ARTYKUŁ ORYGINALNY
POZAEKONOMICZNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PODEJMOWANIE PRACY W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH
Piotr Frączek 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
The Jan Grodek State Vocational Academy in Sanok/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Piotr Frączek   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):129–147
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest wskazanie czynników pozaekonomicznych wpływających na podejmowanie pracy w organizacjach pozarządowych w województwie podkarpackim. Materiały i metody: Badania ankietowe przeprowadzono w grupie 30 osób kierujących organizacjami pozarządowymi. Wyniki: W województwie podkarpackim do pozaekonomicznych czynników skłaniających do angażowania się w pracę organizacji pozarządowych można zaliczyć wykształcenie, stan cywilny, aktywność na rynku pracy, płeć, religijność i posiadanie autorytetów moralnych związanych z działalnością dobroczynną. Mało istotne okazały się natomiast takie czynniki jak wiek, osobiste doświadczanie trudnych sytuacji życiowych czy też obserwowanie działań dobroczynnych wśród rodziny i przyjaciół. Wnioski: Działania państwowych instytucji polityki społecznej ukierunkowana na zwiększanie zaangażowania obywateli w działalność podmiotów z trzeciego sektora powinny zmierzać do stworzenia możliwości uzyskania jak najwyższego poziomu wykształcenia, stabilnego zatrudnienia na rynku pracy, a także stworzenia możliwości prawidłowego funkcjonowania rodziny. Ponadto instytucje publiczne powinny prowadzić kampanie społeczne, aby wskazywać, że praca na rzecz trzeciego sektora wzbogaca życie społeczne i osobiste.
 
REFERENCJE (38)
1.
Bar-Tal, D. (1976). Prosocial behawior. New York: Wiley.
 
2.
Bochyńska-Śmigielska, E. (2012). Determinanty zaangażowania i efektywności zawodowej. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, 4(1), 97-113.
 
3.
Braun, K. (2012). Rodzinne uwarunkowania zaangażowania młodzieży w wolontariat. Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, 4(59), 109-127.
 
4.
Czapiński, J. (2008). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks. Zarządzanie Publiczne, 2(4), 5-28.
 
5.
DellaVigna, S., List, J. A., and Malmendier, U. (2012). Testing for altruism and social pressure in charitable giving. The Quarterly Journal Of Economics, 127(1), 1-56. https://doi.org/10.1093/qje/qj....
 
6.
Govekar, P. L., Govekar, M. A. (2002). Using economic theory and research to better understand volunteer behawior. Nonprofit Management and Leadership, 13(1), 33-48. https://doi.org/10.1002/nml.13....
 
7.
Górecki, M. (2013). Wolontariat – idea, organizacja, doświadczenia. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne, 1, 81-109.
 
8.
Grewiński, M., Kamiński, S. (2007). Obywatelska polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
9.
Grotkowski, M. (2011). Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej. Forum Studiów i Analiz Politycznych im. Maurycego Mochnackiego.
 
10.
GUS (2012). Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym – 2011; Warszawa: Studia i Analizy Statystyczne.
 
11.
GUS (2014). Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r., Warszawa.
 
12.
GUS- Bank Danych Lokalnych (2017). Pobrane z: http://stat.gov.pl/bdl/app/str....
 
13.
Jarymowicz, M. (1979). Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących „ja” dla zwiększenia gotowości do zachowań prospołecznych. Wrocław: Ossolineum.
 
14.
Kanios, A. (2008). Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
15.
Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu. Wrocław: Ossolineum.
 
16.
Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
17.
Kietlińska, K. (2010). Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa: Difin.
 
18.
Kitchen, H., Dalton, R. (1990). Determinants of charitable donations by families in Canada: a regional analysis. Applied Economics, 22(3), 285-299. https://doi.org/10.1080/000368....
 
19.
Klon/Jawor (2012). Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Warszawa.
 
20.
Lee, Y. K., Chang, C. T. (2007). Who gives what to charity? Characteristics affecting donation behawior. Social Behavior and Personality, 35(9), 1173-1180. https://doi.org/10.2224/sbp.20....
 
21.
Meier, S., Stutzer, A. (2008). Is volunteering rewarding in itself? Economica, 75(297), 39-59.
 
22.
Odendahl, T. (1990). Charity begins at home: Generosity and self-interest among the philanthropic elite; (Vol. 251). New York: Basic Books.
 
23.
Portal Organizacji Pozarządowych – bazy.ngo.pl.
 
24.
Reykowski, J. (1979). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: PWN.
 
25.
Svítková, K. (2006). Corporate Philanthropy in the Czech and Slovak Republics. Prague: Charles University.
 
26.
Śliwak, J. (2000). Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań altruistycznych. Przegląd badań. Roczniki Psychologiczne, 03, 35-47.
 
27.
Śliwak, J. (2005). Altruizm i jego pomiar. Kwestionariusz A – N. Roczniki Psychologiczne, VIII(1), 121-144.
 
28.
Taniguchi, H. (2012). The determinants of formal and informal volunteering: Evidence from the American Time Use Survey. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 23(4), 920-939.
 
29.
Tarczydło, B. (2013). Kampania społeczna w teorii i praktyce. W: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wykorzystanie nowych mediów w PR (s. 225-234). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
30.
Tyrakowski, M. (2007). Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. ZNZE WSIiZ 2(4), 172- 196.
 
31.
US (2013), Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010, Kraków.
 
32.
US (2015), Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2012 r.; Kraków.
 
33.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 t.j. z późn zm.).
 
34.
Van Willigen, M. (2000). Differential benefits of volunteering across the life course. The Journals of Gerontology: Psychological Sciences and Social Sciences, 55(5), 308-318. https://doi.org/10.1093/geronb....
 
35.
Wang, L., Graddy, E. (2008). Social capital, volunteering, and charitable giving. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 19(1), 23-42. https://doi.org/10.1007/s11266....
 
36.
Winiarski, M. (1995). Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa.
 
37.
Yi, D. T. (2010). Determinants of fundraising efficiency of nonprofit organizations: evidence from US public charitable organizations. Managerial and Decision Economics, 31(7), 465-475. https://doi.org/10.1002/mde.15....
 
38.
Zielińska, A. (2011). Rola organizacji pozarządowych w rozwoju społeczno-ekonomicznym Polski. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej- Zarządzanie i Marketing, 18(2), 280-234.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725