ORIGINAL ARTICLE
EXPLOITATION AND PROTECTION OF RESOURCES IN ECOLOGICAL FARMS OF A SUBREGION OF LUBLIN VOIVODESHIP
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Agnieszka Siedlecka   

dr Agnieszka Siedlecka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel. +48 83 344 99 05
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(2):5-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of the study is to evaluate the utilisation of resources necessary for agricultural production as well as their protection in farms conducting ecological production. The deliberations undertaken in this paper focus on certified farms due to their specificity and character of their production, which is compatible with the principles of sustainable development. Materials and methods: The article uses the results of research from twenty ecological farms in the Chełm-Zamość subregion of Lublin Voivodeship. The deciding factor in selecting this region was the prominent role of agricultural production in this region when compared to the other ones in the voivodeship. Results: The research results have shown that there is a lack of correlation between actions taken by producers and caring for the natural environment. Farmers displayed little awareness with regard to the use of environmental resources and assets in agricultural production. Conclusions: Running a farm aimed at ecological production is connected with the implementation of solutions that have not found application in traditional agricultural production, with obtaining a certificate and the need for training and further study. This does not, however, translate into the introduction of pro-ecological solutions in agricultural production or the farm itself. A significant share of the investigated producers did not report the need for introducing such solutions. It indicates the need for continuous broadening of knowledge and creating ecological.
 
REFERENCES (14)
1.
Grabowski M., Barszczewski J., Grzelak M. (2014), Specyfika sposobów gospodarowania w ekologicznym systemie produkcji w regionie pomorskim. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 14, z. 4(48), s. 27-43.
 
2.
Nachtman G. (2013), Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, s. 182-196.
 
3.
Quinn M.G. (2010), Bioeconomy for a better life. Conference The Knowledge-Based Bio-Economy Towards 2020, Brussels, th September 2010.
 
4.
Siedlecka A. (2013), Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa w województwie lubelskim w opinii respondentów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XV, z. 3, s. 301-305.
 
5.
Wasąg Z. (2011), Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw rolnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej. Inżynieria Rolnicza, nr 1(126), s. 265-271.
 
6.
Żelezik M. (2009), Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Rocznik Świętokrzyski. Ser. B – Nauki Przyr. 30, s. 155-166.
 
7.
Ustawa Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 nr 25 poz. 150, art. 3, Tekst obowiązujący od 28 maja 2012.
 
8.
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Polityki Regionalnej, Lublin 2012, strategia.lubelskie.pl/Diagnoza%2005.09.docx, (data dostępu: 10.06.2014).
 
9.
Gołębiewski J. (2013), Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju, http://www.pte.pl/kongres/refe..., (data dostępu: 10.06.2014).
 
10.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy”, Bruksela, dnia 13.2.2012 r., COM(2012), http://ec.europa.eu/research/b..., (data dostępu: 06.2014).
 
11.
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2013, http://www.paiz.gov.pl/files/?..., (data dostępu: 06.06.2014).
 
12.
Ratajczak E. (2013), Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki, http://www.pte.pl/kongres/refe..., (data dostępu: 06.06.2014).
 
13.
Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future, United Nations, 1987; http://conspect.nl/pdf/Our_Com..., (data dostępu: 12.06.2014).
 
14.
Sektor spożywczy w Polsce. Profil sektorowy, Departament Informacji Gospodarczej, www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21744, (data dostępu: 12.06.2014).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top