ARTYKUŁ ORYGINALNY
INSTRUMENTY FINANSOWE EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI A ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2007-2013
 
Więcej
Ukryj
1
Cracow University of Economics / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ludmiła Frydrych   

M.A. Ludmiła Frydrych, Cracow University of Economics, Rakowicka St.27, 31-510 Cracow, Poland, phone: +48 12 293 57 00
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2014;7(2):26–44
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem artykułu jest zbadanie zależności wydatkowania środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a poziomem innowacyjności polskiej gospodarki mierzonej indeksem SII w latach 2008-2012. W artykule przedstawiono wybrane instrumenty i formy wsparcia projektów innowacyjnych, które co do zasady powinny przyczyniać się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Do badań empirycznych wykorzystano Program Operacyjny Innowacyjny Gospodarka, który w perspektywie finansowej 2007-2013 jest największym źródłem finansowania projektów mających charakter innowacyjny. Posłużono się również sumarycznym indeksem innowacyjności-SII, zaproponowanym w corocznych raportach Komisji Europejskiej, który mierzy innowacyjność gospodarki.
 
REFERENCJE (23)
1.
Białoń L. (2010), Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa., s. 15-16.
 
2.
Brodecki Z. (2005), Regiony. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, s.160.
 
3.
Dolińska M. (2010)., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 16.
 
4.
Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Hołub-Iwan J.(2009), Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 22.
 
5.
Freeman Ch. (1982), The economics of industrial innovation, Pinter. London, s.7.
 
6.
Kasperkiewicz W. (2009), Perspektywy rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, Zeszyty naukowe nr 9 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s.79.
 
7.
Kolter Ph.(1994), Marketing, Gebether, Warszawa., s. 322.
 
8.
Ładysz J. (2008), Polityka Strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 150-151.
 
9.
Pastuszka S. (2012), Polityka Regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Difin S.A., Warszawa.
 
10.
Pomykalski A. (2001), Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź, s.12.
 
11.
Shumpeter J. (1960), Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa, s.104.
 
12.
Śliwa J. (2008), Fundusze Unijne bez tajemnic, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.62.
 
13.
Świtalski W. (2005), Innowacje konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.78.
 
14.
Woźniak L., Dziedzic S., Kud K. (2005), Otwartość na innowacje sektora naukowo-badawczego województwa podkarpackiego [w] Innowacyjność sektora MSP. Pod red Koszuby K., Targalskiego J., Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów, s. 206.
 
15.
Zombirt J. (2008), Mechanizmy Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 
16.
Innovation Union Scoreboard 2013, European Commission,www.ec.europa.eu.
 
17.
Konkurencyjna Polska jak awansować w światowej lidze gospodarczej (2013), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 
18.
Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008),Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa.
 
19.
Potencjał i bariery polskiej innowacyjności (2012), Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 
20.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
21.
Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 r Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (2013), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
22.
Sprawozdania finansowe POIG, www.poig.gov.pl.
 
23.
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725