ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYKLUCZENIE EKONOMICZNO-SPOŁECZNE WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ W LATACH 2011–2022
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Metod Ilościowych I Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
Data nadesłania: 08-03-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-06-2024
 
 
Data akceptacji: 05-06-2024
 
 
Data publikacji online: 28-06-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Beata Kasprzyk   

Zakład Metod Ilościowych I Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(2):355-372
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
C38 Classification Methods; O52 Europe; O57 Comparative Country Studies
I32 Measurement and Analysis of Poverty
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem i celem pracy jest przedstawienie skali ubóstwa i wykluczenia ekonomicznospołecznego w krajach Unii Europejskiej (UE-27). Szczególnym celem jest porównawcza ocena oraz redukcji tych procesów w latach 2011-2022. Materiały i metody: Praca oparta jest na analizie oficjalnych danych statystycznych EUROSTAT. W celu porównawczej oceny wykorzystano metodę taksonomiczną TOPSIS. Metoda pozwoliła na syntetyczny pomiar i ocenę zróżnicowania ubóstwa w poszczególnych krajach w ujęciu dynamicznym, w wybranych latach 2011, 2016 i 2022. Wyniki: Na podstawie zebranego materiału empirycznego dokonano wielowymiarowej syntetycznej oceny poziomu ekskluzji ekonomiczno-społecznej we wszystkich krajów członkowskich UE-27. Stosując podejście taksonomiczne, porównano skalę zróżnicowania oraz zmiany tego procesu w ujęciu dynamicznym. Wnioski: Analiza wyników potwierdziła występowanie znacznego zróżnicowania występowania ‘składowych’ wykluczenia ekonomiczno-społecznego. Wyniki analizy wielowymiarowej pozwoliły na ranking i typologię podobieństwa krajów. Analiza potwierdza częściowe osiągnięcie celów strategii unijnych, ograniczających ubóstwo, aczkolwiek nie w jednakowym stopniu i tempie przez poszczególne kraje unijne.
 
REFERENCJE (27)
1.
Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1995). Ekonomia. Tom 2. Warszawa: PWE.
 
2.
Broda-Wysocki, P. (2012). Wykluczenie i inkluzja społeczna: paradygmaty i próby definicji. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
3.
Dezagregacja wskaźników Strategii Europa 2020 na poziom NTS 2 z zakresu pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego (2013). Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Pobrane z: https://stat.gov.pl/statystyki.... (dostęp 4.11.2023).
 
4.
Dworak, E. (2018). Realizacja założeń strategii Europa 2020 w Polsce. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5, 43-55.
 
5.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Bruksela. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eu2020/pd.... (dostęp 10.11.2023).
 
6.
Europa 2020: strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal... (dostęp 10.11.2023).
 
7.
Fura, B., Wojnar, J., Kasprzyk, B. (2017). Ranking and classification of UE countries regarding their levels of implementation of the Europe 2020 strategy. Journal of Cleaner Production, 165, 968-979. https://doi.org/10.1016/j.jcle....
 
8.
Grzywna, P., Lustig, J., Mitręga, M., Stępień-Lampa, N., Zasępa, B. (2017). Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
9.
https://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 13.12.2023).
 
10.
Hwang, C.L., Yoon, K. (1981). Podejmowanie decyzji na podstawie wielu atrybutów: metody i zastosowania. Nowy Jork: Springer-Verlag. http://dx.doi.org/10.1007/978-....
 
11.
Kaźmierczak-Kałużna, I. (2012). Dwa oblicza biedy. Subiektywne i obiektywne aspekty sytuacji życiowej ubogich. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
12.
Kraszewska, B. (2022). Ocena stopnia zagrożenia ubóstwem w ramach podejścia możliwości Sena z zastosowaniem modelu MIMIC. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 67(10), 28-47. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
13.
Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN.
 
14.
Ostasiewicz, W. (red.) (1998). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
15.
Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
16.
Panek, T., Zwierzchowski, J. (2016). Ubóstwo w krajach Unii Europejskiej. Ekonomista, 2, 180-199.
 
17.
Panek, T., Zwierzchowski, J. (2021). Economic Growth, Poverty, Inequality and Social Transfers in the European Union. Warszawa: SGH Publishing House. https://agathos.sgh.waw.pl/spi... /d108028.pdf.
 
18.
Plan działania w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (2024). Pobrane z: https://op.europa.eu/webpub/em... 10.01.2024).
 
19.
Roszkowska, E., Wachowicz, T. (2013). Metoda TOPSIS i jej rozszerzenia – studium metodologiczne. W: T. Trzaskalik (red.), Analiza wielokryterialna. Wybrane zagadnienia (s. 11-40). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
20.
Rzeszotarska, G. (2016). Strategia „Europa 2020” – narzędzie realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju w krajach UE. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim, 416, 145-152.
 
21.
Stępień, M. (2021). Ubóstwo – problemy definicyjne. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 35, 235-243. https://doi.org/10.19195/1733-....
 
22.
Sulmicka, M. (2013). Mierzenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 92, 139-164.
 
23.
Ubóstwo w Polsce w latach 2013-2014. (2015). Studia i analizy statystyczne. Warszawa: GUS.
 
24.
Ubóstwo w Polsce w latach 2019-2020 (2021). Analizy Statystyczne. Warszawa: GUS. Pobrane z: stat.gov.pl.(dostęp 12.12.2023).
 
25.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593.
 
26.
World Development Report 2000/2001 (2001). Attacking Poverty. Published for the World Bank. New York: Oxford University Press INC.
 
27.
Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 r. (2021). Departament Badań Społecznych Wydział Badań i Analiz Jakości Życia i Kapitału Społecznego. Warszawa: GUS.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top