ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW WYBRANYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI ROLNEJ NA REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE ZMIAN W PRODUKCJI MLEKA W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences SGGW, Faculty of Economic Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Andrzej Parzonko   

dr hab. inż. Andrzej Parzonko (ORCID 0000-0002-8130-0376), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska; tel. +48 22 593-42 -21
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):76–89
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Cele opracowania sprowadzają się do: 1) analizy zmian regionalnych (na poziomie powiatów) w liczbie gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w latach 2002-2010; 2) przedstawienia głównych czynników oddziałujących na dokonujące się zmiany w polskich gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka; 3) określenia wpływu działania 121. „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013 oraz stosowanego sytemu dopłat bezpośrednich na rozwój gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka. Materiały i metody: Praca została wykonana na podstawie analizy i syntezy literatury przedmiotu, zebranych danych statystycznych oraz własnych przemyśleń autora. Wyniki: W Polsce występowało w latach 2002-2010 wyraźne zróżnicowanie regionalne w tempie dokonujących się zmian w sektorze mleczarskim. Do regionu rozwijającego produkcję mleka można zaliczyć prawie całe województwo podlaskie, północną część województwa mazowieckiego oraz południowo-wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski: W ramach PROW 2007-2013 przeznaczono znaczne środki na dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolniczych. Głównie w ramach działania 121. „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowano inwestycje związane z zakupem sprzętu ruchomego, które stanowiły 89% wszystkich inwestycji. Wynikało to po części z faktycznego zapotrzebowania oraz procedur administracyjnych, które stymulowały tego typu inwestycje.
 
REFERENCJE (23)
1.
Bański J. (2007), Geografia rolnictwa Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
2.
Domański R. (2002), Gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Dzun P. (2012), Zmiany strukturalne w chowie krów i produkcji mleka w Polsce w latach 1990-2010. Wieś i Rolnictwo, nr 3, s. 97-114.
 
4.
Dzun W. (2003), Nakłady inwestycyjne i bieżące w rolnictwie polskim w świetle dochodów rolników w latach 1990-2001. Wieś i Rolnictwo, nr 3(120), s. 52-71.
 
5.
Falkowski J. (2001), Geografia rolnictwa świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Hornowski A. (2015), Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji finansowanych z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013 w polskich gospodarstwach rolniczych. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVII, zeszyt 3, s. 136.
 
7.
Kondracki J. (2000), Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Kuciński K. (2009), Geografia ekonomiczna. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
9.
Manteuffel R. (1979), Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL Warszawa.
 
10.
Michna W. (2001), Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 
11.
Parzonko A. (2002), Wyniki ekonomiczne gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka zróżnicowanych organizacją powierzchni paszowej. Zeszyty naukowe SGGW, Warszawa, s. 137-149.
 
12.
Parzonko A. (2013), Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
13.
Parzonko A. (2017), Rola dopłat do krów i pozostałego bydła w polskim systemie dopłat bezpośrednich w rozwoju sektora mleczarskiego. Roczniki SERiA T. 19, z. 1, s. 144-150. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
14.
Rocznik statystyczny Rolnictwa (2016). Wydawnictwo GUS.
 
15.
Seremak-Bulge J. (red.) (2000-2016), Analizy Rynkowe – Rynek mleka. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 
16.
Seremak-Bulge J. (2005), Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005, Program Wieloletni 21/2005. IERiGŻ, Warszawa.
 
17.
Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2014 r. (2014), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawozdanie nr 8, Warszawa.
 
18.
Stola W., Szczęsny R. (2004), Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, W: I. Filera (red.), Geografia gospodarcza Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 56-76.
 
19.
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Dz.U. 2016 poz. 2037.
 
20.
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Dz.U. 2015 poz. 308.
 
21.
Witkowski M. (1997), Efektywność ekonomiczno-organizacyjna I etapu Projektu Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mlecznych w Turośli, W: F. Maniecki (red.), Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 156-163.
 
22.
Ziętara W. (2012), Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 99, s. 43-55.
 
23.
Zwolak J. (2007), Ocena reprodukcji środków trwałych w rolnictwie polskim po 1990 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, s. 96-104.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725