ORIGINAL ARTICLE
FINANCIAL INSTRUMENTS OF EUROPEAN COHESION POLICY AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVENESS OF POLISH ECONOMY IN 2007-2013
 
More details
Hide details
1
Cracow University of Economics / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Ludmiła Frydrych   

M.A. Ludmiła Frydrych, Cracow University of Economics, Rakowicka St.27, 31-510 Cracow, Poland, phone: +48 12 293 57 00
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(2):26-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to analyse dependents of disbursement of funds as part of Operational Programme Innovative Economy and level of innovativeness of Polish economy measured by SII index in 2008-2012. In the article, there are chosen instruments and forms of support of innovative projects, which as a rule, should contribute to the growth of innovativeness of Polish economy. Operational Programme Innovative Economy was used for empirical research, which, from the financial perspective in 2007-2013, is the greatest source of financing projects of innovative character. Moreover, the analysis refers to SII total innovative index, proposed in annual reports of European Commission, which measures innovativeness of the economy.
 
REFERENCES (23)
1.
Białoń L. (2010), Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa., s. 15-16.
 
2.
Brodecki Z. (2005), Regiony. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, s.160.
 
3.
Dolińska M. (2010)., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 16.
 
4.
Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Hołub-Iwan J.(2009), Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 22.
 
5.
Freeman Ch. (1982), The economics of industrial innovation, Pinter. London, s.7.
 
6.
Kasperkiewicz W. (2009), Perspektywy rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, Zeszyty naukowe nr 9 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s.79.
 
7.
Kolter Ph.(1994), Marketing, Gebether, Warszawa., s. 322.
 
8.
Ładysz J. (2008), Polityka Strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 150-151.
 
9.
Pastuszka S. (2012), Polityka Regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Difin S.A., Warszawa.
 
10.
Pomykalski A. (2001), Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź, s.12.
 
11.
Shumpeter J. (1960), Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa, s.104.
 
12.
Śliwa J. (2008), Fundusze Unijne bez tajemnic, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.62.
 
13.
Świtalski W. (2005), Innowacje konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.78.
 
14.
Woźniak L., Dziedzic S., Kud K. (2005), Otwartość na innowacje sektora naukowo-badawczego województwa podkarpackiego [w] Innowacyjność sektora MSP. Pod red Koszuby K., Targalskiego J., Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów, s. 206.
 
15.
Zombirt J. (2008), Mechanizmy Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 
16.
Innovation Union Scoreboard 2013, European Commission,www.ec.europa.eu.
 
17.
Konkurencyjna Polska jak awansować w światowej lidze gospodarczej (2013), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 
18.
Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008),Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa.
 
19.
Potencjał i bariery polskiej innowacyjności (2012), Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 
20.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
21.
Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 r Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (2013), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
22.
Sprawozdania finansowe POIG, www.poig.gov.pl.
 
23.
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top