ORIGINAL ARTICLE
SUPPORT OF SMART SPECIALIZATIONS IN POLISH REGIONS UNDER COHESION POLICY - EXAMPLE OF THE LUBELSKIE VOIVODESHIP
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
 
Online publication date: 2019-12-31
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):372-386
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the work is to present the possibilities and assess the use of support for smart specializations under the EU cohesion policy 2014-2020 in the Lubelskie Voivodeship. Research tasks: classification of projects implemented under the ROP of the Lubelskie Voivodeship 2014-2020 (ROP LV) depending on their adaptation to the region's smart specializations; determining the size of support for the development of region's smart specializations. Materials and methods: The research material is a database of projects co-financed from EU funds for 2014-2020, projects implemented under axis 1 of ROP LV were analyzed. Results: The total value of funding for the region's smart specializations was PLN 194 million. The largest number of projects was implemented by enterprises within the specialization of IT and automation. About 20% of funds were acquired by entities from outside the smart specialization industries. Conclusions: ROP LV is an important tool to support research and development activities in the Lubelskie Voivodeship.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (34)
1.
Adamowicz, M. (2014). European concept of bioeconomy and its bearing on practical use/ Europejska koncepcja biogospodarki i jej przełożenie na działania praktyczne. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 7(4), 5-21.
 
2.
Adamowicz, M. (2016). Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich regionów. Roczniki Naukowe SERiA, XVIII(1), 9-16.
 
3.
Analiza potencjału i możliwości rozwoju inwestycji i komercjalizacji w obszarze fotoniki w województwie lubelskim. Raport końcowy z badania. (2019). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Pobrane z: http://rsi.lubelskie.pl (dostęp: 10.09.2019).
 
4.
Brzóska, J. (2014). Inteligentne specjalizacje regionu jako szansa wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne, 183(1), 38-48.
 
5.
Capello, R., Lenzi, C. (2013). Territorial Patterns of Innovation and Economic Growth in European Regions. Growth and Change - Journal of Urban and Regional Policy, 44(2), 195-227, https://doi.org/10.1111/grow.1....
 
6.
Centralny System Teleinformatyczny SL2014, stan na 01.2018, dostęp 05.2018.
 
7.
Cholewa, M., Geodecki, T., Kulczycka, J., Nowaczek, A., Mamica, Ł., Możdżeń, M., Zawicki, M. (2016). Oddziaływanie inteligentnych specjalizacji regionalnych na rozwój gospodarczy Małopolski. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 
8.
Drobniak, A. (2016). Specjalizacje i inteligentne specjalizacje regionalne w kontekście wsparcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 2007-2013. Studia KPZK, 170, 184-206.
 
9.
Dziemianowicz, W., Peszat, K. (2014). Smart Specialisations for Voivodeships – the First Steps toward Improvement? Miscellanea Geographica, 18(1), 37-43. https://doi.org/10.2478/mgrsd-....
 
10.
Dziemianowicz, W., Peszat, K. (2016). Inteligentne specjalizacje w polskich regionach peryferyjnych w świetle dotychczasowej regionalnej polityki wspierania innowacyjności. Studia KPZK, 170, 278-291.
 
11.
Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Wersja ostateczna. Pobrane z: ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 10.06.2018).
 
12.
Foray, D. (2012). Policy Brief No 8 Smart specialization and the New Industrial Policy agenda, Brussels: European Commission.
 
13.
Grądziel, A. (2014). Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 37(2), 243-253.
 
14.
Foray, D., Goddard, J., Beldarrain, X., Landabaso, M., McCann, P., Morgan, K., Nauwelaers, C., Ortega-Argilés, R. (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3). Luxembourg: European Commission.
 
15.
Hassink, R., Gong, H. (2019). Six critical questions about smart specialization. European Planning Studies, 27(10), 2049-2065. https://doi.org/10.1080/096543....
 
16.
Kardas, M. (2011). Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej. Optimum, Studia Ekonomiczne, 2(50), 124-138.
 
17.
Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Warszawa: CeDeWu.pl.
 
18.
Landabaso, M. (2014). Guest editorial on research and innovation strategies for smart specialisation in Europe: Theory and practice of new innovation policy approaches. European Journal of Innovation Management, 17(4), 378-389. https://doi.org/10.1108/EJIM-0....
 
19.
Malik, K. (2013). Specjalizacje inteligentne w rozwoju regionu – doświadczenia opolskiej RIS3. Studia KPZK, 153, 129-149.
 
20.
Markowska, M., Jefmański, B. (2011). Fuzzy classification of European regions in the evaluation of smart growth. Przegląd Statystyczny, 59(1-2), 73-92.
 
21.
McCann, P., Ortega-Argilés, R. (2011). Smart Specialization, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy. Economic Geography Working Paper 2011: Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen.
 
22.
McCann, Ph., Ortega-Argilés, R. (2015). Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy. Regional Studies, 49(8), s. 1291-1302. https://doi.org/10.1080/003434....
 
23.
Nowak, P. A. (2014). Smart specializations of the regions - fashion or necessity?/ Inteligentne specjalizacje regionów – moda czy konieczność? Studia Ekonomiczne i Regionalne, 7(1), 24-37.
 
24.
Nowakowska, A. (2015). Budowanie inteligentnych specjalizacji – doświadczenia i dylematy polskich regionów. Studia Prawno-ekonomiczne, XCVII, 325–340.
 
25.
Nowakowska, A. (2016). Inteligentne specjalizacje – nowa architektura regionalnej polityki innowacyjnej. Studia KPZK, 170, 56-66.
 
26.
Nowakowska, A., Przygodzki, Z., Sokołowicz, M.E. (2011). Region w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 
27.
Prause, G. (2014). Smart Specialization and EU Eastern Innovation Cooperation: a Conceptual Approach. Baltic Journal of European Studies, 4(1), 3-19. https://doi.org/10.2478/bjes-2....
 
28.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020. Lublin 2014.
 
29.
Słodowa-Hełpa, M. (2013). Inteligentna specjalizacja polskich regionów warunki, wyzwania i dylematy. Roczniki Nauk Społecznych, 41(1), 87-120.
 
30.
Stawicki, M., Wojnicka-Sycz, E. (red.) (2014). Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji. Warszawa: Maciej Stawicki.
 
31.
Streszczenie podawane do wiadomości publicznej. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w liczbach, Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju (stan na 30.11.2016 r.), https://www.poir.gov.pl/media/... Streszczenie_wersja_polska.pdf (dostęp: 15.06.2018).
 
32.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (2018). Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, 8 maja 2018.
 
33.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (2018). Załącznik nr 2 do uchwały Nr CCLXXX/5479/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r.
 
34.
https://www.smart.gov.pl/pl/, Krajowa Inteligentna Specjalizacja (dostęp: 05.06.2019).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top