ORIGINAL ARTICLE
REGIONAL DIFFERENTIATION OF THE ABSORPTION OF MODERNIZATION OF AGRICULTULAR HOLDINGS UNDER THE FUNDING OF THE 2007-2013 RDP: CHANGING WORK EFFICIENCY IN AGRICULTURE
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Corresponding author
Anna Nowak   

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):50-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of this paper is Measure 121 of the 2007-2013 RDP, called Modernisation of agricultural holdings. The objective of the study was to present the diversification of regional absorption of aid funds used under this measure and to assess the correlation between the scale of the use of these funds and the level of labor productivity in agriculture. Materials and methods: On the basis of the GUS data, the regional differentiation of the absorption of aid funds from the analyzed measure and labor productivity in agriculture were assessed. The relation between these categories was determined based on Pearson’s linear correlation index. Results and conclusions: A strong regional diversification of labor productivity in agriculture and the level of utilization of European Union funds directed at modernization of agricultural holdings was observed. There is a relation between the scale of the utilization of funds under Measure 121 of the RDP and the efficiency of labor factor. It can therefore be assumed that the form of support investigated is a significant stimulus for the increase in the level of work efficiency.
 
REFERENCES (23)
1.
Babuchowska K., Marks-Bielska R. (2012). Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 8(57), 36-46.
 
2.
Bank Danych Lokalnych. GUS. Pobrane z https://bdl.stat.gov.pl.
 
3.
Barrett, C.B., Carter, M.R., Timmer, C.P. (2010). A Century–Long Perspective on Agricultural Development. American Journal of Agricultural Economics, 92(2), 447-468. https://doi.org/10.1093/ajae/a....
 
4.
Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2015), Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 
5.
Binderman, A. (2013). Dynamika regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce w latach 1998-2010. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 14(3), 17-26.
 
6.
Czubak, W. (2012). Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25), 57-67.
 
7.
Czubak, W., Sadowski, A. (2014). Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(32), 45-57.
 
8.
Czyżewski, B., Gospodarowicz, M., Lidke, D., Matuszczak, A., Wasilewska, A., Wasilewski, A. (2008). Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 
9.
Felczak T. (2015). Źródła finansowania działalności indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855 - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(74), 83-91.
 
10.
Karanikolas, P., Martinos, N. (2007). The modernization process in Greek Agriculture: The case of investment aid. Agricultural Economics Review, 8(1), 37-49.
 
11.
Kiryluk-Dryjska, E., Baer-Nawrocka, A. (2014). Polityka rolna Unii Europejskiej, kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego. Poznań: Wydawnictwo UP.
 
12.
Komisja Europejska (2010). EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020.
 
13.
Kowalski, A. (1998). Czynniki produkcji w agrobiznesie. W: Woś A. (red.), Encyklopedia agrobiznesu (s. 108-114). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 
14.
Kusz, D. (2014). Znaczenie funduszy unii europejskiej w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych w Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego. Roczniki Naukowe SERiA, 16(2), 154-159.
 
15.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2016), Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Warszawa. Pobrane z http://www.minrol.gov.pl/Wspar... 2014-2020.
 
16.
Nowak, A., Kamińska, A., Krukowski, A. (2015). Regional differentiation of productive potential of agriculture and the effectiveness of its use in Poland. Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development 2015. http://doi.org/10.15544/RD.201...
 
17.
Nurzyńska, I. (2016). Polska wieś i rolnictwo jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej. W: J. Wilkin I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2016, Raport o stanie wsi (s. 107-111). Warszawa: FDPA Scholar.
 
18.
Nurzyńska, I. (2012). Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. W: J. Wilkin I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012, Raport o stanie wsi (s. 175-202). Warszawa: FDPA Scholar.
 
19.
Runowski, H. (2004). Opcje strategiczne dla przedsiębiorstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA. 4(1), s. 183-188.
 
20.
Rzeszutko, A., Poczta, W. (2015). Znaczenie wspólnej polityki rolnej w procesie modernizacji rolnictwa w Polsce. W: Czyżewski A., Klepacki B. (red.). Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (s. 294-310). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 
21.
Tomczyk, A. (2014). Uwarunkowania technicznej modernizacji gospodarstw rolnych w południowej Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 13(1-2), 49-55.
 
22.
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst ujednolicony (2005). Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa: Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji.
 
23.
Żołądkiewicz, A. (2012). Dofinansowanie rozwoju mikroprzedsiębiorczości na terenach wiejskich w ramach PROW 2007–2013 – rezultaty. Copernican Journal of Finance & Accounting, 1(1), 173-185.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top