ORIGINAL ARTICLE
THE RETURN OF PENSIONERS TO THE LABOUR MARKET IN THE MACRO-REGION OF EASTERN POLAND
 
More details
Hide details
1
Zakład Ekonomii, Akademia Bialska im. Jana Pawła II
 
2
Zakład Zarządzania, Akademia Bialska im. Jana Pawła II
 
 
Submission date: 2023-09-01
 
 
Final revision date: 2023-11-22
 
 
Acceptance date: 2023-11-22
 
 
Publication date: 2023-12-29
 
 
Corresponding author
Danuta Guzal-Dec   

Zakład Ekonomii, Akademia Bialska im. Jana Pawła II
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):519-537
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
J0
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the study is to determine the scale of the phenomenon of pensioners remaining on the labour market and their potential readiness to return, as well as the determinants of this phenomenon in the peripheral areas of the macro-region of Eastern Poland. Materials and methods: The results of a survey conducted in 2021 among pensioners from Podlaskie, Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships were used. Results: Simultaneous receipt of a pension and continued employment occurred in the case of 36.9% of the surveyed sample, 10% of the respondents were not working but declared their readiness to return to the labour market. The reasons for remaining unemployed mainly included: lack of suitable job offers, health problems and unwillingness to work. Conclusions: The specificity of the problems of unemployed pensioners in the macro-region of Eastern Poland suggests the need for regional activation measures in social policy, taking into account the existing potential of elderly people.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (33)
1.
Adamska-Chudzińska, M. (2016). Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2(46), 334–344. https://doi.org/10.15584/nsawg....
 
2.
Banaś, D. (2019). Aktywność zawodowa osób w wieku 50+ w krajach bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa) w latach 1998–2017. Polityka Społeczna, 11-12, 27-34.
 
3.
Chłoń-Domińczak, A., Holzer-Żelażewska, D., Maliszewska, A. (2017). Analityczny Raport Uzupełniający Nr 3. Polacy po pięćdziesiątce: praca i emerytura. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: https://share50plus.pl/sites/s....
 
4.
Cumming, E., Henry, W.E. (1961). Growing old: The process of disengagement. New York: Basic Books.
 
5.
Diggs, J. (2008). Activity Theory of Aging. W: S.J. Loue, M. Sajatovic (red.), Encyclopedia of Aging and Public Health (79–81). Boston: Springer.
 
6.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. (2021). Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego. Raport z badania. Pobrane z: http://www.dwup.pl/asset/image... czynnik%C3%B3w%20warunkujC4%85cych%20utrzymanie%20i%20powr%C3%B3t%20na%20rynek%20pracy%20os%C3%B3b%20ze%20starszych%20grup%20wiekowych%20na%20obszarze%20wojew%C3%B3dztwa%20dolno%C5%9Bl%C4%85skiego.pdf.
 
7.
Farole, T., Goga, S., Ionescu-Heroiu, M. (2018). Rethinking Lagging Regions: Using Cohesion Policy to Deliver on the Potential of Europe’s Regions. World Bank Raport on European Union, Word Bank Group 2018. Pobrane z: https://www.worldbank.org/en/r....
 
8.
Flaszyńska, E., Męcina, J. (2021). Aktywne starzenie się jako wyzwanie dla rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Europy. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 150(3), 65–86. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
9.
GUS. (2019). Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
10.
GUS. (2022). Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2020 roku. Pobrane z: stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/19/5/1/osoby_powyzej_50._roku_zycia_na_rynku_pracy_w_2020_r.pdfhttps://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osobstarszych-w-polsce-w-2020-roku,2,3.html.
 
11.
GUS. (2022). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/files/gfx/....
 
12.
GUS. (2023). Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2021 roku. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
13.
Guzal-Dec, D., Zbucki, Ł. (2021). Economic culture of Local Action Group (LAG) communities from peripheral regions. Evidence from Poland. Economics and Sociology, 14(3), 72–88. https://doi.org/10.14254/2071-....
 
14.
Halicki, J. (2006). Społeczne teorie starzenia się. W: M. Halicka, J. Halicki (red.), Zostawić ślad na ziemi (255-276). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
15.
Idczak, P. (2013). Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce. Warszawa: Difin.
 
16.
Kałuża, D., Szweda-Lewandowska, Z. (2009). Bariery aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce. W: R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne (168-179). Białystok-Warszawa: IPiSS, WSE w Białymstoku.
 
17.
Komisja Europejska. (2017). Competitiveness in low-income and low-growth regions The lagging regions report. Pobrane z: https://ec.europa.eu/regional_....
 
18.
Kowalewski, J.T. (red.) (2006). Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku. Łódź: Wyd. UŁ.
 
19.
Kozerska, A. (2019). Edukacja w późnej dorosłości na tle przemian w naukach społecznych. Rocznik Andragogiczny, 26, 153–170. http://dx.doi.org/10.12775/RA.....
 
20.
Łuczka-Bakuła, W., Jabłońska-Porzuczek, L. (2013). Aktywność zawodowa emerytów w świetle badań ankietowych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(30), 177–186.
 
21.
Mandrzejewska-Smól, J. (2014). Aktywność zawodowa osób starszych na współczesnym rynku pracy. Problemy Profesjologii, 2, 175–187.
 
22.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (2019). Working Better with Age, Ageing and Employment Policies, Paris 2019. https://doi.org/10.1787/c4d4f6.... Pobrane z: https://www.oecd.org/employmen....
 
23.
Pilati, M., Hunter, A. (2020). Research for REGI Committee – EU Lagging Regions: state of play and future challenges. Brussels: European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies. Pobrane z: https://www.europarl.europa.eu....
 
24.
PwC. (2018). Golden Age Index. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/media/20....
 
25.
Schönbrodt, B., Veil, K. (2012). Zjawisko wycofania społecznego w kontekście „aktywnego starzenia się”. Potrzeba działania i przykłady dobrych praktyk w Niemczech. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 18, 63–76.
 
26.
Seredyńska, D. (2013). Dyskursy edukacyjne o starości w naukach humanistycznych i społecznych. Analiza konferencji ogólnopolskich. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
27.
The future of retirement: What the People want. London: HSBC.
 
28.
Tobiasz-Adamczyk, B. (2007). Społeczne aspekty starzenia się i starości. W: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej (s. 37-41). Gdańsk: Via Media.
 
29.
Urbaniak, B. (2013). Aktywizacja zawodowa starszego pokolenia – czy europejski rok aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej dobrze ją promuje? Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 291, 7–18.
 
30.
Weiner, J., Orange, E., Weiner, E. (2023). Megatrends Impacting the Future of Retirement Plans. Pobrane z: https://www.soa.org/49919d/glo....
 
31.
Wilsz, J. (2008). Aktywność zawodowa człowieka w procesie pracy w kontekście samoregulacji oraz organizacji. W: R. Gerlach (red.), Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia. Bydgoszcz: UKW.
 
32.
Zalega, T. (2016). Segment osób w wieku 65+ w Polsce jakość życia – konsumpcja – zachowania konsumenckie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
33.
Zamorska, K., Makuch, M. (2018). Starzenie się społeczeństwa. Wymiar społeczny, gospodarczy i polityczny. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top