sgh.waw.pl/spi... /d108028.pdf.
 
18.
Plan działania w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (2024). Pobrane z: https://op.europa.eu/webpub/em... 10.01.2024).
 
19.
Roszkowska, E., Wachowicz, T. (2013). Metoda TOPSIS i jej rozszerzenia – studium metodologiczne. W: T. Trzaskalik (red.), Analiza wielokryterialna. Wybrane zagadnienia (s. 11-40). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
20.
Rzeszotarska, G. (2016). Strategia „Europa 2020” – narzędzie realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju w krajach UE. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim, 416, 145-152.
 
21.
Stępień, M. (2021). Ubóstwo – problemy definicyjne. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 35, 235-243. https://doi.org/10.19195/1733-....
 
22.
Sulmicka, M. (2013). Mierzenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 92, 139-164.
 
23.
Ubóstwo w Polsce w latach 2013-2014. (2015). Studia i analizy statystyczne. Warszawa: GUS.
 
24.
Ubóstwo w Polsce w latach 2019-2020 (2021). Analizy Statystyczne. Warszawa: GUS. Pobrane z: stat.gov.pl.(dostęp 12.12.2023).
 
25.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593.
 
26.
World Development Report 2000/2001 (2001). Attacking Poverty. Published for the World Bank. New York: Oxford University Press INC.
 
27.
Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 r. (2021). Departament Badań Społecznych Wydział Badań i Analiz Jakości Życia i Kapitału Społecznego. Warszawa: GUS.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top