ORIGINAL ARTICLE
THE LEGAL ASPECTS OF FOREIGNERS' EMPLOYMENT IN THE CONTEXT OF THE POLISH LABOUR MARKET NEEDS
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Finanse i Rachunkowość, Państwowa Szkoła Wyższa Biała Podlaska, Polska
 
2
Radca Prawny, Kancelaria Prawna, Polska
 
 
Submission date: 2020-02-19
 
 
Final revision date: 2020-04-28
 
 
Acceptance date: 2020-04-30
 
 
Online publication date: 2020-06-30
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Piotr Zaręba   

Finanse i Rachunkowość, Państwowa Szkoła Wyższa Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(2):212-232
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The publication comprises the analysis of the most important legislation governing the employment of foreigners in Poland and the data of significance to developing legal solutions in this area. The purpose of the paper is to evaluate the suitability of the adopted solutions to the needs of the labour market. Materials and methods: The performed legal analysis is closely related to the statistical analysis of the transformations of the Polish labour market which have taken place over the last 6 years, with particular attention to demographic and economic data. The authors also applied qualitative methods in the form of observations concerning the adaptation of Polish laws to the demand for hiring foreigners, as well as the presentation of the results of surveys analysing the opinions and sentiments of labour market participants, labour market forecasts published on a regular basis, and inspections carried out by authorised entities. Results: The systematic decrease in the Polish population and increasing staff deficits reported by employers are among the most important challenges. The deficits are largely supplemented by Ukrainian employees, yet there are growing concerns that difficulties in acquiring new staff may aggravate, as the competition in attracting foreign staff is becoming increasingly perceptible. In Poland, relevant legal instruments concerning the employment of foreigners are mostly stipulated in the Foreigners Act, the Act on employment promotion and labour market institutions, and in secondary legislation to these Acts. The laws are very complex, they lack comprehensive solutions in the field of foreigner employment policy, while competent offices and authorities experience difficulties in fulfilling their tasks. Conclusions: It is necessary to develop and implement a comprehensive strategy as part of employment policies, taking into account the urgent and actual demand of the labour market for foreigners’ work.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (51)
1.
Kubiciel-Lodzińska, S. (2013). Imigracja do Polski obywateli państw trzecich w świetle wybranych danych statystycznych. W: W. Duczmal, S. Kubiciel-Lodzińska (red.), Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu, Opole.
 
2.
Kubiczek, A. (2010). Gospodarka nieformalna jako wyraz zawodności państwa, Ekonomia i Prawo, 6, 361-370. https://doi.org/10.12775/EiP.2....
 
3.
Makowski, M. (2018). Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r., Infor PL.
 
4.
Podgórska-Rakiel, E., Szypniewski, M. (2018). Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
5.
Solga, B. (2016). Polityka migracyjna Polski i jej regionalny wymiar, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 290, 51-61.
 
6.
Ministerstwo Spaw Wewnętrznych i Administracji, Polityka migracyjna Polski. Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r.
 
7.
Brzozowska, A. (2018). Społeczne zakotwiczenie w klasowo-etnicznych tożsamościach a integracja polskich i ukraińskich imigrantów. Studia migracyjne - Przegląd Polonijny, 1(167), 69-99. 10.4467/25444972SMPP.18.004.8913.
 
8.
Duszczyk, M., Lesińska, M., Matuszczyk, K. (2019). Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. Teoria i Praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski. https://doi.org/10.31338/uw.97....
 
9.
Kawka, I., Kozera, Ł. (2018). Prawne aspekty podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, Rocznik Administracji Publicznej, 2019(5), 40-59. https://doi.org/10.4467/244978....
 
10.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (Dz. Urz. UE z 28 marca 2014 r., L 94/375).
 
11.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE z 27 maja 2014 r., L 157/1).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 97, ze zm.).
 
13.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 588).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2349).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. z 2017 r. poz. 2348).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2015 r. poz. 543).
 
17.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345).
 
18.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747).
 
19.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1026).
 
20.
Ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1543).
 
21.
Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.).
 
22.
Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).
 
23.
Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 107).
 
24.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2018, https://stat.gov.pl/obszary-te..., dostęp: 4 kwietnia 2020.
 
25.
Główny Urząd Statystyczny (2013). Kwartalna informacja o rynku pracy [online] stat.gov.pl/cps/rde/xbc /gus/PW_kwartalna_inf_o_rynku_pracy_I_kw_2013.pdf, dostęp: 26 czerwca 2018.
 
26.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Monitoring Rynku Pracy – Kwartalna informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2019 r. [online], stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-pierwszym-kwartale-2019-r-,12,37.html, dostęp: 14 lutego 2020.
 
27.
Główny Urząd Statystyczny (2018). Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2018 [online], stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/podstawowe-dane-z-badania-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-wyrownane-sezonowo-w-latach-2010-2018,16,2.html, dostęp: 25 czerwca 2018.
 
28.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2019 [online], stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/podstawowe-dane-z-badania-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-wyrownane-sezonowo-w-latach-2010-2019,16,2.html, dostęp: 14 lutego 2020.
 
29.
Główny Urząd Statystyczny (2018). Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2018 [online], //stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2018,4,1.html, dostęp: 25 czerwca 2018.
 
30.
Główny Urząd Statystyczny (2020). Wyrównania sezonowe – Bezrobotni i stopa bezrobocia w latach 2011-2019 [online], stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/wyrownania-sezonowe-bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-w-latach-2011-2019,5,1.html, dostęp: 14 lutego 2020.
 
31.
Główny Urząd Statystyczny (2018). Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie [online], stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty pracy/wyrownaniasezonowe-przecietne-zatrudnienie-i-przecietne-miesieczne-wynagrodzenie,20,1.html, dostęp: 25 czerwca 2018.
 
32.
Główny Urząd Statystyczny (2020). Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie [online], stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wyrownaniasezonowe-przecietne-zatrudnienie-i-przecietne-miesieczne-wynagrodzenie,20,4.html, dostęp: 14 lutego 2019.
 
33.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (2018), Nowe priorytety rządowej polityki migracyjnej [online], www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/nowe-priorytety-rzadowej-polityki-migracyjnej/, dostęp: 17 czerwca 2018 r.
 
34.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2018). Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki [online], www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/, dostęp: 17 czerwca 2018 r.
 
35.
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce, https://psz.praca.gov.pl/web/u..., dostęp 4 kwietnia 2020 r.
 
36.
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisane do ewidencji oświadczeń (obowiązujące od 2018 r.), https://psz.praca.gov.pl/web/u... oswiadczenia-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-wpisane-do-ewidencji-oswiadczen-obowiazujace-od-2018-r-, dostęp 4 kwietnia 2020 r.
 
37.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2018). Rynek pracy w Polsce w 2017 r., www.mpips.gov.pl/analizy i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek-pracy-w-polsce-w-2017-roku/, dostęp: 29 czerwca 2018 r.
 
38.
Najwyższa Izba Kontroli (2018). NIK o wydawaniu wiz pracowniczych obywatelom Ukrainy [online], www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wydawaniu-wiz-pracowniczych-obywatelom-ukrainy.html, dostęp: 17 czerwca 2018 r.
 
39.
Najwyższa Izba Kontroli (2019). Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców. Informacja o wynikach kontroli, www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/105/, dostęp: 28 stycznia 2019 r.
 
40.
Polska Akademia Nauk (2019). Stanowisko Komitetu Badań nad Migracjami PAN w sprawie dokumentu „Polityka migracyjna Polski” (10 czerwca 2019 r., 70 stron) [online], http://www.kbnm.pan.pl/images/..., dostęp: 4 kwietnia 2020 r.
 
41.
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców [online], http://www.prawawpracy.pl/html..., dostęp: 4 kwietnia 2020 r.
 
42.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (2017). Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w Polsce [online], barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2018/Raport_polska_ok-min.pdf, dostęp: 30 czerwca 2018.
 
43.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (2018). Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w Polsce [online], https://barometrzawodow.pl/use..., dostęp: 14 lutego 2020.
 
44.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (2019). Barometr zawodów 2020. Raport podsumowujący badanie w Polsce [online], barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/raport_ogolnopolski_2020.pdf, dostęp: 14 lutego 2020.
 
45.
Manpower Group (2013). 2013 Niedobór talentów. Wyniki badania [online] www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2016/09/2013_Niedobor_talentow_Raport_ManpowerGroup.pdf, dostęp: 14 czerwca 2018.
 
46.
Manpower Group (2018). 2018 Talent Shortage Survey [online], go.manpowergroup.com/talent-shortage2018#.WM_vNG_hCUk, dostęp: 14 czerwca 2018.
 
47.
Manpower Group (2020). Rozwiązanie problemu niedoboru talentów: dowiedz się czego chcą pracownicy [online], https:// www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2020/02/Rozwiazanie_problemu_niedoboru_talentow_PL-1.pdf, dostęp: 14 lutego 2020.
 
48.
Work Service (2013). Barometr Rynku Pracy Work Service – I edycja [online], www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy/Barometr-Rynku-Pracy-Work-Service-I-edycja, dostęp: 14 czerwca 2018.
 
49.
Work Service (2018). Barometr Rynku Pracy Work Service – IX edycja [online], www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy/Barometr-Rynku-Pracy-Work-Service-IX-edycja, dostęp: 14 czerwca 2018.
 
50.
Work Service (2019). Barometr Rynku Pracy Work Service – XII edycja [online], https://www.workservice.com/pl..., dostęp: 14 lutego 2020.
 
51.
https://www.gov.pl/web/mswia/s..., dostęp: 14 lutego 2020.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top