ORIGINAL ARTICLE
AGROECOLOGICAL POTENTIAL OF AGRICULTURE AS AN ELEMENT OF REGIONS’ COMPETITIVENESS
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Adam Harasim   

prof. dr hab. Adam Harasim Institute of Soil Science and Plant Cultivation State Research Institute in Puławy Czartoryskich St. 8, 24-100 Puławy, Poland Phone: + 48 81 886 34 21 w. 234
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(3):83-96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the agri-ecological potential of agriculture in terms of regions on the voivodeship level. The source of data was the analyses made by Central Statistical Office (GUS) (2010-2012) and the study’s results presented in publications connected with the discussed issues. In the paper, three scopes of evaluation were made, which were further characterized by specific indices. They include the quality of agricultural area (environment), the state of soil covering with flora and the agrichemical state of the soil. After expressing the partial indices’ value by 5o point-based scale and their verification (number reduction and indices’ aggregation) the agri-ecological potential of agriculture by means of synthetic scoring index was assessed. Four voivodeships excelled in the most favourable quality of agricultural area, i.e. Opole Voivodeship, Lower Silesian Voivodeship, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship and Lublin Voivodeship whereas the worst conditions to agricultural production were identified in two voivodeships – Masovian and Podlaskie. The best state of soil covering with flora was found in Lubush and Warmian-Masurian Voivodeship while the worst index of soil protection in terms of flora function was noted in Lublin and Holy Cross Voivodeship. With respect to the agrichemical state of the soil the best assessment was given to Opole and Lower Silesian Voivodeship whereas the lowest notes were reported in Masovian and Podlaskie. In the synthetic view (three scopes of evaluation) the most favourable index of agri-ecological potential was reported in case of two voivodeships – Opole and Lower Silesian while definitely the worst with regard to Masovian and Podlaskie. Low evaluation of the agri-ecological potential results mainly from the low quality of the agricultural area as well as unfavourable agrichemical state of the soil in abovementioned voivodeships.
 
REFERENCES (18)
1.
Adamowski Z. (1973), Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. PWRiL, Warszawa, s. 202.
 
2.
Dębicki R. (2000), Degradacja gleby i jej skutki w środowisku przyrodniczym. „Roczniki AR Poznań, Rolnictwo”, t. 317, z. 56, s. 209-224.
 
3.
Duer I., Fotyma M., Madej A. (red.), (2002), Kodeks dobrej praktyki rolniczej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 
4.
Filipek K., Ufnowska J. (2002), Regionalne zróżnicowanie wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 1, s. 54-60.
 
5.
GUS (2012), Ochrona środowiska. Warszawa.
 
6.
GUS (2011), Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
 
7.
GUS (2010-2012), Rocznik statystyczny województw. Warszawa.
 
8.
Harasim A. (2004), Wskaźniki glebochronnego działania roślin. „Postępy Nauk Rolniczych”, nr 4, s. 33-43.
 
9.
Harasim A., Matyka M. (2009), Regionalne zróżnicowanie trwałych użytków zielonych a wybrane wskaźniki rolnictwa w Polsce. „Studia i Raporty IUNG – PIB”, z. 15, s. 59-80.
 
10.
Jadczyszyn T. (2005), Ustalanie dawek nawozów. „Wieś Jutra”, nr 6, s.28-29.
 
11.
Józwiak W., Juźwiak J. (2007), Rolnictwo wielostronne czy wyspecjalizowane? „Wieś i Rolnictwo”, nr 4, s. 9-20. 12. Kruk H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów. Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń.
 
12.
Kruk H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów. Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń.
 
13.
Kuś J. (2013), Specjalizacja gospodarstw rolnych i jej konsekwencje produkcyjne, ekonomiczne i siedliskowe. „Studia i Raporty IUNG – PIB”, nr 32(6), s. 167-185.
 
14.
Stankiewicz J., Mioduszewski W. (2012), Przestrzenna ocena niekorzystnych uwarunkowań gospodarowaniana terenach rolniczych. „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, t. 12, z. 4(40), s. 239-256.
 
15.
Stuczyński T., Budzyńska K., Gawrysiak L., Zaliwski A. (2000), Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. „Biuletyn Informacyjny IUNG”, nr 12, s. 4-17.
 
16.
Stuczyński J., Filipiak K., Kozyra J., Górski T., Jadczyszyn J. (2006), Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania. IUNG – PIB, Puławy.
 
17.
Stuczyński T., Zawadzka B., Kukuła S., Terelak H., Kuś J. (2004), Waloryzacja warunków środowiskowych dla potrzeb rozwoju rolnictwa ekologicznego. W: Bonitacja i klasyfikacja gleb Polski. J. Gliński i S. Nawrocki (red.). „Acta Agrophysica”, nr 108(5), s. 129-152.
 
18.
Witek T. (red.), (1993), Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy, ser. A(56).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top