ARTYKUŁ ORYGINALNY
CHARAKTERYSTYKA POPYTU TURYSTYCZNEGO REALIZOWANEGO NA OBSZARACH PARKÓW NARODOWYCH NA PRZYKŁADZIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
The Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jan Zawadka   

dr Jan Zawadka, The Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Department of Education Economics, Communication and Counselling, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland; phone: +48 504-295-392
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):45–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań był popyt turystyczny na obszarach parków narodowych, a za cel pracy przyjęto scharakteryzowanie popytu realizowanego w Kampinoskim Parku Narodowym (KPN). Materiały i metody: Badania, z wykorzystaniem techniki ankiety, przeprowadzono w okresie letnim 2013 roku na próbie 133 turystów wypoczywających w okolicach KPN. KPN odwiedzali głównie dobrze wykształceni mieszkańcy dużych miast (głównie Warszawy) w średnim wieku. Najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji przez badanych podczas wyboru konkretnego obiektu był internet, a także marketing szeptany. Wyniki: Podczas pobytu podejmowana była aktywność fizyczna – najczęściej wycieczki piesze oraz rowerowe. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również sfera kulturowa odwiedzanego terenu. Wnioski: Koniecznym wydaje się podjęcie pogłębionych dociekań w zakresie popytu realizowanego na obszarach przyrodniczo cennych. Umożliwi to stworzenie optymalnej oferty, a także efektywną jej promocję, co przełożyć się powinno na zdynamizowanie rozwoju turystyki na omawianych obszarach. Rozpoznanie zachowań i form aktywności podejmowanych przez turystów umożliwi także podjęcie działań o charakterze profilaktycznym lub ochronnym na terenach tego typu.
 
REFERENCJE (15)
1.
Balińska A., Sikorska-Wolak I. (2009), Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
2.
Kolczatek R., Jankowski K. (2006), Internet – nowoczesne źródło informacji i reklamy w agroturystyce. W: M. Plichta, J. Sosnowski (red.) Marketing w agroturystyce. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 219-220.
 
3.
Kozieł M. (2011), Turystyka rowerowa w polskich parkach narodowych. Instytut Nauk o Ziemi, UMCS, Lublin.
 
4.
Krzyżanowska K., Wojtkowski R. (2012), Rola internetu w promocji usług agroturystycznych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. 5, nr 1, s. 48-57.
 
5.
Niedziółka A. (2008), Wykorzystanie sieci Internet w promocji produktu agroturystycznego na przykładzie województwa małopolskiego, W: N. Semeniuk, R. Mosdorf, Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, s. 73-82.
 
6.
Niedziółka A., Bogusz M. (2011), Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie gminy Istebna, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, no 288 (64), s. 133-141.
 
7.
Ochrona środowiska 2014 (2014), GUS, Warszawa.
 
8.
Olaczek R. (2008), Między swobodą a zakazem – o turystycznym korzystaniu z obszarów chronionych, W: A. Gotowt-Jeziorska, J. Śledzińska (red.), Turystyka zrównoważona i ekoturystyka. PTTK, Warszawa.
 
9.
Partyka J. (2010), Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Krajobraz a turystyka, nr 14, s. 252-263.
 
10.
Prochorowicz M. (2006), Zastosowanie reklamy elektronicznej w promocji gospodarstw agroturystycznych. W: M. Plichta, J. Sosnowski (red.), Marketing w agroturystyce. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 221-227.
 
11.
Radziejowski J. (2011), Obszary chronionej przyrody Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie, Warszawa.
 
12.
Sikorska-Wolak I., Zawadka J. (2012), Oczekiwania konsumentów na rynku usług agroturystycznych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. 5, nr 1 , s. 34-47.
 
13.
Stepaniuk K. (2010), Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem działalności e-agroturystycznejna przykładzie województwa podlaskiego. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 9(4), s. 509-517.
 
14.
Zawadka J. (2010), Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
15.
Zawadka J. (2013), Zachowania turystów wypoczywających na wsi i czynniki je warunkujące, W: K. Krzyżanowska (red.), Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 171-183.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725