PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZMIANA GOSPODARCZEGO UŻYTKOWANIA TERENU W DOLINIE KRZNY NA TLE REGULACJI JEJ KORYTA
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Zbucki   

Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):130–137
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: niniejszym artykule określono zmiany gospodarczego użytkowania terenu w dolinie rzeki Krzny, które nastąpiły pod wpływem regulacji jej koryta od ujścia Klukówki do ujścia rzeki do Bugu. Materiały i metody: Analizy dokonano na podstawie map kartograficznych i zdjęć lotniczych oraz analiz statystycznych dla okresu 1931-2015. Wyniki: Przeprowadzone badania potwierdziły zmiany gospodarczego użytkowania terenu w dolinie rzeki Krzny na rolnicze wykorzystanie terenu i zwiększenie plonów. Największe zmiany objęły tereny podmokłe i bagienne głównie na rzecz użytków zielonych, których powierzchnia wzrosła o 566% do 2475,7 ha. Wnioski: Przeprowadzane prace regulacyjne spowodowały wzrost pól uprawnych, lasów i pojawienie się terenów pod zabudową oraz zmniejszenie powierzchni lustra wody z 251,94 ha w 1931 roku do 57,28 ha w 2015 roku.
 
REFERENCJE (25)
1.
Ciepielowski, A. (1999). Podstawy gospodarowania wodą. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
2.
Dec, E. (1985). Charakterystyka hydrograficzna woj. bialskopodlaskiego. Rocznik Międzyrzecki, Tom XVI-XVII, s.183-193.
 
3.
Hachoł, J., Bondar-Nowakowska, E. (2016). Wielokryterialna ocena skutków regulacji rzek, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s.108-119.
 
4.
Hildebrandt-Radke, I., Przybycin, J. (2011). Zmiany sieci hydrograficznej i zalesienia a melioracje regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska) w świetle danych historycznych i materiału kartograficznego. Przegląd Geograficzny, 83/3, s. 323-342. https://doi.org/10.7163/PrzG.2....
 
5.
Kałuski, S. (2010). Rzeki a kształtowanie się transgranicznych więzi regionalnych. Prace i Studia Geograficzne, Tom. 44, s. 69–77.
 
6.
Kycko, M. (2011). Analiza zmian użytkowania ziemi w Gorlicach. Teledetekcja środowiska 45, s. 66-73.
 
7.
Lipiński, J. (2006). Zarys rozwoju oraz produkcyjne i środowiskowe znaczenie melioracji w świetle badań. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 5 (1), s. 3–15.
 
8.
Łajczak, A. (2006). Regulacja rzeki a zagrożenie powodziowe, na przykładzie Wisły między Skoczowem i Puławami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr. 4/1, s. 197-215.
 
9.
Oglęcki, P. (2006). Ocena hydromorfologiczna rzek nizinnych na przykładzie rzeki Wkry. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr. 4/1, s. 175-184.
 
10.
Paśnikowski, S., Ziębowicz, J. (1975). Studium generalne rzeki Krzny. Maszynopis.
 
11.
Pietrzak, M., Siwek, J. (2000). Wykorzystanie map historycznych, przetworzonych przy użyciu GIS do oceny zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim. W: W. Chełmicki (red.), Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, , s. 21-30 t. 1, Kraków IGiGP UJ, s. 21-30.
 
12.
Plit, J. (2018). Zarządzanie krajobrazem dolin rzecznych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10, s. 230-240.
 
13.
Somorowski, Cz. (1999). Współczesne problemy melioracji. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
14.
Szuba, K. (2012). Przemiany stosunków wodnych w zlewni i dolinie Dunajca w kontekście poszukiwania środków ograniczenia zagrożenia powodziowego. Czasopismo Techniczne. Środowisko, 109.2-Ś, s. 237-251.
 
15.
Uziak, S., Turski, R. (2008). Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 
16.
Wielka Historia Polski. (2000). Kraków: Wydawnictwo Pinnex.
 
17.
 
18.
Zbucki Ł., Konopka A. (2018). Zmiany użytkowania terenu w Białej Podlaskiej w latach 1983–2015. Acta Geographica Silesiana, 12/4 (32), s. 73-81.
 
19.
Żelazo, J. (2009). Wybrane problemy zabudowy rzek o szczególnych wartościach przyrodniczych. Nauka Przyroda Technologie, Tom 3 Zeszyt 3, s. 1-13.
 
20.
Brest by the Bug (1931). A Tactical Map of Poland in a scale of 1: 100,000/ Brześć nad Bugiem (1931). Mapa Taktyczna Polski w skali 1:100 000.
 
21.
Biala Podlaska (1931). A Tactical Map of Poland in a scale of 1: 100,000/ Biała Podlaska (1931). Mapa Taktyczna Polski w skali 1:100 000.
 
22.
A detailed geological map of Poland in the scale of 1:50 000 Terespol (2007)/ Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 Terespol (2007).
 
23.
A detailed geological map of Poland in the scale of 1:50 000 - Rokitno (2007)/ Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 – Rokitno (2007).
 
24.
A detailed geological map of Poland in the scale of 1:50 000 - Biala Podlaska (2008)/ Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 – Biała Podlaska (2008).
 
25.
Aerial photographs (2015) No. 5/2473, 24/3125, 20/2432, 21/2654, 22/2651, 1/0318, 1/0319, 1/0320, 1/0321, 1/0322, 1/0323, 1/0324, 2/0281, 29/1531, 29/1532, 3/0229, 5/0213, 6/0161, 6/0162, 7/0143, 79/3045, 802/0726, 82/3087, 82 / 3088, 83/3116, 83/3117, 87/3176, 88/3193 license number DIO.7211.437.2017 PL N/ Zdjęcia lotnicze (2015) nr 5/2473, 24/3125, 20/2432, 21/2654, 22/2651, 1/0318, 1/0319, 1/0320, 1/0321, 1/0322, 1/0323, 1/0324, 2/0281, 29/1531, 29/1532, 3/0229, 5/0213, 6/0161, 6/0162, 7/0143, 79/3045, 802/0726, 82/3087, 82/3088, 83/3116, 83/3117, 87/3176, 88/3193 licencja nr DIO.7211.437.2017 PL N.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725