ARTYKUŁ ORYGINALNY
PŁATNOŚCI DOBROWOLNE I FILARU WPR A ŚREDNIA KWOTA WSPARCIA NA GOSPODARSTWO
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw School of Economics in Poland/ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Adrian Sadłowski   

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):148–161
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: W artykule dokonano analizy wpływu, zastosowanych w Polsce w ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej, instrumentów fakultatywnych na średni poziom wsparcia gospodarstw w poszczególnych województwach. Materiały i metody: W badaniach posłużono się danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zastosowano metody ilościowe i analityczne, w szczególności symulacje oraz porównawczą analizę wariantową. Wyniki: Zastosowane w Polsce instrumenty fakultatywne spowodowały wzrost średniego poziomu pomocy w gospodarstwach zlokalizowanych w Polsce środkowej i środkowo-wschodniej. Z kolei w województwach Polski północnej, zachodniej i południowej średnia kwota wsparcia na gospodarstwo byłaby wyższa, gdyby nie wdrażano instrumentów fakultatywnych. Wnioski: Analiza wpływu płatności redystrybucyjnej oraz wsparcia związanego z produkcją na średnią kwotę pomocy na gospodarstwo w poszczególnych województwach pozwala zauważyć duże podobieństwo skutków stosowania tych instrumentów pod względem kierunku oddziaływania na badaną zmienną. Zasadniczo wprowadzenie, zarówno płatności redystrybucyjnej, jak i wsparcia związanego z produkcją (wszystkie formy tego wsparcia traktowane łącznie), spowodowało spadek średniej kwoty pomocy na gospodarstwo w tej samej grupie województw i jednocześnie wzrost tej wielkości w pozostałych województwach (w porównaniu do sytuacji, w której kwoty przeznaczone na finansowanie tych instrumentów zostałyby rozdysponowane w ramach jednolitej płatności obszarowej).
 
REFERENCJE (9)
1.
Kulawik, J. (2015). Globalne i europejskie determinanty WPR. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(345), 38-58. https://doi. org/10.5604/00441600.1184585.
 
2.
Lakner, S., Holst, C., Brümmer, B., von Cramon-Taubadel, S., Theuvsen, L., Mußhoff, O., Tscharntke, T. (2013). Zahlungen für Landwirte an gesellschaftliche Leistungen koppeln! – Ein Kommentar zum aktuellen Stand der EU-Agrarreform. Diskussionspapiere. Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung, nr 1304 (in German).
 
3.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, ze zm.).
 
4.
Sadłowski, A. (2012). Wpływ płatności bezpośrednich na warunki konkurencji na wspólnym rynku europejskim. Wieś i Rolnictwo, 2(155), 82-96.
 
5.
Sadłowski, A. (2017). Podział środków w ramach systemu wsparcia bezpośredniego pomiędzy beneficjentów – analiza nierównomierności i instrumenty redystrybucyjne wprowadzone w 2015 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(353), 169-187. https://doi.org/10.30858/zer/8....
 
6.
Tangermann, S., von Cramon-Taubadel, S. (2013). Agricultural Policy in the European Union: An Overview. Diskussionspapiere. Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung, nr 1302 (in German).
 
7.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47).
 
8.
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278, ze zm.).
 
9.
Wieliczko, B. (2014). Czy Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powoduje zróżnicowanie w tempie rozwoju rolnictwa polskich regionów? Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(31), 169-17.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725