ORIGINAL ARTICLE
CHARACTERISTICS OF TOURISM DEMAND FULFILLED IN NATIONAL PARKS ON THE EXAMPLE OF KAMPINOS NATIONAL PARK
 
 
More details
Hide details
1
The Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Jan Zawadka   

dr Jan Zawadka, The Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Department of Education Economics, Communication and Counselling, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland; phone: +48 504-295-392
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):45-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject matter of research is the tourism demand within the areas of national parks and the purpose of the work was to characterize the demand realized at the Kampinowski National Park (KNP). Materials and methods: Research with the use of technique of surveying was conducted in the summer period of 2013 on a sample of 133 tourists resting in the vicinity of KNP. KNP was visited mainly by well-educated inhabitants of large cities (mainly Warsaw), middle aged. The most often used source of information by the researched group during the selection of specific facility was the internet, as well as word of mouth marketing. Results: During the stay physical activity was conducted-most frequently hiking and bicycle riding. Cultural sphere of the visited region also enjoyed large interest. Conclusions: Undertaking more in-depth research in the scope of demand realized within the areas of great natural values seems crucial. It would enable the creation of optimum offer as well as its effective promotion, which in turn should translate into development of tourism on the discussed areas. Identification of behaviours and forms of activity conducted by tourists will enable also conduct of actions of preventive character or protective one within the terrains of this type.
 
REFERENCES (15)
1.
Balińska A., Sikorska-Wolak I. (2009), Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
2.
Kolczatek R., Jankowski K. (2006), Internet – nowoczesne źródło informacji i reklamy w agroturystyce. W: M. Plichta, J. Sosnowski (red.) Marketing w agroturystyce. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 219-220.
 
3.
Kozieł M. (2011), Turystyka rowerowa w polskich parkach narodowych. Instytut Nauk o Ziemi, UMCS, Lublin.
 
4.
Krzyżanowska K., Wojtkowski R. (2012), Rola internetu w promocji usług agroturystycznych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. 5, nr 1, s. 48-57.
 
5.
Niedziółka A. (2008), Wykorzystanie sieci Internet w promocji produktu agroturystycznego na przykładzie województwa małopolskiego, W: N. Semeniuk, R. Mosdorf, Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, s. 73-82.
 
6.
Niedziółka A., Bogusz M. (2011), Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie gminy Istebna, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, no 288 (64), s. 133-141.
 
7.
Ochrona środowiska 2014 (2014), GUS, Warszawa.
 
8.
Olaczek R. (2008), Między swobodą a zakazem – o turystycznym korzystaniu z obszarów chronionych, W: A. Gotowt-Jeziorska, J. Śledzińska (red.), Turystyka zrównoważona i ekoturystyka. PTTK, Warszawa.
 
9.
Partyka J. (2010), Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Krajobraz a turystyka, nr 14, s. 252-263.
 
10.
Prochorowicz M. (2006), Zastosowanie reklamy elektronicznej w promocji gospodarstw agroturystycznych. W: M. Plichta, J. Sosnowski (red.), Marketing w agroturystyce. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 221-227.
 
11.
Radziejowski J. (2011), Obszary chronionej przyrody Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie, Warszawa.
 
12.
Sikorska-Wolak I., Zawadka J. (2012), Oczekiwania konsumentów na rynku usług agroturystycznych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. 5, nr 1 , s. 34-47.
 
13.
Stepaniuk K. (2010), Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem działalności e-agroturystycznejna przykładzie województwa podlaskiego. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 9(4), s. 509-517.
 
14.
Zawadka J. (2010), Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
15.
Zawadka J. (2013), Zachowania turystów wypoczywających na wsi i czynniki je warunkujące, W: K. Krzyżanowska (red.), Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 171-183.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top