REVIEW ARTICLE
THE SITUATION OF GRADUATES AND STUDENTS IN THE POLISH LABOUR MARKET
 
More details
Hide details
1
Zakład Zarządzania, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
3
Zakład Pielęgniarstwa, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-10-25
 
 
Final revision date: 2023-11-19
 
 
Acceptance date: 2023-11-22
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Grzegorz Czapski   

Zakład Zarządzania, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):655-675
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
Situation of graduates and students
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the study is to indicate the situation of students and graduates on the Polish labour market, taking into account data on the number of students and graduates, as well as employment and unemployment statistics in selected years. Materials and methods: The study used the method of analysis of legal acts, data of the Central Statistical Office and analysis of the literature on the subject. Based on the qualitative analysis of the available documents, the main changes in the employment of university and secondary school graduates were indicated, taking into account the main factors limiting their employment. Results: People with higher education are in a particularly good situation on the labour market compared to secondary school graduates. In the process of hiring employees, the age, the field of study of the candidate and the actual situation on the labour market are important. Conclusions: Factors limiting employment were identified, both on the part of employers and the graduates themselves, taking into account the selected time period and the situation on the labour market.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (29)
1.
Barwińska-Małajowicz, A. (2013). Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
2.
Boni, M. (red.) (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
3.
Drabek, A., Ciołkiewicz, Ł. (2015). Bezrobotni do 30. roku życia jako nowa grupa szczególnego ryzyka na rynku pracy. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/ Politechnika Łódzka, (59)1196, 15-36.
 
4.
Drapińska, A. (2008). Relacje rynkowe – podstawy teoretyczne. W: D. Dąbrowski (red.), Nowe trendy w marketingu dla inżynierów (s. 43-56). Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii.
 
5.
Drobyazko, S., Barwinska-Malajowicz, A., Slusarczyk, B., Chubukova, O., Bielialov, T. (2020). Risk management in the system of financial stability of the service enterprise. Journal of Risk and Financial Management, 3(12), 300. https://doi.org/10.3390/jrfm13....
 
6.
Global Employment Trends for Youth (2010). Special issue on the impact of the global economic crisis on youth, ILO Report. Geneva: Wyd. International Labour Office.
 
7.
GUS (2018). Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2018 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. www.stat.gov.pl.
 
8.
GUS (2020). Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2020 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. www.stat.gov.pl.
 
9.
GUS (2022). Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2022 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2022 www.stat.gov.pl.
 
10.
Góra, M. (2016), Prekaryzacja rynku pracy, W: A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce (s. 266-274). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
11.
Krajewska-Smardz, A. (2012). Marka uczelni a pozycja jej absolwentów na rynku pracy. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Zarządzanie marką w szkołach wyższych. Wybrane problemy (s. 43-56). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 
12.
Pasternak-Malicka, M. (2014). Aktywność zawodowa młodych osób na rynku pracy i ich skłonność do podejmowania nieformalnego zatrudnienia. Ekonomia i Zarządzanie, 3, 127-143.
 
13.
Plewka, Cz. (2015). Sytuacja ludzi młodych na współczesnym rynku pracy. Problemy Profesjologii, 1, 39-52.
 
14.
Staszewska, E. (2012). Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
15.
Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne), W: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
16.
Zgierska, A. (2015). Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2014. Warszawa: Wyd. Główny Urząd Statystyczny, Departament Rynku Pracy.
 
17.
Zgierska, A. (2022). Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2022. Warszawa: Wyd. Główny Urząd Statystyczny, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 
18.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).
 
19.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365).
 
20.
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 598).
 
21.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
 
22.
 
23.
https://www.pulshr.pl/edukacja... 1.html (dostęp 02.08.2023 r.).
 
24.
www.elk.praca.gov.pl/documents/4923351/6404051/Informacja-02_2018.pdf/53c635b7-b426-4d53-b2c3-04848524f4ca?t=1525942010784 (dostęp 02.08.2023 r.).
 
25.
 
26.
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych (dostęp 02.08.2023 r.).
 
27.
 
28.
 
29.
https://ela.nauka.gov.pl/pl/ex... (dostęp: 17.11.2023 r.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top