ARTYKUŁ ORYGINALNY
WSPARCIE INSTYTUCJONALNE BIOGOSPODARKI W WIELKOPOLSCE – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
 
Więcej
Ukryj
1
The Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Econometrics Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Ekonometrii Przestrzennej
 
2
University of Life Sciences in Wrocław, Institute of Landscape Architecture Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Eliza Kalbarczyk   

Prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk, The Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Econometrics, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland; phone: +48 61 829-63-09
 
 
Ewa Woźniak
mgr Ewa Woźniak, dr hab. inż., The Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Econometrics, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland; phone: +48 61 829-63-09
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(3):31-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem prezentowanej pracy było rozpozna­nia aktualnie funkcjonujących instytucjonalnych mechani­zmów wsparcia rozwoju biogospodarki w województwie wielkopolskim. We wstępnym etapie badań, prowadzonych na przełomie 2013 i 2014 r., wykorzystano materiały wtór­ne, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, raporty Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przed­siębiorczości, MNiSW oraz informacje zamieszczone na por­talach internetowych badanych instytucji. Badaniami objęto wybrane instytucje administracyjno-polityczne i gospodar­cze Wielkopolski. Określono, czy i w jakim zakresie funkcjo­nują w nich mechanizmy wsparcia ukierunkowane na rozwój działalności biogospodarczej. Stwierdzono, że największe, ukierunkowane wsparcie w tym zakresie oferuje Nickel Technology Park, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Doskonałości „Biotechnologia Żywności” oraz Fun­dacja Przedsiębiorczości Akademickiej. W przyszłości szero­kiego wsparcia biogospodarki można oczekiwać po będącym w fazie rozruchu Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. W pozostałych instytucjach takie wsparcie ofe­rowane jest równorzędnie dla innych obszarów działalności gospodarczej i naukowo-badawczej lub nie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania instytucji. Przeprowadzone badania nie wyczerpują katalogu instytucji wsparcia bio­gospodarki w regionie Wielkopolski. Na ich obecnym eta­pie stwierdzono niewielkie ukierunkowanie mechanizmów wsparcia działalności z zakresu biogospodarki. Przewidywa­ne jest kontynuowanie i uszczegółowienie prac badawczych.
 
REFERENCJE (13)
1.
Chyłek E. K. (2012), Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym. Przemysł Spożywczy 66, s. 32-36.
 
2.
Dominiak J. (2006), Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 
3.
Dominiak J., Perdał R. (2009a), Diagnoza stanu otoczenia regionalnego przedsiębiorczości w regionie wielkopolskim, W: Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego, P. Churski (red.), Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności, Poznań.
 
4.
Dominiak J., Perdał R. (2009b), Rola instytucji w rozwoju regionu wielkopolskiego, W: Charakter regionalny województwa wielkopolskiego, T. Czyż (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 43-62.
 
5.
Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe (2012). European Commision, Bruksela.
 
6.
Krzak J. (2011), Parki i inkubatory technologiczne w Polsce. Studia BAS 1 (25), s. 97–116.
 
7.
Matusiak K.B. (red.) (2005), Ośrodki innowacji w Polsce. PARP, SOOIiP, Poznań-Warszawa.
 
8.
Matusiak K.B. (red.) (2009), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. PARP, SOOIiP, Poznań-Warszawa.
 
9.
Matusiak M. (red.) (2011), Diagnoza. Innowacyjność i konkurencyjność Wielkopolski. Ujęcie systemowe. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 
10.
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 (2011). Urząd Marszałkowski Województwa Wielko¬polskiego, Poznań.
 
11.
Rocznik statystyczny województw 2012 (2013). GUS, Warszawa.
 
12.
Stan i kierunki rozwoju biogospodarki (2007). Interdyscyplinarny Zespół ds. Rozwoju Biogospodarki pod kier. A. Dubi¬na, Raport MNiSzW, Warszawa.
 
13.
Strzelecki J. (2011), Wielkopolska: bogata oferta wsparcia innowacji. http://www.pi.gov.pl/PARP/chap..., dostęp: 05.05.2014.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top