ORIGINAL ARTICLE
INTEGRATED TERRITORIAL INVESTMENTS IN THE FORMULA OF COHESION POLICY 2014 - 2020
 
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Iwona Kowalska   

dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02–787 Warszawa, Polska; tel.: +48 602 15 09 71
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(1):36-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: EU regional policy aims to increase the economic and social cohesion of the Member States. For the programming period of 2014 - 2020 a new tool has been planned, which will contribute to the effective implementation of the cohesion policy – Integrated Territorial Investment (ITI). The aim of this article is to determine whether the direction of measures arising from the assumptions of the cohesion policy 2014 - 2020, implemented in the ITI strategy, addresses actual problems in the area covered by the ITI strategy (on the example of Kalisz-Ostrów Agglomeration - KOA). Materials and methods: The study was based on the analysis and synthesis of EU and Polish regulatory provisions on the cohesion policy 2014 - 2020, data on financial allocation for the implementation of the ITI and literature on the subject of EU regional policy. Results: The direction of measures arising from the assumptions of the cohesion policy 2014 - 2020 in the ITI strategy addresses real problems in the development of the area covered by the KOA strategy. EU funds have been planned for: promoting entrepreneurship; promoting low-carbon strategies; the development of an educated society and investments in modern infrastructure. Conclusions: Solving the problems of the areas covered by the ITI strategy will depend on the realization of the development goals. Therefore, the synergy of conditions associated with the transformation of the postulated stage into the executive stage of the cohesion policy under ITI is necessary. This synergy is associated with both the quality of human capital and the amount of financial resources as well as the competences of those involved in the implementation of the ITI concept.
 
REFERENCES (31)
1.
Barca F. (2009), An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, April.
 
2.
Boni M. (2009), (red.) Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. KPRM, Warszawa.
 
3.
Boni M.(2013), (red.) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. MAC (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), Warszawa.
 
4.
Czapiński J., Panek T. (2013), (red.) Diagnoza społeczna 2013. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 
5.
Dawydzik A. (2015), Polityka Regionalna – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Rzeszów, s. 4.
 
6.
De Dominicis L. (2014), Inequality and Growth in European Regions: Towards a Place-based approach. “Spatial Economic Analysis”, No 2, s. 120 - 141.
 
7.
Ederveen S., de Groot H.L.F., Nahuis R. (2006), Fertile soil for Structural Funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness of European Cohesion Policy. “Kyklos”, 2006 No 1, s. 17 - 42.
 
8.
Europa 2020 (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, KE.
 
9.
Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J. (2012), Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? Fundacja GAP, Kraków.
 
10.
Gorzelak G. (2007), (red.) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 
11.
Guide to cost-benefit Analysis of Investment projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, EC Brussesl 2015b, p. 67 – 75.
 
12.
Gwizda M., Kosewska-Kwaśny M., Żółciński Sz. (2014), (red.) Fundusze UE 2014-2020. C.H. Beck, Warszawa, s. 99.
 
13.
Kirkpatrick D.L. (1994), Evaluating Training Programs. Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 1994.
 
14.
Knieć W. (2010), Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków – Toruń, s. 6.
 
15.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa s. 191.
 
16.
Kornberger-Sokołowska E., Zdankiewicz J., Cieślak R. (2010), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 161.
 
17.
Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M. (2013), Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 
18.
Olbrycht J., Grosse G. T., Kozak M., Kuźnik F., Palmen L., Sapała M., Woźniak J. (2013), Wyzwania polityki spójności w Polsce 2014-2020 – opinie ekspertów. Wyd. „Wokół nas”, Gliwice.
 
19.
Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P. (2003), Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praktyczny podręcznik pomiaru rentowności inwestycji, Human Factor, Kraków.
 
20.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 (2015), Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 
21.
Rodriguez-Pose A., Fratesi U. (2004), Między rozwojem a polityką społeczną – europejskie fundusze strukturalne w regionach Celu 1. „Studia Regionalne i Lokalne”, 2004 nr 3 (17), s. 5-32.
 
22.
Samecki P. (2009), Orientation paper on the future of Cohesion policy. EC, Brussels 2009.
 
23.
Sapir A. (2003), An Agenda for a Growing Europe. Making the EU Economic System Deliver. EC, Brussels.
 
24.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Załącznik do uchwały Nr 3/2016 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 20 kwietnia 2016 r., s. 135 – 136.
 
25.
Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny 2013, 85, s. 182 - 183.
 
26.
Wiśniewska J. (2014), Rola funduszy strukturalnych w kształtowaniu polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013. W: M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Fundusze europejskie w teorii i praktyce: edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo. Difin, Warszawa, s. 31.
 
27.
Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 4.
 
28.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015), Warszawa, s. 4, 11, 29.
 
29.
https://www.funduszeeuropejski... (data dostępu: 01.08.2016).
 
30.
http://sako-info.pl/ogloszenia... (data dostępu: 29.08.2016).
 
31.
http://www.subregioncentralny.... (data dostępu: 08.01.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top