PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PUBLICZNE KOSZTY TRANSAKCYJNE INSTYTUCJI SYSTEMU WSPIERANIA ZATRUDNIANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
University of Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Garbat   

dr Marcin Garbat, Rector’s Plenipotentiary for Disabled Students, University of Zielona Góra, Wojska Polskiego 69, 65-417 Zielona Góra, Poland; phone: +48 68 328 31 79, 601 902 282
Data publikacji: 05-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):99–114
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W artykule postawiono złożoność kosztów transakcyjnych oraz ich wpływ na instytucje wpierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Za miarę kosztów niepożądanych przyjęto utracone korzyści w postaci nieotrzymanych dochodów publicznych na skutek udostępnionych i wykorzystanych ulg, dofinasowań oraz zwolnień dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami. Materiały i metody: Przykład utraconych korzyści przedstawiono na podstawie danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W artykule wykorzystano metodę deskrypcji oraz analizy finansowej. Wyniki: Wszelkie formy pomocy publicznej, jakim jest wsparcie pracodawców osób z niepełnosprawnościami wymagają działań legislacyjnych, dodatkowej pracy organów administracji, kontrolnych, PFRON, dostosowań systemu poboru danin (a wiec systemu podatkowego), co składa się na łączne koszty koordynacji obranej polityki gospodarczej, tj. na koszty transakcyjne. Wnioski: Przeprowadzona analiza wskazuje z jednej strony na złożoność rozwiązań instytucjonalnych wsparcia zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, co skłania do refleksji nad potrzebą racjonalizacji instytucji dotacji dla przedsiębiorców, prawa pracy oraz rehabilitacji zawodowej, z drugiej – na wrażliwość instytucji systemu wspierania zatrudnienia na zmiany jakie zachodzą w innych instytucjach i otoczeniu.
 
REFERENCJE (20)
1.
Allen D.W. (2000), Transaction costs, W: B. Bouckaer, G. De Geest (red.), Encyclopedia of Law and Economics. Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, s. 722.
 
2.
Arrow K.J. (1969), The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-Market Allocation, W: The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PBB-System, Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st session, vol. 1, Washington DC, Government Printing Office, s. 47-64.
 
3.
Benham L., Benham A. (2000), Measuring the costs of exchange, W: C. Ménard (red.), Institutions, Contracts and Organizations, Perspectives from New Institutional Economics. Edward Elgar, Cheltenham, s. 367-375.
 
4.
Coase R. (1960), The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, nr 3(1), s. 1-44.
 
5.
Coase R. (1998), The New Institutional Economics. American Economic Review, 88(2), s. 72-74.
 
6.
Davies W. (2014), The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition. SAGE, London.
 
7.
Godłów-Legiędź J. (2005), Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. Ekonomista, nr 2, s. 171-189.
 
8.
Hockuba Z. (1995), Droga do spontanicznego porządku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Klimczak B. (2002), Działania grup interesu w okresie transformacji – teoria i zastosowanie. Ekonomista, nr 4, s. 495-523.
 
10.
Klimczak B. (2005), Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną, W: S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Kielce, s. 11-25.
 
11.
Lissowska M. (2004), Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
12.
North D.C. (1994), Economic Performance Through Time. The American Economic Review, Vol 84, No. 3, s. 359-368.
 
13.
Room G. (2011), Complexity, Institutions and Public Policy: Agile Decision-making in a Turbulent World. Edward Elgar, Cheltenham.
 
14.
Rynek pracy osób niepełnosprawnych, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni.gov... (data dostępu: 2016-04-02).
 
15.
Scott W.R. (1995), Institutions and Organizations. Sage, Thousand Oaks.
 
16.
Stankiewicz W. (2000), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, wyd. drugie rozszerzone. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa.
 
17.
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776.
 
18.
Williamson O.E. (1985, 1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Wilkin J. (1995), Jaki kapitalizm, jaka Polska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
20.
Ząbkowicz A. (2003), Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. Ekonomista, nr 6, s. 795-823.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725