ORIGINAL ARTICLE
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM OF LOCAL ADMINISTRATION AGAINST MODERN CHALLENGES OF THE ECONOMY
 
 
More details
Hide details
1
The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Beata Detyna   

dr Beata Detyna, The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych, Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Poland; phone: +48 793-796-878
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):18-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: Understanding of the nature and importance of the integration of management systems in local government administration is the aim of this article based on a modern challenges of the economy. Materials and methods: In the first parts of the article author presents the specifics of public management against factors that affect present on developing new concepts in the management of local institutions, including the New Public Management. Article is a draft proposal publication and is the kind of confrontation of requests that constitute basically the result of research, including research conducted by the author. Results: The article presents the conditions and recommendations for the proper implementation of integrated management systems in these institutions. Particular attention has been emphasized the importance of decentralization and leadership in public organizations, whose intention is to integrate the systems functioning in practice. Conclusions: In summary, the potential benefits of integrated management systems in local government administration, including benefits for clients and organizational economic benefits were included.
 
REFERENCES (33)
1.
Adair J. (2007), Rozwijanie umiejętności przywódczych. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
2.
Austen-Tynda A. (2009), Przywództwo w organizacjach publicznych, W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 250-251.
 
3.
Berdowski J. B., Mężyńska A. (2013), Dylematy kierownictwa przy wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO. Problemy Jakości, nr 10, s. 8-16.
 
4.
Brol M. (red.) (2010), Zarys ekonomii sektora publicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 45-65.
 
5.
Bugdoł M. (2013), Integracja metod i systemów zarządzania w administracji samorządowej. Problemy Jakości, nr 9, s. 12-15.
 
6.
Buzan T., Dottino T., Israel R. (2004), Mądry lider. Wyd. MUZA SA, Warszawa.
 
7.
Buzan T., Dottino T., Israel R. (2008), Zwykli ludzie – liderzy. Jak maksymalnie wykorzystać kreatywność pracowników. Wyd. MUZA SA, Warszawa.
 
8.
Chmiel N. (red.) (2003), Psychologia pracy i organizacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 308-325.
 
9.
Detyna B. (2011), Zarządzanie jakością w logistyce. Metody i narzędzia wspomagające. Przykłady, zadania. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 
10.
Detyna B. (2014a), Menedżer publiczny – jego rola w procesie poprawy jakości, W: P. Borszowski, B. Detyna (red.), Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 163-173.
 
11.
Detyna B. (2014b), Proces tworzenia jakości usług publicznych w społeczeństwie postindustrialnym – wyzwania stojące przed zarządzającymi, W: P. Borszowski, B. Detyna (red.), Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 152-154.
 
12.
Fajczak-Kowalska A. (2014), Wybrane koncepcje zarządzania jakością. Problemy Jakości, nr 1, s. 11-12.
 
13.
Fiedkiewicz P. (2008), Identyfikacja profitów dla społeczności lokalnej jako konsekwencji idei sieci w praktyce zarządzania publicznego, W: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 47-57.
 
14.
Flieger M. (2011), Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego. W: P. Bernat, Z. Kulas (red.), Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Rozwój przez wiedzę. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa, s. 46-47.
 
15.
Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Poszukiwanie istoty zarządzanie publicznego, W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 42-43.
 
16.
Heller R. (2007), Zarządzanie dynamicznymi zmianami, Biznes, tom 2, Zarządzanie Firmą, Część 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
17.
Karaszewski R., Skrzypczyńska K. (2013), Znaczenie integracji w koncepcji Total Quality Management, Problemy Jakości, nr 7-8, s. 27-31.
 
18.
Koczur W. (2009), Decentralizacja jako przesłanka konieczna do rozwoju koncepcji i praktyki zarządzania publicznego, W: A. Frączkiewicz –Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 181-199.
 
19.
Kożuch B. (2004), Zrządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wyd. Placet, Warszawa.
 
20.
Malinowski P. (2005), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot gospodarczy samorządu powiatowego, W: J. Przygodzki (red.), Administracja Publiczna. z. 2, Roczniki Naukowe VIII, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 59-66.
 
21.
Malinowski P. (2009), Kredyty bankowe jako zwrotne formy kształtowania działalności zadaniowo-budżetowej samorządu powiatowego, W: J. Kaczor (red.), Administracja Publiczna. z. 4, Roczniki Naukowe PWSZ XV, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 47-61.
 
22.
Norma PN-EN ISO 9000:2006 (2006), Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny.
 
23.
Pachoł T. (2011), Budowanie pozycji lidera. Logistyka a Jakość, nr 4, s. 49-51.
 
24.
Paliszkiewicz J. (2008), Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej, W: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 61-71.
 
25.
Skrzypek E. (2013), Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki, Problemy Jakości, nr 7-8, s. 2-10.
 
26.
Supernat J. (2005), Zarządzanie. Kolonia Limited, Wrocław.
 
27.
Szczepańska K. (2010), Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
28.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.
 
29.
Wolniak R. (2014), Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2008. Problemy jakości, nr 3, s. 20-25.
 
30.
Zalewski A. (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 20-45.
 
31.
Zapłata S. (2009), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.
 
32.
8 zasad zarządzania jakością, opracowanie oparte na dokumencie pt. Quality Management Principles, wydanym przez 176 Komitet Techniczny ISO, http://dmwi.pl/index (dostęp 25.04.2015 r.).
 
33.
http://www.samorzad.lex.pl (dostęp 25.04.2015 r.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top