ORIGINAL ARTICLE
NEW CONCEPTS FOR RURAL DEVELOPMENT IN THE STRATEGIES AND POLICIES OF THE EUROPEAN UNION
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):7-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the analysis is the concept of rural development in the European Union countries and its connection with the evolution of the common agricultural policy and the transformation of the cohesion policy. The aim of the study is to discover and assess the scale and method of supporting the rural development in the European Union countries through common agricultural policy and to present the underlying theoretical-cognitive and political-practical premises for shaping rural development strategies. Materials and methods: The official documents and subject literature are submitted for critical analysis and evaluation by authors. Results: This paper presents methods of defining and classifying rural areas and rural development through common agricultural policy and cohesion policy. It specifically outlines the concepts of multifunctional and intelligent development linked to the Europe 2020 strategy and the Cork political declarations. The new concept of smart villages and rural-urban partnership is also presented. Conclusions: The processes of rural policy separation and the need for creating national methods of the coordination of community policies and the use of European funds are indicated.
 
REFERENCES (32)
1.
Adamowicz, M. (2004). Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa. W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji (s. 25-42). Warszawa: Wyd. SGGW.
 
2.
Adamowicz, M. (2016). Smart specialization as a way of strengthening the innovation potential of regions. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 15(4), 5-15.
 
3.
Adamowicz, M. (2017). Wsparcie rolnictwa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na tle zmian w polityce rolnej krajów OECD. W: A. Chlebicka (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej: aspekty ekonomiczne (s. 7-35). Warszawa: FAPA.
 
4.
Caminios, N. (2008). Intelligent cities and globalisation of innovation networks. London and New York: Routledge.
 
5.
Czyżewski, A., Stepień, S. (2011). Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa. Ekonomista, 1, 9-36.
 
6.
European Commision, 2017, EU Action for Smart Villages. Komunikat Komisji z 12.04.2017.
 
7.
Foray, D., David, P., Hall, B. H. (2011). Smart Specialisation: From Academic Idea to Political Instrument, the Surprising Career of a Concept and the Difficulties Involved.
 
8.
Kardas, M. (2014), Inteligentna specjalizacja – nowa koncepcja polityki innowacyjnej. Optimum. Studia Ekonomiczne, 2(50), 121-135.
 
9.
Komisja Europejska (2006). Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Luksemburg.
 
10.
Kłodziński, M. (2006), Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. Warszawa: IRWiR PAN, SGGW.
 
11.
Kokocińska, K. (2010). Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMA.
 
12.
Komisja Europejska (2007). Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2007.
 
13.
Mazurek, J. (2010). Rozwój obszarów wiejskich w Polsce – przegląd koncepcji teoretycznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 14, 61-81.
 
14.
Nurzyńska, I. (2014). Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w Unii Europejskiej a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 4(165), 27-43.
 
15.
OECD 2006 Rural Policy Review. The New Rural Paradigm: Police and Governance, Paris.
 
16.
OECD 2013 Rural Urban Partnerships: An Integrated Approach to Economic Development.
 
17.
Oleszko-Kurzyna, B. (2010). Rozwój obszarów wiejskich jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XLIV, sectio H, 103, 103-117.
 
18.
Regider, J. G. (2012). Present and future european rural policy. Wieś i Rolnictwo, 1, 39-44.
 
19.
Pilarska, Cz. (2014). Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej. Studia Europejskie, 4, 59-81.
 
20.
Rakowska, J. (2013). Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra.
 
21.
Rosner, A., Stanny, M. (2017). Socio-economic development of rural areas in Poland, Forum Inicjatyw Rozwojowych. Warszawa.
 
22.
Rozporządzenie Rady UE Nr 1290/2005 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej.
 
23.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rady na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylenie Rozporządzenia Rady (UE) Nr 1698/2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 20.12.2013.
 
24.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanawiając wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich- uchylając rozporządzenie 1083/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 20.12.2013.
 
25.
Rural Development in the European Union-Statistical and Economic infromation, Raport 2006-2013.
 
26.
Russel, P. (2012). Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Studia BAS, 2(31), 87-108.
 
27.
Siemiński, J.L. (1996). Koncepcja rozwoju obszarów wiejskich w procesie transformacji ustrojowej Polski lat dziewięćdziesiątych, W: M. Kozakiewicz (red.), Wieś i Rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PAN, IRWiR.
 
28.
Sołek, K. (2017). Oddziaływanie funduszy europejskich na proces rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Rozprawa doktorska SGGW, Warszawa.
 
29.
Stanny, M. (2012). Społeczno-ekonomiczne zrównoważenie obszarów wiejskich, W: Raport o stanie wsi. Polska Wieś, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 
30.
Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D. (2015), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City. Warszawa.
 
31.
Stola, W. (1993). Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, PAN, IGiPZ, Dokumentacja geograficzna, Z. 3, Warszawa.
 
32.
Wieliczko, B. (2006). Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich. Studia i Monografie IERiGŻ, 134, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top