ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZMIANY ZASOBÓW PRACY W ROLNICTWIE DOLNEGO ŚLĄSKA NA TLE TENDENCJI KRAJOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wrocław University of Economics Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Tarnowska   

dr inż. Agnieszka Tarnowska, Wrocław University of Economics, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland; phone: +48 71 36 80 758
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):86-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest analiza zmian ilości i jakości zasobów pracy w rolnictwie woj. dolnośląskiego na tle tendencji krajowych. Materiały i metody: Badania na podstawie danych statystycznych objęły lata 1999-2014 ze wskazaniem perspektywy do 2020 roku. Badania własne przeprowadzone na zbiorowości 282 respondentów w 2013 r. posłużyły ocenie poziomu kultury rolnej. Użyto wskaźników dynamiki i struktury. Wyniki: Wykazano, że w badanym regionie szybciej niż w Polsce wzrastała liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym co prowadziło do zwiększania się zasobu pracy w rolnictwie, a jednocześnie bezrobocia ukrytego. Rolnicy Dolnego Śląska charakteryzowali się wyższym niż średnio w Polsce wykształceniem ogólnym i rolniczym. Nie przekładało się to jednak na wskaźniki przedsiębiorczości. Wnioski: Badania pokazały, że wykształcenie miało duży wpływ na poziom kultury rolnej.
 
REFERENCJE (27)
1.
Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl (data dostępu: 2.02.2016).
 
2.
Bruinsma J. (red.) (2003), World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO Perspective. Earthscan Publications Ltd., London.
 
3.
Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim. PSR 2010 (2012), US we Wrocławiu, Wrocław.
 
4.
FAOSTAT, http://faostat3.fao.org/faosta... (data dostępu: 6.02.2016).
 
5.
Gołębiewska B., Klepacki B. (2005), Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych, W: M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów, z. 7, s. 457-459.
 
6.
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (2004). MRiRW, MŚ, Warszawa.
 
7.
Kowalska A. (2002), Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jako szansa zmniejszenia bezrobocia i poprawy sytuacji w gospodarstwach wiejskich, W: B. Mickiewicz (red.), Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich, t. 2. Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin, s. 241-247.
 
8.
Kulikowski R. (2010), Produkcja rolnictwa, W: J. Bański (red.), Atlas Rolnictwa Polskiego. IGiPZ PAN, Warszawa, s. 114-117.
 
9.
Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2014), Prognoza zatrudnienia według grup zawodów i sektorów w Polsce do 2020 roku. IPiSS, Warszawa.
 
10.
Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem 2002, cz. I Ludność (2003). GUS, Warszawa.
 
11.
Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem. Województwo dolnośląskie (2003). US we Wrocławiu, Wrocław.
 
12.
Mikuła A. (2013), Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – oddalenie i edukacja. Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 3, s. 245.
 
13.
Olszańska A. (2012), Rynek żywca w Polsce (1955-2010) – zmiany strukturalne, koncentracja produkcji wahania podaży. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 199-203.
 
14.
Orłowski A., Wojtaszek Z. (1973), Ziemia, człowiek, gospodarstwo. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 
15.
Pracujący w gospodarce narodowej w 1999, 2005, 2012 (2000, 2006, 2013). GUS, Warszawa.
 
16.
Pracujący w gospodarstwach rolnych. PSR 2010 (2012). GUS, Warszawa.
 
17.
Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014). GUS, Warszawa.
 
18.
Rocznik Statystyczny Województw (2003). GUS, Warszawa.
 
19.
Rolnictwo w 2014 r. (2015). GUS, Warszawa.
 
20.
Salamon J. (2009), Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 5, s. 232.
 
21.
Sikorska A. (2010), Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich, W: A. Kowalski (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 159.
 
22.
Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2013 (2014). ARiMR, Warszawa.
 
23.
Tarnowska A. (2014), Ludzie w agrobiznesie, W: S. Urban (red.), Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 77-82.
 
24.
Toczyński T. (2008), Regionalne zróżnicowanie nakładów pracy w polskim rolnictwie, W: Z. Floriańczyk (red.), Zagadnienia produktywności, regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowania produkcji rolniczej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 29-30.
 
25.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807).
 
26.
Woś A., Tomczak F. (red.) (1984), Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. PWRiL, Warszawa.
 
27.
Żmija J. (2010), Agrobiznes – gospodarka żywnościowa – obszary wiejskie, W: Miejsce polskiej wsi i rolnictwa w Unii Europejskiej. Wyd. UR w Krakowie, Kraków, s. 55-58.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top