ORIGINAL ARTICLE
EXPROPRIATION AS A MANAGEMENT INSTRUMENT IN THE TOURISTICALLY ATTRACTIVE DISTRICTS
 
 
More details
Hide details
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie West Pomeranian University of Technology in Szczecin
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(2):65-75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to define the scope of expropriation undertaken in the touristically and environmentally attractive districts , and its justification determined by public purposes it is expected to serve. In addition, the article to determines how the investments, significant from the environmental or the development of tourist attractions’ viewpoint, limit the individual use of space u in such districts. The study focuses on the period 2008-2011. The research involved all districts identified as touristically or environmentally attractive, i.e. districts located in the mountains, near the sea coast, or in substantial portion covered by large lakes and forests.
 
REFERENCES (12)
1.
Bohdanowicz P. (2008), Turystyka a świadomość ekologiczna. Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń;.
 
2.
Bołtromiuk A. (red.), (2011), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa;.
 
3.
Bukowski Z. (2009), Zrównoważony rozwój w systemie prawa. Dom Organizatora, Toruń 2009;.
 
4.
Bukowski Z. (2011), Zrównoważony rozwój a gospodarcze korzystanie z zasobów przyrodniczych. W: M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Łódź – Poznań 2011, s. 75;.
 
5.
Deszczka M., Dworakowska M., Gos M., Wąsowicz M. (2011), Gospodarowanie zasobami środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa;.
 
6.
Jaźwiński I. (2010), Podstawy polityki ekologicznej. W: K. Małachowski (red.) Gospodarka a środowisko i ekologia. CeDeWu, Warszawa, s. 209 – 215;.
 
7.
Jędrzejczyk I. (1995), Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Katowice;.
 
8.
Kozłowski S. (2007), Przyszłość ekorozwoju. Wydawnictwo „KUL”, Lublin;.
 
9.
Mirowski W. (2003), Ekologizacja jako problem strategiczny w rozwoju turystyki. „Rocznik Naukowy Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, nr 1/2003, Warszawa, s. 35 – 43;.
 
10.
Papuziński A (red.), (2005), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Branta, Bydgoszcz;.
 
11.
Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce. PWE, Warszawa;.
 
12.
Woś T. (2010), Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot. Lexis Nexis, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top