ORIGINAL ARTICLE
USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN LOW-EMISSION ECONOMY PLANS OF SELECTED MUNICIPALITIES OF THE LUBELSKIE PROVINCE
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Online publication date: 2019-03-31
 
 
Corresponding author
Alina Kowalczyk-Juśko   

Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Leszczyńskiego 7, 20-069, Lublin, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):33-44
 
JEL: Q42, Q48, Q51, Q53, R58
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The work concerns the reduction of greenhouse gas emission thanks to renewable energy sources (RES) utilized in selected municipalities of the Lubelskie Province. The aim of the study was to assess the consistency between the tasks provided in low-emission economy plans (LEEP) and the strategic documents on RES, especially biomass. The investment priorities of municipalities regarding RES and the impact of these investments on the emission of CO2 have been presented. Materials and methods: The analysis covered 8 LEEPs and programming documents: EU, national and regional ones concerning RES. Results: EU and Polish policy contribute to the development of RES, including biomass, under the condition that their negative effect on the environment, resulting especially from biomass burning, is limited. Municipalities intend mainly to use solar energy, yet the technologies of biomass they suggest are not always in line with new trends. Conclusions: Measures limiting the emission of greenhouse gases, including the use of RES, are provided in the analysed LEEPs. However, some municipalities intend to produce energy from biomass, mainly in the process of combustion. As this is not in line with the latest EU recommendations, such plans should then be verified.
 
REFERENCES (32)
1.
Bertoldi, P., Cayuela, D.B., Monni, S., de Raveschoot, R.P. (2012). Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Kraków: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.
 
2.
Björklund, A. (2012). Life cycle assessment as an analytical tool in strategic environmental assessment. Lessons learned from a case study on municipal energy planning in Sweden. Environ Impact Asses, 32(1), 82-87. https://doi.org/10.1016/j.eiar....
 
3.
Burchard-Dziubińska, M. (2015). Dostępność i jakość danych statystycznych, niezbędnych do budowania strategii gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3(69), 140-155.
 
4.
Chyłek, E. (2016). Nowe strategie Komisji Europejskiej dotyczące biogospodarki i gospodarki wewnętrznej o obiegu zamkniętym. Polish Journal of Agronomy, 25, 3-12.
 
5.
Dzikuć, M., Adamczyk, J. (2015). The ecological and economic aspects of a low emission limitation: a case study for Poland. Int. Journal of Life Cycle Assess, 20(2), 217-225. https://doi.org/10.1007/s11367....
 
6.
Edenhofer, O., Knopf, B., Barker, T., Baumstark, L., Bellevrat, E., Chateau, B., Criqui, P., Isaac, M., Kitous, A., Kypreos, S., Leimbach, M., Lessmann, K., Magné, B., Scrieciu, S., Turton, H, van Vuuren, D. P. (2010). The Economics of Low Stabilization: Model Comparison of Mitigation Strategies and Costs. The Energy Journal, 31(1), 11-48. https://doi.org/10.5547/ISSN01....
 
7.
Gradziuk, P., Gradziuk, B. (2016). Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 1(170), 105-126.
 
8.
Gralak, K. (2015). Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14(63), 65-74.
 
9.
Komunikat Komisji Europejskiej (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, COM(2010) 2020 final.
 
10.
Komunikat Komisji Europejskiej (2011). Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. COM(2011) 112 final.
 
11.
Komunikat Komisji Europejskiej (2011). Plan działania w zakresie energii do roku 2050. Bruksela, COM(2011) 885 final.
 
12.
Komunikat Komisji Europejskiej (2012). Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. COM (2012) 60 final.
 
13.
Komunikat Komisji Europejskiej (2015). Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Bruksela, COM(2015) 614 final.
 
14.
Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych (2010). Warszawa: Minister Gospodarki.
 
15.
Nowakowska, A. (2015). Inteligentne specjalizacje regionalne – nowa idea i wyzwanie dla polityki regionalnej, Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 380, 310-318. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
16.
Nussbaumer, T. 2003. Combustion and co-combustion of biomass: fundamentals, technologies, and primary measures for emission reduction. Energy & Fuels, 17(6), 1510-1521. https://doi.org/10.1021/ef0300....
 
17.
Pakiet klimatyczno-energetyczny (2009). Dz. Urzędowy UE L 140.
 
18.
Piontek, W. (red) (2011). Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 
19.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biszcza na lata 2016-2020 (2016). Biszcza.
 
20.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa na lata 2016-2020 (2016). Bychawa.
 
21.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłoczew na lata 2015-2020 (2015). Lublin.
 
22.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krynice na lata 2016-2020 (2016). Lublin.
 
23.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piszczac (2016). Piszczac.
 
24.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Werbkowice na lata 2015-2020 (2016). Lublin.
 
25.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zwierzyniec (2015). Zwierzyniec.
 
26.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska. Ramy Programowe 2014-2020 (2015). Biała Podlaska.
 
27.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (2002). Lublin: Biuro Planowania Przestrzennego.
 
28.
Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego (2013). Lublin: Biuro Planowania Przestrzennego.
 
29.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 (2014). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 
30.
Sidorczuk-Pietraszko, E. (2015). Gospodarka niskoemisyjna na obszarze transgranicznym – wyzwania i obszary współpracy. W: K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra (red.), Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych (s. 165-201). Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 
31.
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (2014). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
 
32.
The Bioeconomy to 2030 (2009). OECD: Designing a Policy Agenda.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top