ARTYKUŁ ORYGINALNY
INWERSJA W KANAŁACH DYSTRYBUCJI NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM W POLSCE - MECHANIZMY ZWALCZANIA NIELEGALNEGO WYWOZU LEKÓW
Konrad Żak 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
CEO, Pharma Consulting, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Konrad Żak   

CEO, Pharma Consulting, Polska
Data publikacji online: 31-03-2020
Data publikacji: 31-03-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):87–114
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest problematyka występowania nieprawidłowości w kanałach dystrybucji produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Inwersja dystrybucji w realiach polskiego rynku farmaceutycznego przyjęła formę nielegalnego wywozu leków, stając się jednym z podstawowych aspektów przestępczości transgranicznej. Celem opracowania jest identyfikacja przyczyn, przedstawienie istoty i wskazanie skutków niekontrolowanego wywozu leków dla krajowego systemu zaopatrywania w produkty lecznicze. Materiały i metody: Realizacja celu artykułu wymaga zastosowania następujących metod badawczych: metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, metodę analizy aktów prawnych oraz metodę badania dokumentów. Zastosowanie wymienionych metod badawczych pozwala na przedstawienie wyników analiz i sformułowanie wniosków dotyczących wpływu nielegalnego wywozu leków na stan systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wyniki: Przedstawiając wyniki analiz należy zauważyć, że dotychczasowy nadzór nad rynkiem farmaceutycznym nie jest skuteczny i zawodzi na każdym możliwym poziomie. Wymiernym obrazem nieefektywności systemu kontroli są straty w budżecie państwa na poziomie 4 mld. PLN rocznie oraz występowanie w aptekach ogólnodostępnych braków i niedoborów w asortymencie tzw. leków deficytowych, szacowanych przez Ministerstwo Zdrowia na poziomie 386 pozycji. Wnioski: Warunkiem sine qua non właściwego działania systemu ochrony zdrowia publicznego jest zapewnienia skutecznego nadzoru nad procesem dystrybucji produktami leczniczymi oraz efektywnej kontroli nad całym rynkiem farmaceutycznym. Nie da się tego osiągnąć bez efektywnego systemu kontroli. Zmiana dotychczasowego modelu nadzoru na system kontroli zintegrowanej, opartej na połączeniu podsystemów kontroli farmaceutycznej z podsystemami kontroli skarbowej i inspekcji pracy, pozwoli na skuteczną walkę z nielegalnym wywozem leków.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
przez iThenticate
 
REFERENCJE (20)
1.
Jarosik, E. (2017). Zlikwidować proceder nielegalnego wywozu leków. Pobrane z: https://www.woia.pl.
 
2.
Kobel, H. (2005). European Association of Euro Pharmaceutical Companies, Regulatory Challenges in the Central & Eastern European Pharmaceutical Market Conference.
 
3.
Miśkiewicz, T.M. (2013). Marketing na rynku farmaceutycznym w Polsce. W: P. Wyrozębski (red.) Nauki ekonomiczne a wy zwania gospodarcze. Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (149-162). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 
4.
Najwyższa Izba Kontroli (2016). Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w ustawi Prawo farmaceutyczne. Informacja o wynikach kontroli, Nr ewid. 17/2016/P/15/109/LZG. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl.
 
5.
Najwyższa Izba Kontroli (2018a). Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów leczniczych. Informacja o wynikach kontroli, Nr ewid. 139/2018/P/17/110/LZG. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl.
 
6.
Najwyższa Izba Kontroli (2018b). Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów leczniczych. Lata 2016-2017 (III kwartały). Prezentacja. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl.
 
7.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.Urz. Ministra Zdrowia, poz. 9.
 
8.
Pilarczyk, B. (2014). Procesy dystrybucji na rynku farmaceutycznym. W: M. Michalik, B. Pilarczyk, H. Mruk, Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym (155-179). Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 
9.
PwC (2011). Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki. Pobrane z https://www.pwc.pl/.
 
10.
Słowik., P. (2019). Wywóz leków nadal bezkarny. Gazeta Prawna.pl. Pobrane z: https://serwisy.gazetaprawna.p....
 
11.
Szalonka, K. (2002). Marketing na rynku farmaceutycznym. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 
12.
Świerczyński, M. (2012). Obrót produktami leczniczymi oraz wymagania dotyczące podmiotów prowadzących obrót. W M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne (390-452). Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 
13.
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696, ze zm.
 
14.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 959.
 
15.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657, ze zm.
 
16.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1381, ze zm.
 
17.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 788 ze zm.
 
18.
Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (2019). Apteki w Polsce – raport. Pobrane z : http://aptekarze.org.pl/.
 
19.
Żak, K. (2018). Świadczenie usług farmaceutycznych a promocja usług prozdrowotnych. Zastosowanie instrumentów komunikacji marketingowej w aptece ogólnodostępnej. W: K. Szalonka, J. Widerski (red.), Zarządzanie komunikacji prozdrowotną (145-176). Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.
 
20.
Żak, K. (2019). Profesjonalny doradca czy wykwalifikowany sprzedawca? Rola apteki ogólnodostępnej i farmaceuty w systemie ochrony zdrowia publicznego. W A. Majchrowska, J. Pawlikowski, W. Piątkowski, Zawody medyczne – ciągłość zmiana (101-127). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725