PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WSPARCIE INSTYTUCJONALNE BIOGOSPODARKI W WIELKOPOLSCE – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
 
Więcej
Ukryj
1
The Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Econometrics Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Ekonometrii Przestrzennej
2
University of Life Sciences in Wrocław, Institute of Landscape Architecture Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Eliza Kalbarczyk   

Prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk, The Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Econometrics, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland; phone: +48 61 829-63-09
Ewa Woźniak
mgr Ewa Woźniak, dr hab. inż., The Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Econometrics, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland; phone: +48 61 829-63-09
Data publikacji: 09-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2015;8(3):31–50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem prezentowanej pracy było rozpozna­nia aktualnie funkcjonujących instytucjonalnych mechani­zmów wsparcia rozwoju biogospodarki w województwie wielkopolskim. We wstępnym etapie badań, prowadzonych na przełomie 2013 i 2014 r., wykorzystano materiały wtór­ne, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, raporty Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przed­siębiorczości, MNiSW oraz informacje zamieszczone na por­talach internetowych badanych instytucji. Badaniami objęto wybrane instytucje administracyjno-polityczne i gospodar­cze Wielkopolski. Określono, czy i w jakim zakresie funkcjo­nują w nich mechanizmy wsparcia ukierunkowane na rozwój działalności biogospodarczej. Stwierdzono, że największe, ukierunkowane wsparcie w tym zakresie oferuje Nickel Technology Park, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Doskonałości „Biotechnologia Żywności” oraz Fun­dacja Przedsiębiorczości Akademickiej. W przyszłości szero­kiego wsparcia biogospodarki można oczekiwać po będącym w fazie rozruchu Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. W pozostałych instytucjach takie wsparcie ofe­rowane jest równorzędnie dla innych obszarów działalności gospodarczej i naukowo-badawczej lub nie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania instytucji. Przeprowadzone badania nie wyczerpują katalogu instytucji wsparcia bio­gospodarki w regionie Wielkopolski. Na ich obecnym eta­pie stwierdzono niewielkie ukierunkowanie mechanizmów wsparcia działalności z zakresu biogospodarki. Przewidywa­ne jest kontynuowanie i uszczegółowienie prac badawczych.
 
REFERENCJE (13)
1.
Chyłek E. K. (2012), Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym. Przemysł Spożywczy 66, s. 32-36.
 
2.
Dominiak J. (2006), Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 
3.
Dominiak J., Perdał R. (2009a), Diagnoza stanu otoczenia regionalnego przedsiębiorczości w regionie wielkopolskim, W: Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego, P. Churski (red.), Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności, Poznań.
 
4.
Dominiak J., Perdał R. (2009b), Rola instytucji w rozwoju regionu wielkopolskiego, W: Charakter regionalny województwa wielkopolskiego, T. Czyż (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 43-62.
 
5.
Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe (2012). European Commision, Bruksela.
 
6.
Krzak J. (2011), Parki i inkubatory technologiczne w Polsce. Studia BAS 1 (25), s. 97–116.
 
7.
Matusiak K.B. (red.) (2005), Ośrodki innowacji w Polsce. PARP, SOOIiP, Poznań-Warszawa.
 
8.
Matusiak K.B. (red.) (2009), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. PARP, SOOIiP, Poznań-Warszawa.
 
9.
Matusiak M. (red.) (2011), Diagnoza. Innowacyjność i konkurencyjność Wielkopolski. Ujęcie systemowe. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 
10.
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 (2011). Urząd Marszałkowski Województwa Wielko¬polskiego, Poznań.
 
11.
Rocznik statystyczny województw 2012 (2013). GUS, Warszawa.
 
12.
Stan i kierunki rozwoju biogospodarki (2007). Interdyscyplinarny Zespół ds. Rozwoju Biogospodarki pod kier. A. Dubi¬na, Raport MNiSzW, Warszawa.
 
13.
Strzelecki J. (2011), Wielkopolska: bogata oferta wsparcia innowacji. http://www.pi.gov.pl/PARP/chap..., dostęp: 05.05.2014.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725