ARTYKUŁ ORYGINALNY
INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO JAKO BIZNESOWA SZANSA ROZWOJU REGIONALNEGO W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):138-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W ciągu ostatnich lat inkubatory kuchenne przykuły uwagę coraz większych i wyrafinowanych tytułów w prasie lokalnej i krajowej. Zrzeszeni lokalni producenci starają się na pozyskanie środków na tego rodzaju inwestycje. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie pojęcia inkubatora kuchennego, jego funkcjonowania oraz przedstawienie jego roli dla rozwoju lokalnego w produkcji żywności. Materiały i metody: Przestudiowano dostępną literaturę polską i zagraniczną dotyczącą podjętego problemu. Opracowanie powstało na podstawie analizy i obserwacji funkcjonujących już inkubatorów kuchennych. Wyniki: Przeprowadzone dociekania wykazują, że inkubatory kuchenne stanowią bardzo ważny element rozwoju gospodarki lokalnej. Wnioski: Należy monitorować działanie inkubatorów kuchennych i na tej podstawie usprawniać rozwój tych obiektów.
 
REFERENCJE (21)
1.
Food incubator transforming regions (2016). Pobrano z: http://www.foodincubators.how/....
 
2.
Kamiński, R. (2008). Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 
3.
Karpińska, J. (2006). Realizacja sektorowych programów operacyjnych oraz ich wpływ na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W: M.Ciska (red.), Regionalizacja w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa (s. 35-44). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
4.
Kim, Ch., Mauborge, R. (2006). Jak ocenić potencjał rynkowy nowych produktów. W: Zarządzanie innowacją (s. 89-116). Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 
5.
Kołodziejczak, A. (2011). Lokalne grupy działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim. W: M. Wesołowska (red.), Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji (s. 203-215). „Studia obszarów wiejskich” t. XXVI. Warszawa: IGiPZ PAN, Warszawa.
 
6.
Pałka, E. (2015). Rola lokalnych grup działania rozwoju obszarów wiejskich. Przykład województwa świętokrzyskiego. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 3, 189-203.
 
7.
Econsult Solutions (2013). U.S. Kitchen Incubators: An Industry Snapshot. Pobrano z: http://www.econsultsolutions.c....
 
8.
Publikacja zbiorowa (2016). Inkubator kuchenny. Poradnik tworzenia i funkcjonowania. Minkowo: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości. Pobrano z: http://www.swietokrzyskieswiss....
 
9.
Publikacja zbiorowa (2015). Jak uruchomić i prowadzić inkubator kuchenny w lokalnym systemie żywnościowym. Kraków, Lanckorona: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, http://gosciniec4zywiolow.pl/f....
 
10.
Wodka, A. (2016). U.S. Kitchen Incubators An Industry Update. Pobrano z: http://www.actimpact.org/wp-co... 2016/03/U.S.-Kitchen-Incubators-An-Industry-Update_Final.pdf.
 
11.
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, art. 3 pkt. 2. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal....
 
12.
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, Dziennik Urzędowy L139 z dnia 30.04.2004 r., poz.0001 – 0054. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal....
 
13.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, Dz.U. 2005 nr 10 poz. 68. Pobrano z: http://isap.sejm.gov.pl/Downlo....
 
14.
Dotacje unijne: Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Pobrano z: http://www.rp.pl/Firma/3102899....
 
15.
 
16.
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Baza LGD 2014-2020. Pobrano z: http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2....
 
17.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/Wspar....
 
18.
Nasza Kalwaria Niezależny info portal. Pobrano z: http://naszakalwaria.pl/urucho....
 
19.
Produkt lokalny z Małopolski, Inkubator kuchenny Pobrano z: http://produktlokalny.pl/inkub....
 
20.
 
21.
Stryszów Serwis Gminny, Otwarcie „Inkubatora Kuchennego” w Zakrzowie – 22.09.2016. Pobrano z: http://www.stryszow.pl/gmina/w....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top